www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzElizara erabiltzeko liburua
Joanes Etxeberri, «Etxeberri Ziburukoa»
1636, 1665

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [faksimilea]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Eliçara erabiltçeko liburua, Ioannes Etcheberri. Mongiron Milanges, 1665.

 

 

aurrekoa hurrengoa

III. ZAZPI SALMUAK

 

        Iainkoari bekhatuen,

        barkhamendu eskatzeko

        Domine. Psal. 6.

 

1. Ez nazazula mehatxa

Iauna, zeure aserrean,

Ez eta puniko era

Handian zarenean.

 

Zeren dudan zure lege

Saindua mezprezatu,

Eta zeren egin dudan

Haren kontra bekhatu.

 

1. Bañan Iainko bihotz bera

Zuk nauzun urrikari,

Eta othoi senda nazazu

Zergatik bainaiz eri.

 

Ezen iharrosi zaizkit

Hezurrak iunturetan,

Eta arima nahasi

Bere eginbidetan.

 

Aspaldion dakusazun

 

[...][317-318 orrialdeak falta]

 

Urrikalmendutsua.

 

Gloria duela Iaunak

Bai halaber Semeak,

Nola oraño Espiritu

Amudioz betheak.

 

        Psal. 31.

 

1. Dohatsua da gizona

Zeñen gaixtakeriak,

Barkhatu baitire eta

Eztali huts guztiak.

 

2. Dohatsua zeñi Iaunak

Bekhatuen kontua,

Ezpatio galdeginen

Hertsi eta iustua.

 

Dohatsua da gizona

Oraño zeñenean,

Gaixtakeriak ohatze

Ezpaitu bihotzean.

 

3. Dohatsu zeñak aithortzen

Baitu bere hobena,

Eta Iaunari eskatzen

Barkhamendu harena.

 

Dohakabea egotu

Nintzen denbora luzez,

Neure falta itsusien

Aithortzeko ahalkez.

 

Orduan zahartu ziren

Ene zauri minberak,

Orduan busteldu ene

Hezur eta iunturak.

 

4. Orduan ezin pairatuz

Dolore gehiago,

Dihadar egin narotzun

Iaun ona zeruraño.

 

Ezen iazartzen zerotan

Hala zure eskuak,

Non bortxaz bait zerozkidan

Eragiten oihuak.

 

Berze alde neure bihotz

Barreneko garriak,

Penatzen ninduen nola

Ona arantze xixpiak.

 

5. Ordu hartan nuen Iauna

Guztia deliberatu,

Behar nerotzula neure

Bekhatua agertu.

 

6. Ez nuen hain sarri erran

Iaunari bekhatuak,

Aithortu behar diotzot

Handi eta pisuak.

 

Non hek baitzinarozkidan

Berehala barkhatu,

Eta zeure amudio

Saindura berriz hartu.

 

7. Hartarakotz zuhur eta

Abisatua denak,

Mugaz dorozkitzu bere

Erantzunen ahuenak.

 

Ezen zuregana egiten

Baldin badu ihesa,

Zure faborea eztu

Edirenen eskasa.

 

8. Bañan uholdeak nola

Zelhaiak estaltzean,

Gizonak aurkhitzen baitu

Leihor mendi gañean.

 

Halaber zure baithan du

Fabore edirenen,

Nork ere baitu lasterra

Zuregana eginen.

 

Ezen munduan gerthatzen

Ezta hain gaitz handirik,

Erraxki erremedia

Zuk eztezakezunik.

 

9. Hala dela Iainko ona,

Askotan dut frogatu,

Ustekabean kalteak

Noiz ere bainau hartu.

 

Ezen noiz ere bainuen

Itzurtzeaz etsitzen,

Orduan esku puxantaz

Zuk ninduzun libratzen.

 

10. Halaber zinarozkedan

Hitz eme hauk iduki,

Zure ontasun zeñez

Baitzen ezagun aski.

 

Nik argituko daroat

Neure adimendua,

Nik irakatsiko bide

Xuxen eta xahua.

 

Nik diat hire gañean

Idukiko begia,

Nihon eror ez adintzat

Bethiere idekia.

 

11. Gehiago Iainko ona

Zuk nauzu abisatzen,

Zaldia eta mandoa

Bezalako ez naizen.

