www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzElizara erabiltzeko liburua
Joanes Etxeberri, «Etxeberri Ziburukoa»
1636, 1665

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [faksimilea]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Eliçara erabiltçeko liburua, Ioannes Etcheberri. Mongiron Milanges, 1665.

 

 

aurrekoa hurrengoa

I. IGANDETAKO ORENAK

 

Matutinak edo goizeko othoitzak

 

Gure Aita, Agur Maria, Sinhetzten dut

 

        Domine labia

 

Iauna, idekietzat

Arren ene ezpañak

Ene ahoak dizkitzun

Laudorio ordañak.

 

Iainko ona, duzun artha

Ene faboratzeaz.

Eta bihotzean khexa

Penatik libratzeaz.

 

Gloria Aita Seme eta

Espiritu Sainduari,

Lehen zen, orain den, eta

Bethi izanen denari.

 

        Gonbidatzea

 

Zatozte adora zagun

Egin gaituen Iauna,

Zatozte adora zagun

Lurretarik bethaena.

 

        Dabitek gonbidazen du bat bedera,

        Iainkoaren adoratzera

        Venite exultemus. Psal. 94.

 

1. Zatozte jende prestuak

Iauna baithan boztera,

Zatozte salbatzaillea

Baithan allegeratzera.

 

Aithor diotzogun egun

Darozkigun ungiak,

Eta boz gaitezen haren

Kantatzen eresiak.

 

2. Zeren Iaunik handiena

Baita gure Iainkoa,

Hura berze iainko guztien

Errege gañekoa.

 

Gu berriz haren beraren

Bihotzeko jendeak,

Hark eztitu arbuiatzen

Nihoiz ere bereak.

 

Haren eskuko dirade

Lurraren harxedeak.

Bere ezagutze ditu

Mendien gathaiteak.

 

3. Haren propioa ere

Da itsaso urdiña

Leihora eta harena.

Hark bere eskuz egiña.

 

Zatozte beraz Iaun han

Haren adoratzera,

Eta haren aitzinean

Belhauriko iartzera.

 

Zatozte begietarik

Nigarrak isurtzera,

Zeren egin dugun hañitz

Falta haren aldera.

 

Eta zergatik hura den

Gure kreatzaillea,

Hura gure Iainko eta

Habe eta iabea.

 

Eta gu halaber haren

Jende onheritziak,

Haren hespill ederreko

Gu ardi bereziak.

 

4. Zatozte beraz gustiok

Haren adoratzera,

Eta hari zor diogun

Ohorea ematera.

 

Ezen Iaun hark berak gaitu

Hartara gonbidatzen,

Berak darozkigu solas

Eme hauk idukitzen.

 

Aditzen tutzuenean

Ene ahoko hitzak,

Begiraukezue zeuen

Gogoitzetik gihotzak

 

Nola egin baitzituzten

Behiala zuenek,

Sinaigo desertuan

Aita bihotz gogorrek.

 

Zeñak baininduten asko

Aldiz haserrararik,

Zituzte arik maiz ene

Gastiguak ikhusi.

 

5. Berrogoi urthez emeki

Egotu nintziaien,

Abisatzen nituela

Zirela enganatzen.

 

Alabaña oostinatu.

Hek batera antsia,

Har ziteen obran ene

Emateaz nahia.

 

Aserrerrik iuramentu,

Orduan egin nien,

Ene errepausura nihois

Etzirela sarthuren.

 

        Himnus kanta

        Primo dierum

 

1. Lehenbizi egunetik,

Mundua egin zenetik,

Edo iauna zenetik

Illkhit thonba illhunetik.

 

Hezirik herioa

Gure kontrarioa,

Eta gu harenetik

Libraturik gathetik.

 

2. Gere ohetarik

Lokhumak haizaturik,

Iaiki gaiten Iaunaren

Billhatzera onaren.

 

Nola profetak baitu

Araitzina kantatu,

Hala dela gera

Bethi eginbidea.

 

3. Entzun detzan gureak

Arren othoits tristeak,

Eta bekhatutarik

Graziaz xahuturik:

 

Diezugun eskua,

Heda bere saindua,

Eta gaitzan zerura

Altxa izarratura.