 

12. Batere adimendurik

Buruan eztutela,

Gutizia erho batez

Hek gidatzen direla.

 

Hargatik mazelak brida

Banaz zaitela hersten,

Halako denik eztela

Zuregana hurbilltzen.

 

13. Bañan dagoela asko

Plaga hareanentzat,

Eta miserikordia

On eta prestuentzat.

 

14. Hartarakotz jende prestu

Eta biotz xuxenak

Zure baithan alegera

Daitezela lehenak.

 

        Gloria, &c.

 

        Domine ne in furore. Psal. 37.

 

1. Ezazula Iauna, iraun

Othoi zeure aserrean.

Bañan duzun pietate

Othoi ene gañean.

 

2. Ezen oraño neurekin

Ditut fletxa guztiak,

Zure besoak sendoki

Zerutik arthikiak.

 

3. Ene haragiak eztu

Nihon osasunarik,

Ez eta ene hezurrek,

Nihon errepausurik.

 

Ezen hala ditu zure

Kolerak ikharatu,

Non ezin baitezakete

Nihon aurkhi sosegu.

 

Hauk guztiak ditu neure

Bekhatuen ariaz,

Eta zure ondenantzak

Hainberzetan hautsiaz.

 

4. Ezen hanbat badut zure

Kontra egin bekhatu,

Asko aldez non baitute

Ene burua xitu.

 

Karga garagiak presuna

Nola baitu zapatzen,

Halaber naute ni ere

Neure faltek egiten.

 

5. Bustel eta gaizkoatzen

Zaizkit neure zauriak.

Gogora ethortzan egin

Tudan erhokeriak.

 

6. Urrikal gizon egin naiz

Guztia naiz makhurtu.

Sekulan hala beharko

Dudala ere etsitu.

 

Eta hargatik illkhitzen

Naizenean plazara,

Urrats egiten dut gizon

Triste baten gisara.

 

7. Ene erraietan ezta

Baizen hotz ikhararik,

Ene gorputz erbalean

Baizen errenkurarik.

 

8. Lastimagarri egin naiz

Guztia naiz urthatu,

Hargatik duk bihotzetik

Marraska atheratu.

 

9. Ea zergatik zeronek

Iauna dakizu ungi,

Zergatik ene auhena

Ez baitzaitzu estali.

 

10. Neure bihotz guztia zait

Nahasi erraietan,

Eta ez naiz leheneko

Aurkhitzen indarretan.

 

Nigar egin hutsez ioan zait

Begietako argia,

Ezen orain eztakusat

Lehenaren erdia.

 

11. Ahaide adiskideak

Ikhustera ethortzean,

Espantaturik gelditzen

Zaizkit gela sartzean.

 

12. Eta lehen nituenak

Neure aldean bethi,

Orain daudez eneganik

Hastanduak urruiti.

 

13. Gehiago ene etsai

Eta ixterbegiak,

Egitera esaiatzen

Zaizkit ahal gaizkiak.

 

Nitzaz mintzo direnean

Nirri dutenegien,

Milla gaitz darotatela

Gogotan desiratzen.

 

14. Ez aditu egiten dut

Alegia ni gortu,

Ahoa eztut idekitzen

Allegian ni mitu.

 

15. Eta hala hekin balsan

Baditurit gortua,

Eta errepusta ezin

Demakeen mutua.

 

16. Hauk guztiak pairatzen

Zure amoreakgatik

Eta falten barkhamendu

Ardiatzteagatik.

 

Bañan badut esparantza

Zure ontasunean,

Ene auhena entzunen

Duzula azkenean.

 

17. Hala egizu bada Iauna

Othoi lehen bai lehen,

Ene gañean etsaiek

Sarrarik eztagiten.

 

Ezen ni behatztopatzen

Naizen ordu guztian,

Burlarik baizen eztute

Elkharren konpañian.

 

18. Aski errezibitu dut

Huneraño azote,

Aski zure aitziñean

Pena eta dolore.

 

Aithortzen dut gehiago

Nukeela merezi,

Bañan Iainko Iauna nauzun

Zuk othoi urrikari.

 

19. Sekulan aithortuko dut

Egin dudan gaizkia,

Bai gogoanen eginen

Darotazun grazia.