 

4. Egin saindu hunetan

Nola oren iakinetan,

Baikagozko kantores

Bethe gaitzan faborez.

 

Arren bada entzun gaitzan

Eta mukura gaitzan,

Bere dohain handiez

Zerutik isuriez.

 

5. Iainko Aita badazu,

Suplikatzen zaitugu,

Dietzagutzun lohiak

Arren khen gutiziak.

 

Gorputza eztezaten

Gurea lizun arren,

Eta gero lezera

Bidal kharrez bethera.

 

6. Hargatik oraño zu

Kristo othoizten zaitugu,

Hobenak xahutzeaz

Eta grazia egiteaz.

 

Haragizko obrarik

Egin gabe garabik,

Dignerediren gaiten

Kantatzeko eskerren.

 

7. Hala egizu Aita

Hala Seme bakhotxa,

Hala Espiritua,

Amudios khartsua.

 

Zeñak hekin biekin

Baituzu ohorekin,

Agintzen mendeetan

Fiñik eztutenetan.

 

        Berze himnua

        Nocte surgentea

 

Gauaz iaikirik

Beilla dezagun

Kanta ederretan

Argi dezagun,

Iauna dugula

Bethi laudatzen

Eta othoizten.

 

Orobat dugula

Kristo egiten,

Egun diezagun

Grazia arren,

Zeruko salara

Noizbait hel gaiten.

Han goza gaiten.

 

Hori dagigula

Iongoiko Aitak,

Hori Semeak, hori

Espirituak,

Zenen gloriaren

Hotsa munduan,

Baita guztian.

 

        Antifona,

        kanta aitziñekoa

 

Zerbitza zazue Iauna

Beldurtasunarekin,

Eta boz zaitezte haren

Baithan ikhararekin.

 

Mintzatzen da, iustuen dohatsutasunaz eta gaixtoen lazeria eta ondikoaz.

Beatus vir. Psal. 1.

 

1. Dohatsuna da gizona

Zeña gaixtoenean,

Behinere edireten

Ezbaita betzarrean.

 

Dohatsua zein ez baita

Nihoiz hekin balsatzen,

Ez hekia izurriz bethe

Alkhian nihoiz iartzen.

 

2. Bañan kontra zeñak baitu

Bere bihotz guztia,

Iongoiko onaren lege

Sainduan ezarria.

 

Zeñak pasatzen baititu

Gauak eta egunak,

Gogoan darabilltzala

Haren iustutasunak.

 

3. Halakoak iduriko

Du zuhaitz loratua,

Ibaiaren bazterrean

Zein baita laudatua.

 

Zeña bere mugan baitu

Fruitu one ekhartzen,

Zeñen ostoa ezpaita

Nihoiz ere errortzen.

 

4. Bere egitekoak hari

Ungi illkhiren zaizko,

Eta hartzaz izanen du

Gogoan bozkario.

 

5. Ezta ordean izanen

Gauza bera gaixtoaz,

Beñan hala nola herrauts

Lurraren gañekoaz.

 

Zeña hara huna baitu

Haizeaz erabilltzen,

Eta azkenean baster

Urrunera etxatzen.

 

6. Hargatik ezta biztuko

Azken iuiamenduan,

Lekhu izateko onen

Konpania sainduan.

 

7. Ezen Iainkoak prestuen

Ikhusten tu bideak,

Ikhusten nola basatzen

Diren bekhatoriak.

 

        Gloria

 

Iesus Kristo mintzatzen da iuduek haren kontra egiñen ditzosten batzarreen kontra.

Quatre fremuerunt. Psal. 2.

 

1. Zeri jendeak habarrots

Hanbat dio egiten,

Zeri hanbat gauza alfer

Gogan iragaten.

 

2. Lurreko errege eta

Prinze ospatuenak.

Aserrerik ene kontra

Iaiki dire lehenak.

 

Elkhargana bildu eta

Hartu dute konseillu,

Ni behar nautela habe

Laidotsura altxatu.