 

20. Orain guztiz zerengatik

Hanba bainaiz penazen.

Da zergatik neure etsaiak

Berriz baitzaizkit bitzten.

 

Eta zergatik baitzaizkit

Berretzen egunoro,

Emateko laido eta

Ahalke gehiago.

 

21. Gehiago nori egin

Baitio ungienik,

Hura nitzaz gibeletetik

Mintzo da gaizkienik.

 

Zerengatik iarraikitzen

Natzaion zureari,

Neure indar eta ahal

Guztiaz lege onari.

 

22. Bañan Iauna ez nazazula

Zuk utz behar orduan,

Eta etzakizkidala

Hastan azken pontuan.

 

23. Aitzitik zagozkit hurbill

Fabore emateko

Ene salbamenduaren

Nola baitzare Iainko.

 

        Gloria, &c.

 

        Miserere mei Deus. Psal. 50.

 

1. Iauna nauzun urrikari

Bekhatoroz handia,

Nola bihotza baituzu

Guztiz urrikari.

 

2. Halakoa duzula obraz

Maiz duzu erakutsi,

Orain ardiaz halaber

Erakuts dazu niri.

 

3. Garbi nazazu othoi neure

Falten zikhiñetarik,

Eta xahuturik bidal

Hekien nothetarik.

 

4. Ezen ethorri naiz neure

Hutsa ezagutzera,

Bai hura neure etsaia

Dudala iakitera.

 

Zu zaitut neure Iaun ona

Bakharrik ofensatu

Zure begietan egin

Dut itsuski bekhatu.

 

Zuk bakharrik duzu haren

Barkhatzeko eskua,

Barkha diezadazu Iauna

Arren neure bekhatua.

 

Egietan aurkhi dadin

Zutzaz erraten dena,

Zu zarela othoitz onei

Begiratzen zaiztena.

 

5. Ezen konzebitu nintzen

Bekhatutan [...]

Hetan gatzatu a[...]

Sabelean igunki.

 

7. Hala naizela neroneo

Aithortzen dut egia

Nona baita ga[...]

Bihotzak onhetsia.

 

Erakutsi ziñ[...]

Zeronek gau[...]

Nola oraño[...]

Misterio e[...]

 

8. Graziaren hisopoaz

Othoi busti nazazu,

Aurkhi nadin Iauna zure

Zerbitzatzeko xahu.

 

Elhurra baño nazazu

Are egin xuriago,

Ene zerbitzoaz zure

Begia agradatzeko.

 

9. Erranzun diezadazu

Othoi bakezko hitza,

Barkhatu darotazula

Osoki neure hutsa.

 

Ene beharria dire

Orduan pagatuko,

Orduan ene hezurrak

Bozkarioz iauziko.

 

10. Aldara ezazu ene

Faltetarik begia,

Eta xahu ene arima

Hekin nothez lohia.

 

11. Ene baithan sorarazi

[...] bihotz garbi bat,

[...]egiteko

[...]go berri bat.

 

12. [...]zazula othoi khasa

[...]gitartetik,

[...]zeure

[...]amudio saindutik.

 

13. Aitzitik diezadazu

Allegera bihotza,

Zeure graziez gogortzen

Duzula ene flakeza.

 

14. Gaixotek daroet zure

Bidea irakatsiko,

Eta nigarretan zure

Gana itzularazeko.

 

15. Arren bada Iauna barkha

Dietzadatzu hutsak,

Guztiz odolezko eta

Haragizko likitsak.

 

16. Ordu artan kantatuko

Ditu ene ahoak,

Bozkario handirekin

Zure laudorioak.

 

17. Orduan othoi ideki

Tzakezu ene ezpañak,

Zure itzultzeko ontasun

Haren esker ordañak.

 

18. Baldin ezagutzen banu

Ezen sakrifizioa,

Agradatzen litzaitzula

Abreen odolezkoa.

 

Zure aldare sainduak

Nituzke gorrituko,

Eta asko berze dohain

Zuri ofrendatuko.

 

Bañan Iauna nik badakit

Ezen halakoetan,

Etzaitzula hanbat lakhet

Sakrifizioetan.