 

3. Erran dute hauts detzagun

Haren lege guztiak,

Hauts eta iharros haren

Hede eta ustarriak.

 

4. Bañan zeruko Iainkoa

Hetzaz bada burlaten,

Eta ekin gogoetez

Aharia egiten,

 

Ezen minzatuko zaie

Kolera handirekin,

Eta nahasiko ditu

Furia handirekin.

 

5. Zeren ni eginen bainau

Siongo erregea,

Ni bakharrik bere mendi

Sainduaren prinzea,

 

Haren hitza jendeari

Nik diot aiphatuko,

Nik haren manu sainduak

Guztiei predikatuko.

 

6. Hark niri erran zerotan

Hi aiz ene semea,

Egundanotik indudan

Egin neure kidea.

 

7. Galde diezadak bada

Nahi duken guztia,

Eskatu bezain sarri zaik

Aithorturen nahia.

 

Nik emanen darozkiat

Heure azpiko jendeak,

Nik heure eskuko leihor

Zabalaren xedeak.

 

8. Haren gañean duk heure

Xigorraz manatuko,

Eta errebel direnak,

Hain erraxki hautsiko,

 

Nola thellaginak baitu

Hautsten bere elzea,

Iduritzen zaionean

Eztela ungi errea.

 

9. Hartarakoz erregea

Hitz hauk entzuntzatzue,

Zeñak lurreko jendeak

Iuiatzen baititutzen.

 

10. Zerbitzatzazue Iauna

Beldurasunarekin,

Eta haren aitzinean

Ibill ikhararekin.

 

11. Ikhas ezazuke haren

Zuhurtzia saindua,

Zuen billha eztabillan

Koleras zumindua.

 

Etzaiteztela aparta

Haren xidorretarik,

Gal etzaitezten kontrako

Bidera zeharturik.

 

12. Gero hel eztakizuen

Betan haren kolera,

Gastigatzen zaituztela

Faltaren arauera.

 

Dohatsu izanen dire

Hala eginen dutenak,

Eta haren baithan bera

Bihotza duketenak.

 

        Gloria

 

Nola iustuak munduan diren lazeriatuak, eta gero konsolatuak.

Domine quid multiplicati. Psal. 3.

 

1. Zeri elkhargana zaizko

Ene etsaiak billtzen,

Zeri errabiaturik ene

Kontra altxatzen.

 

2. Erraten dutela ezen

Guztiz utzi nauzula,

Eta zure baithan zeren

Fidatu eztudala.

 

3. Bañan berzela da Iauna

Zeren eta enea,

Zu baitzare fabore eta

Buru altxatzaillea.

 

4. Zuri egiten darotzut

Ondikoan plañua

Eta zuk zerutik duzu

Entzuten ene oihua.

 

5. Zure gerizean loa

Bakezki dut egiten,

Eta kaltek hartu gabe

Goizean naiz iaikiten.

 

Zeren zu baitzare ene

Begiraille ernea,

Zu kalte guztietarik

Ene libratzaillea.

 

6. Hala milionka ziri

Etsaiak herstu arren,

Guztiarekin bihotza

Etzait batre kantitzen.

 

Hek guztietarik zeren

Zuk guardatzen bainauzu

Eta ene aldaketarik

Khasatzen baititutzu.

 

7. Guztiz zehatzen ditutzu

Iaun ona hareanak,

Nik subietik eman gabe

Oldartzen zaizkidanak.

 

Hei bere ahoko hortzak

Daroztetzu xeatzen,

Hek ditutzu ahalke eta

Desohorez bethetzen.

 

8. Zeren zu baitzere inozent

Guztien foborea,

Zu zeure maite guztien

Benedikatzaillea.

 

        Gloria, &c.

 

Zerbitza zazue Iauna

Beldurtasunarekin,

Eta boz zaitezte haren

Baithan ikhararekin.

 

        Gure Aita zeruetan &c.

 

V. Eztezazula permeti

Tenta gaiten borthizki

R. Bañan gitzazu kaltetik

Hastanduak iduki.

 

1. absoluzionea

 

        Iesu Kristo Iauna entzun tzatzu, zeure zerbitzarien othoitzak, eta zure urrikal gakizkiten, zein bizi baitzare mende guztietako mendetan Aita Seme eta Espiritu Sainduarekin. Hala biz.

 

1. benedikzionea

 

        V. Mana zazu Iauna, benedika gaiten.

        R. Bethiereko, benedikzionea, benedika gaitzala Aita egundañokoak. Hala biz.

 

Lect. Dominica S. Augusti 12. post Pentecost.

Eklesiastikoaren liburutik

 

1. lekzionea

 

        Eztezala begira gaizki billdurikako ontasunetara, eta ezterrala, badut nik aski bizitzeko, ezen bengantzazko edo hersturako denboran, etzaizkik deusik baliatuko.

        Ez arraiela heure ahalaz heure bihotzaren gutiziei eta ezterrella: zenbat ahal dudan, edo nork ni punituko nau neure obrengatik. Ezen Iaunak bengantza hartuko dudan, edo norek ni punituko nau neure obrengatik. Ezen Iaunak bengantza hartuko dik. Ezterrala bekhatu egin dut, eta zertzaz gaizki erori zait. Iaun goreña duk pazienzia luzetakoa, bañan ordean ordaña bihurtzen duena. Bekhatu barkhatuaz ez aizela beldurtasun gabe, eta eztizola bekhatua bekhatuari iratxaki, zuri bada Iauna urrikal gakiskitzu. Iainkoari esker.

        Lehenbizi haste danik, Iainkoa lurra egin zezan baño lehen, usinak eta ithuruak egin zetzan baño lehen, mendiak ifin zetzan baño lehen, haran guztiak, baño lehen Iaunak egin ninduen.

        Zerua aphaintzen zituenean han nintzen harekin gauza guztiak ordeñatzen nituela.

        Mendia ifin zetzan baño lehen, haran guztiak baño lehen Iaunak egin ninduen.

 

2. absoluzionea

 

        Mana azazu Iauna benedika gaiten.

 

2. benedizkonea

 

        Iainkoaren seme bakhotxak benedika gaitzala eta urgaitz gaitzala. Halabis.

 

2. lekzionea

 

        Eta ezterrala Iaunaren urrikalmendua handia da, urrikalduko zaizko ene bekhatu handiak. Ezen haren oihotz beratasuna eta haserrea laster elkharri hurbilten ziaizkok, eta bekhatoreek ziaraunstek haren aserreak. Eztezala bada berant Iaunarengana itzultzera, eta ez adilla gibela egunetik egunera. Ezen betan ethorriko duk haren aserrea eta bere bengantzazko egunean galduko au. Eztukela aberatztasun bidegabezkoen guoarik ezen etzaizkik deusik baliatuko, hersturako eta bengantzazko egunean. Ez adilla itzul haize guztietara ezen hala ezagutzen duk bekhatorea bi mihitan. Zuk bada Iauna gaitutzun urrikari.

        R. Iainkoari esker.

        RESPON. Zeruaren inguruan neronek bakharrik egin dut eta ibilli naiz itsasoko holatan, jende guztietan eta popul guztietan izatu naiz lehena Handi eta gora nahien lephoak neure indarrez ostikatu ditut.

        V. Ene egoitza da lekhu goretan, eta ene alkhia hedoiezko hareñean.

        Handi eta gora nahien lekhoak, neure indarres ostikatu ditu.

 

3. benedikzionea

 

        Mana zazu Iauna bedinka gaiten.

 

3. absoluzionea

 

        Espiritu Sainduaren graziak argi detzala gure begiak eta bihotzak.

 

3. lekzioneak

 

        Aizen gogor Iainkoaren bidean, eta ikhusten duken egia eta zuhurtzian, eta arraio bakezko hitzari eta zuzenari Aizen manso hitzaren entzuteko, har dezakenzat, eta zuhurki egia ihardatz al baiteza. Baldin baduk adimendurik ihardats diozokek heure urkoari. Baldin ezpaduk emakek herue eskua heure ahoren gañean, hel ezazanzat, hitz erhoan eta halza ez adin, ohore eta gloriarik baizen eztuk zuhurraren hitzean, eta erhoaren mihia haren galgarria, ez adilla deit hitz untzi, har ez adi heure mihitik, eta ahalke gorri ez adin. Zuk bada Iauna gituzun urrikari, Iainkoari esker.