 

19. Badakit ezen zuk nahi

Duzu sakrifizioa,

Dela bihotz damu eta

Urriki handizkoa.

 

Halako dohañik nihoiz

Eztuzu arbuiatzen,

Aitzitik hek gehienik

Zaizkitzu agradatzen.

 

20. Erakuts diezadazu

Zeure mansotasuna,

Sioni zuk erakutsi

Lehen darokozuna.

 

Eta altxatzatzu ene

Esparantza galduak.

Hala nola Hierusalen

Handiaren murruak.

 

21. Orduan errezibituko

Tutzu sakrifizioak,

Guztiz ere obra saindu

Eta iustuezkoak.

 

Orduan zure aldaretan

Ezneko xahaltxoak,

Ezarriko ditut eta

Idiko gastetxoak.

 

        Gloria, &c.

 

        Domine exaudi. Psal. 10.

 

1. Iaun ona, adiezazu

Arren ene othoitza,

Eta helarazi zeure

Gana othoi ene boza.

 

2. Eztezazula aldara

Berzetara begia,

Nik zuri deklaratzean

Neure pena handia.

 

3. Beñan noiz ere deithuko

Baitzaitut faborera,

Beharria ezakezu

Zabal ene othoitzera.

 

4. Ezen ene egunak dire

Iragan nola khea,

Eta hezurrak idortu

Nola gauza errea.

 

5. Idortu naiz hala nola

Iguzkitan belharra,

Ezen ioan zait gorputzan

Lehen nuen indarra.

 

Gehiago ahantzi zait

Ea zer den ogia,

Zergatik faltatu baitzait,

Apetitu guztia.

 

6. Argaldu naiz auhen egun

Hutsez zeru gorari,

Ezen larru xolla ene

Datxeka hezurrari.

 

7. Halaber apartatu naiz

Neure lagunetarik,

Orain garabik hantatzen

Eztudala hetarik.

 

Hala nola pelikano

Tristea oihanera,

Edo hintz xoria nola

Ohatze urrunera.

 

8. Iratzarririk argitzen

Ditut gauak ohean,

Karraio bakharrak nola

Hegatztegi gorean.

 

9. Zergatik neure etsaiek

Bai naute mehatxatzen,

Eta lehen ohoratzen

Nindutenek laidatzen.

 

10. Hautsaren guztua diot

Aurkhitzen ogiari,

Eta nigar miñarena

Neure edariari.

 

11. Guztiarekin estatu

Hartara naiz erori,

Zure bisaia aserre

Zeren dudan ikhusi.

 

Eta zerengatik nauzun

Etxatu hain behera,

Lehen zeronek altxatu

Ninduzuna hain gora.

 

12. Arren bada Iainko ona

Zuk nauzun urrikari,

Eta fabora nazazu

Zeure tronutik sarri.

 

Ezen ene egunak doaz

Hala nola itzala,

Eta hezurrak idortzen

Landan belharra nola.

 

13. Bañan zuk Iainko puxata

Bethi duzu irauten,

Kastatik kastara zutzaz

Egiten da aiphamen.

 

14. Altxa zaite beraz Iauna

Eta Sion gaxoa,

Urrikal bekizu muga

Da urrikalzekoa.

 

15. Altxatzatzu haren harri

Eroriak lurretik,

Zeure sehiei atsegin

Hura egiteagatik.

 

Zeñek dolore baitute

Handia bihotzean,

Ikhusteaz harren harri

Pikatuak lurrean.

 

Eta ikhusteaz ezen

Bere herri hautua,

Etsaiek diatutela

Guztiz desolatua.

 

16. Hura egiten baduzu

Jendeak zure beldur,

Izanen dire erregeek

Zuri eginen agur.

 

17. Zeren altxatu dukezun

Siongo eliza ederra,

Eta itzuli estatu

Leheneko berera.

 

18. Behaturik zerue sehi

Maiten othoitzera,

Arbizioz izuli gabe

Burua berze aldera.

 

19. Kortesia hura dute

Eskribuz ezarriko,

Ondokoek laudorio

Handi zuri itzultzeko.

 

20. Zeren dukezun zerutik,

Lur baxora behatu,

Eta hekien aldera

Pietatez usatu.