 

        Te Deum laudamus

 

1. Zu zaitugu Iongoikoa,

Bihotz osoz laudatzen,

Zu mundu hedatuaren

Iaun puxantzat aithortzen.

2. Eta zu bethiereko

Aita lur loretsuak,

Ohoratzen zaitu zuri

Ekhartzen errespetuak.

3. Zuri bethi dagozkitzu

Aingeru arkanjeluak,

4. Kerubinak, serafinak

Baita are tronuak.

5. Saindu, saindu eta saindu

Munduaren Iainkoa.

6. Zure gloriaz betheak dire

Zeru lur itsasoa.

7. Apostoluen batzarre

Guztiz gloriosoak,

8. Eta profeta sainduen

Nonbre laudatzekoak.

9. Gehiago marthirien,

Armada triunfantak,

Ixildu gabe dituzte

Erraten zure kantak.

10. Munduaren bazterretara

Eliza da hedatzen,

Zenbat ere baita handi

Zu guztiak aithortzen.

11. Aita maiestatez eta

Gloria handiz bethea.

12. Zure semea orobat

Gloria handiz bethea.

13. Espiritu Saindua du

Halaber kofesatzen,

Zeruetako kortean

Presuna irurgarren.

14. O Iesus Kristo zu zare

Glorioso erregea.

15. Zu bethiereko Aita

Haren Seme noblea.

16. Etzitzaitzun gizonaren

Libratzeko iguñdu,

Birjinaren sabelean

Egitera ostatu.

17. Zuk bentzuturik herio

Kruela animoski,

Zeruko athea fidelei

Zinaroen ideki.

18. Orain maiestetez zara

Fin gabeko glorian,

Aita haste gabearen

Eskuñeko alkhian.

Eta dugu sinhestea

Munduaren fiñean,

Iuiatzera ethorriko

Zarela hedoiean.

19. Zu bada othoitzeñ zaitugu.

Arren zeure sehiak,

Fabora gaitzatzun zeure

Odolaz erosiak.

20. Eta golarda gaitzazu

Liberalki sariaz,

Zeure sainduen artean

Sekulako gloriaz.

21. Kaltetik defenda zazu

Zure poplu maitea,

Eta benedika zeure

Aitnizazko jendea.

22. Zuk othoi guberna zazu

Zuk mantena ohorez,

Zuk bethiere mukura

Dohain eta faborez.

23. Iguzkiak eztu egun

Garabetan argitzen

Non etzaren ohorezki

Zure ahotan aipatzen.

24. Zure izena laudatzen da

Eta eginen sekulan,

Hatz arthezki dezaguiño

Bizi garen lekhutan.

25. Iainko on egiguzu

Egungo egun guztia,

Bekhaturik egin gabe

Pasatzeko grazia.

26. Duzun othoi urrikari

Zeure jende gaxoa.

27. Duzun urrikari haren

Pena eta ondikoa.

28. Esparantza handia dut

Hala eginen zaitzula.

29. Eta ahalduek hartzera

Utziko ez nauzula.

 

 

Ad laudes

Albako othoitzak

 

Iainko ona duzun artha

Ene faboratzeaz

Eta bihotzean khexa

Penatik libratzeaz.

 

        Gloria, &c.

 

        Antifona edo kanta aitziñekoa

 

Labe gorira hirur haur

Saindu ziren etxatu,

Idola zergatik nahi

Eztuten adoratu,

 

Guztiarekin kharraren

Bare etzuten antsia,

Aitzitik benedikatzen

Bozik Iainko handia.

 

Dabitek kreatura guztiak gonbidatzen ditu,
zein bere lerroan Iainkoaen laudatzera.

 

        Laudate Dominum de coelis, Psal. 148.

 

1. Iaunaren obra guztiak

Iauna lauda zazue,

Zeru gorean dagoen

Iauna lauda zazue.