 

21. Eta zeren urrikaldu

Zaikiketzun auhenak

Gerlan hill direnen seme

Zepotan daudenenak.

 

Zeren halaber tuzketzun

Hetarik librarazi,

Fiñean bere herrira

Bozik itzularazi.

 

22. Sionen ospa dezaten

Zure izen saindua,

Eta Hierusalamean

Zuri altxa kantua.

 

23. Errege arrotzak bere

Jende xehearekin,

Zure ohoratzera ethor

Daitezen elkharrekin.

 

24. Halaber Iaun ona nauzun

Ni ere urrikari,

Begiratzen diozula

Ene adin gasteari.

 

Ezen zeronek dakizu

Nola oraño eneak,

Aphurrak direla egunak

Eta aphurrak urtheak.

 

25. Ez nazazula beraz deit

Adiñaren erdian,

Bizi zarenaz geroztik

Zu sekula gustian.

 

26. Hala dela ezagutzen

Dugu zure obretarik,

Guztiz miragarri eta

Aspaldikoetarik.

 

Ezen aspaldi zinduen

Lehorra zimendatu,

Aspaldi zeru horiok

Edereki arrimatu.

 

27. Guztiarekien noizbait

Hek dute faltaturen,

Bañan zuk bethiereko

Denboretan irarunen.

 

Hek higatuko dirade

Nola alda garria,

Bañan zu izanen bethi

Oso eta berria.

 

28. Nola etxeari baitzaio

Estalkia aldatzen,

Hala ditutzu zuk ere

Iauna hek aldaturen.

 

Bañan zu izanen zare

Oringoa hargatik,

Zeren ezpaita ahitzen

Nihoiz zure urtherik.

 

29. Hala iraun araziko

Daroezu semeei,

Zure zerbitzari leial

Izatu direnenei.

 

Ezen gidatuko duzu

Lurrean hekin hazia,

Eta zeruan emanen

Sekulako gloria.

 

        Gloria, &c.

 

        De profundis clamavit as te. Psal. 129.

 

1. Neure bihotz berrenetik

Iauna, oihuz nagotzu,

Ene boz suspiratsua

Arren entzun ezazu.

 

2. Eta beharrria zabal

Diezazu eneei,

Premia eta herstura

Handitako othoitzei.

 

3. Ezen ene bekhatura

Begiratzen baduzu,

Zure aitzinean Iauna

Nork iraunen ahal du.

 

4. Bañan zergatik Iauna

Bihotz guztiz emea

Eta zergatik eztia duzun

Baita zure legea,

 

Hargatik ausartu naiz

Zuregana herstera,

Neure othoitza humillki

Zuri erantzutera.

 

5. Zeronek gaitutzu hala

Manatzen dagigula

Hargatik dut esparantza

Adituko nauzula.

 

6. Bai goiz aran arraitsutik

Dathorkeño arratsa

Israelei izanen du

Zure baithan esparantza.

 

7. Zure miserikordia

Zeren baita handia

Zeni urrikaltzen baitzaio

Gizon bekhataria.

 

8. Esparantza dut Israel

Han eginen zaitzula,

Eta barkhatuko bere

Hutsak diotzotzula.

 

        Gloria, &c.

 

        Psal.

 

1. Iainko ona, adizazu

[...] ene othoitza,

[...] beharriez

[...] ene hitzkuntza.

 

[...] zazu othoi promes

[...] bezala.

Bethi egiati eta

Iustu zaren bezala.

 

2. Etzaitezela ordean

Sar kontutan enekin,

Ezen iustu edirenen

Eztuzu nihor berdin.

 

3. Etsaiak iarraiki zaizko

Herraz ene arimari,

Ene bizia beharrez

Lurrean penarazi.

 

Ahalkez gordearazi

Naute zokho illhunetan,

Allegia ia ni hilla

Aspaldiko urthetan,

 

Han bakharrik nagoela

Neure espiritua,

Penatzen zait bai nahasten

Bihotz doloratua.

 

4. Han gogoan iragaten

Ditut denbora ioañak,

Han neurekin iragaten

Zeure eskuen lanak.

 

5. Orduan zuregana tut

Hedatzen neure eskuak,

Zure grazia beharrez

Nola lurrak uriak.

 

6. Arren bada Iaun gorena

Laster entzun nazazu,

Ezen neure berthuteak

Hurren zaizkit faltatu.

 

7. Eztezazula bisaia

Eneganik aldara,

Hobira irautzten diren

Hilletarik bezala.

 

8. Bañan nauzun urrikari

Othoi lehen bai lehen,

Noala esparantza baitut

Natzaitzula egiñen.

 

9. Irakats diezadazu

Neue egin bidea,

Ezen zuregana gogo

Altxatu dut neurea.

 

10. Halaber libra nazazu

Neure etsaietarik,

Ezen zuregana heldu

Naiz ihesi hetarik.

 

Aditzera emadazu

Zeure borondatea,

Nola zu baitzare ene

Iainko eta iabea.

 

11. Zure espirituak nau

Gidatuko lurrera

Bakea eta zuzena

Guardatzen direnera.

 

Hartarakotz ene arima

Zuk othoi bitz ezazu,

Eta ontasunerako

Bidean airazazu.

 

12. Athera nazazu othoi

Ondiko hunetarik,

Ene etsaiak haizatzen

Ditutzula khexarik.

 

13. Gal ezazu ni penatu

Nahi nauen guztia

Zergatik Iauna ni bainaiz

Zure zerbitzaria..

 

Gloria duela Aitak

Bai halaber Semeak

Nola oraño Espiritu

Amudoz betheak.

 

        Antifona

 

Iauna etzaitela orhoit

Gure gaizki egiñez,

Ez eta gure buraso

Ohitu direnenez.

 

Ezazula bergantza har

Gure falten gañean,

Ez eta hain guti gure

Aitzinekoenean.

 

Barkha diozozu Iauna

Zeure populuari,

Zeure odol garastiaz

Errosi duzunari.

 

Eta etzaitela hala

Gure kontra aserra,

Non guarda diezaguzun

Sekulan zeure herra.

 

 

LITANIAK EDO KIRIELEISONAK

 

        Iauna urrikal gakizkitzu.

        Kristo urrikal gakizkitzu.

        Iauna urrikal gakizkitzu.

        Kristo adi gaitzatzu.

        Kristo entzun gaitzatzu.

        Iainko Aita zeruetako, urrikal gakizkitzu.

        Seme munduaren erostzaillea, urrikal gakizkitzu.

        Iainko Espiritu Saindua, urrikal gakizkitzu.

        Hirurtasun Iainko bat zarena, urrikal gakizkitzu.

        Maria saindua, gutzaz othoitz egizu.

        Mikael saindua, gutzaz othoitz egizu.

        Gabriel saindua gutzaz othoitz egizu.

        Rafael saindua, gutzaz othoitz egizu.

        Iainkoaren aingeru eta arkanjelu saindu guztiak, gutzaz othoitz egizue.

        Espiritu dohatsuen, ordena saindu guztiak, gutzaz othoitz egizue.

        Ioanez Baptista saindua, gutzaz othoitz egizu.

        Patriarka eta profeta saindu guztiak, gutzaz othoitz egizue.

        Petri saindua, gutzaz othoitz egizu, eta hala bere ondoko sainduen izena aiphatzean, Paule saindua, Andreas saindua, Iakobe saindua, Ioanes saindua, Tomas saindua, Iakobe saindua, Filipe saindua, Bartholome saindua, Mathea saindua, Simon saindua, Thadea saindua, Mathia aindua, Barnaba saindua, Lukas saindua, Markus saindua, apostolu eta ebanjelista saindu guztiak, gutzaz othoitz egizue.

        Iaunaren diszipulu guztiak gutzaz othoitz egizue.

        Esteben saindua, gutzaz othoitz egizu.

        Laurentz saindua, Bixintxo saindua, Fabian eta Sebastian sainduak, gutzaz othotz egizue.

        Ioanes eta Paule sainduak, Kosma eta Damian sainduak, Serbasi eta Prothasi sainduak.

        Martir saindu guztiak, Silbestre saindua, Gregorio saindua, Anbrosio saindua, Augustin saindua.

        Hieronimo saindua, Martin saindua, Nikolaz saindua, Aita Saindu iphizkiku eta konfesor sainduak.

        Dotor saindu guztiak, Benedikto sainduak, Anthoni sainduak, Bernart saindua, Dominixe saindua, Franzez saindua.