 

2. Hura lauda ezazue

Aingeru arkanjeluak,

Hura lauda haren indar

Eta tronu sainduak.

 

3. Hura lauda ezazue

Iguzki illhargiak,

Hura lauda izar eta

Berze argizagiak.

 

4. Hura lauda ezazue

Zeru lasterlariak,

Eta hekien gañean

Zaretzen ur gustiak.

 

5. Guztiok diozotzue

Erantzun eresiak,

Zeren egin baitzaituzte

Haren ahal handiak.

 

Ezen hitz bat hark ahotik

Athera bezain sarri,

Argietara ziñetan

Zuek guztiok illkhi.

 

6. Hark eman daiozkitzuk

Zeni bere ethorkiak,

Hark bethiere iraunen

Duten lege herstsiak.

 

7. Hargatik lauda zazue

Iauna lurreko gauzak

Baita zuek erre dragon

Eta usin guztiak.

 

8. Zuk erre lauda ezazu

Orabat su argia,

Zeure kreatzaille eta

Formatzaille handia.

 

Lauda zazue tormentak

Zuek gisa berean,

Zein altxatzen baitzarete,

Hark nahi duenean.

 

9. Zuek ere egizue

Orobato mendiak,

Baita zuek ere haran

Bai zuek ordokiak.

 

Zuek halaberki zuhaitz

Fruitu ekhartzailleak,

Lauda ezazue Iauna

Bai zuek alzifreak.

 

10. Abreak eta elhiak

Orobat egizue,

Suge eta hegatztiñak

Orobat egizue.

 

11. Bañan zuek beregainki

Lurreko erregeak,

Lauda ezazue eta

Mendearen iujeak.

 

12. Moron neskatxa gasteak

Gure zaharrekin,

Iauna lauda ezazue

Guztiok elkarrekin.

 

Zerengatik bethiere

Baita haren izena

Berzetarik laudo eta

Ohoratzekoena.

 

Ezen aithorra behar du

Zeru eta lurrean,

Zeren berak dituen

Ematen ohorean.

 

13. Laudorio hari saindu

Guztiek zor diote,

Eta Israelgo semeek

Beregainki diote.

 

Zergatik Israel baita

Haren guztiz maitea,

Israel hari gehien

Ungi zaion jendea.

 

        Eliza beregainki gonbidatzen du

        Iainkoaren laudatzera

        Cantate Domino canticum novum, Psal. 149.

 

1. Iaunari diotzotzue

Kanta aria berriak,

Munduan bizi zareten

Kreatura guztiak.

 

Beregainki diozozu

Zuk kanta eresia

Eliza saindu hainberze

Iaun on hark onhestsia.

 

2. Israel tristea beraz

Hak bedi allegratzen

Haren kantak dituela

Bozkarioz erraten.

 

Zerengatik ezteusetik

Iaunak baitu arhera,

Eta isuri fabore

Asko haren gañera.

 

Siongo alabak bere

Erregenan boz beite,

Eta ahire ederrak

Erantzun biotzote.

 

3. Haren izena bezate

Lauda gathan boretan

Gitarra eta maniura

Soñu ederreskotan.

 

4. Ezen Iaun onari zaio

Lakhet bere jendean,

Guztiz ere manso eta

Baketiar denean.

 

5. Halakoak bereziki

Dire haren glorian,

Atsegiñez gozatuko

Zeruko iauregian.

 

6. Behiñere ixilduko

Ezta hekin ahoa

Laudatzetik zeru eta

Lurraren Iongoikoa.

 

Berze guztien gañean

Hek ditu altxatuko,

Hik eskuetan ezpata

Emanen manatzeko.

 

7. Bengantza har dezatetzat

Sinhetzgorren gañean,

Eta haren hitzaz kontu

Egin eztuen jendean.

 

8. On eskuetan dezaten

Lothekin erregeak,

Eta burdinetan eman

Hekin aithonen semeak.

 

9. Hekien gañean egin

Dezaten iustizia,

Prestuak izanen dute

Hunelako gloria.