        Aphez eta lebita saindu guztiak.

        Fraide eta hermitau saindu guztiak.

        Maria Magdalena saindua, Agatha saindua, Luzia saindua, Agnes saindua, Zezilia saindua, Catharina saindua, Anastasia saindua, birjina eta alhargun saindu guztiak.

        Iainkoaren saindu guztiak ararteko on gertha zakizkigute.

        Iauna zaren gure aldera, urrikalmendutsu.

        Eta barkha diezaguzu.

        Iauna zaren gure aldera ukrrikalmendutsu.

        Eta barkha diezaguzu.

        Iauna zaren gure aldera urrikalmendutsu.

        Eta entzun gaitzazu.

        Gaitz guztietarik, Iauna begira gaitzazu.

        Bekhatu guztietarik, Iauna begira gaitzatzu.

        Dabruen zelata guztietarik Iauna begira gaitzatzu.

        Gorroto eta gaitz guztietarik, haragizko bekhatuetarik.

        Ozpin eta tormenta guztietarik, sekulako heriotzetik, zeure gizon egitearen ariaz, Iauna begira gaitzatzu.zeure ethortzearen ariaz.

        Iauna begira gaitzatzu.

        Zeure baptismaren eta barur sainduaren ariaz, zeure gurutze eta pasionearen ariaz.

        Zeure hilltzearen eta ehorztearen ariaz.

        Zeure bitzte sainduaren ariaz, zeure zerura igate miragarriaren ariaz.

        Espiritu Saindu konsolatzaillearen ethorzearen ariaz, azken iudizioaren orhoitzapenaren ariaz.

        Bekhatore handiok, Iauna othoitzten zaitugu arren entzun gaitzatzu.

        Geure bekhatuak barkha dietzagutzun, Iauna othoizten zaitugu arren entzun gaitzatzu.

        Egiazko urrikimendura erakhar gaitzatzun.

        Iauna othoizten zaitugu arren entzun gaitzatzu.

        Apostoluen arkhia eta elizaren ordena guztiak, relijione sainduan begira detzatzeun.

        Iauna othoizten &c.

        Eliza sainduan etsaiak behera detzazun.

        Giristino prinzeei bakea eta egiazko akordua eman diezezun.

        Gure gerok zeure zerbitzo sainduan, gogor eta begira gaitzatzu.

        Gure arimak zeruko gutizietara altxa detzatzun.

        Gure ungi egilleei sekulako ontasunak eman dietzetzun.

        Gure arimak, anaienak urkoenak, ungi egillenak, sekulako damnazione bidetik athera detzatzun.

        Lurrari fruituak, eman eta begira diotzotzun.

        Arima ioanei sekulako errepausua, eman diezazun.

        Entzunak gertha gaitzatzun Iainkoaren Semea.

        Zu othoizten zaitugu arren entzun gaitzatzu.

        Iainkoaren billdotz munduko bekhatuak khentzen ditutzuna.

        Barkha diezaguzu.

        Iainkoaren billdots munduko bekhatuak khentzen ditutzuna.

        Arren entzun gaitzatzu.

        Iainkoaen billdots munduko bekhatuak khentzen ditutzuna

        Urrikal gakizkitzu.

        Kristo adi gaitzatzu.

        Kristo entzun gaitzatzu.

        Iauna urrikal gakizkitzu.

        Kristo urrikal gakizkitzu.

        Iauna urrikal gakizkitzu.

        Gure Aita zeruetan...

 

 

Othoitza

 

O Iongoiko eta aingeru

Korte dohatsuoak,

Halaber zuek o saindu

Gure arrartekoak.

 

Arren entzun etzatzue

Gure othoitz humillak,

Eta dietzagutzue

Urrun hastan perillak.

 

Iduki gaitzatzue othoi

Zuen gomendioan,

Bizi gareño munduko

Haran dolorezkoan.

 

Egun batez zeruetan

Zordun zuen aldera,

Aurkhi gaitezen eskerren

Frankoki itzultzera.

 

Hala egizue saindu

Zeruko dohatsuak,

Eta iduki gaitzatzue

Gomendioz hartuak.

 

aurrekoa hurrengoa