 

        Bat bedera, Iainko laudatzera
        gonbidatzen du, desira handirekin

        Psal. 150.

 

1. Laudazazue Iaun ona

Bere sainduengatik,

Zeren daroen fabore

Hanbat egin zerutik.

 

Lauda ezazue zeru

Izarratuen kausaz,

Zergatik egin dituen

Hain antze aberatsaz.

 

2. Lauda ezazue bere

Indar handiagatik,

Lauda bere handitasun

Hare gabeagatik.

 

3. Lauda ezazue klaron

Eta trunpeta sonuz

Lauda maniure gitarra

Zistra, eta harpa kantuz.

 

4. Lauda zazue ezkillak

Errepikarazirik,

Lauda guztiok khorora

Elkhar gaña billdurik.

 

Lauda ezazuek zurela

Eta orgañoetan,

Lauda soñu ederrezko

Instrument guztietan.

 

5. Lauda zazue zinbala

Eta alboka sonuz

Fiñean bozkariozko

Lauda Iaun ona kantuz.

 

Hats hartzen duen guztiak

Lauda beza Iainkoa,

Zergatik haren izena

Baita laudatzekoa.

 

        Capitulum.

        Benedictio & cleritas

 

Bere arraitasun, eta

Zuhurtziarengatik,

Nola oraño ohore

Eta indarragatik.

 

        Iainko ona gureganik duela laudorio,

        ihardatztea

 

Duela bada hark batak zertan bozkario.

 

        Himnus

        Aeterne rerum conditor

 

1. Iainko haste gabea

Gauzen kreatzaillea,

Gaua eta eguna

Gobernatzen tutzuna.

 

Zuk denboran xuxen

Diotzotzu erakhartzen,

Iuga eta aldarteak

Arintzeko nekeak.

 

2. Ollar xori erneak

Eguna deitzailleak,

Gaua gauarenganik

Berezi du iadanik.

 

Hura da gauazkoa

Bidezkoen haroa,

Hark ditu begiratzen

Errebela ez daiten.

 

3. Hunek iratzarririk

Artizarrak zerutik,

Khentzen du illunbea

Begi itzaltzaillea.

 

Hunen kausaz bideak

Ditu senioraleak,

Utzten basatzekoak,

Hartzen xuxenagoak.

 

4. Huni itsasturiak

Biltzen indar guztiak,

Hunek holak ematzen

Piarres konbertitzen.

 

5. Beraz iaiki gaitean

Ollarrak kantatzean,

Hark ohitu nagiak

Mehatxatzen lotiak.

 

6. Orduan da eria

Esportzatzen larria,

Ohoña gerizatzen

Eroriak latxatzen.

 

7. O Iesus, eroriei

Zuk othoi min hartuei,

Begira diezezu

Eta altxa etzazu.

 

Hala egiten baduzu

Arinduko dituzu,

Nigarrak xukatuko

Bihotzak gurenduko.

 

8. Arren bada argia

Armaren handia

Haiza tzazu lokhumak

Adimenduarenak.

 

Gure ahoak zuri

Dietzazun iustuki,

Ontasun eginenak

Bihur esker zuzenak.

 

9. Iainko Aitak gloria,

Bai Semeak handia,

Nola Espirituak,

Amudioz khartsuak.

 

        Berze himnua edo kanta

 

Huna itzala

Non den mehetzen,

Alba gorria

Berriz agertzen,

Othoitz dezagun

Podorosoa,

Geure Iainkoa.

 

Urrikaldurik

Gure nigarra

Hark ikhus dezan

Gure beharra,

Eta azkhenean

Sekulakoa,

Digun gozoa.

 

Hala dagigula

Iainkokatasunak,

Aita eta Seme:

Airearenak,

Zenen munduan

Baita gloria,

Guztiz handia.

 

Halabis

 

        B. Iauna errege da eta ohores, bestitua.

        IHAR. Ohores bestitua eta indarrez zerkhatua.

 

        Anthifona

 

Nausia zer eginik

Bizitze fin gabea,

Ardiatsiko dut eta

Zorionez bethea.

 

Nausiorrek zioen

Ihardatsi hañari,

Legean zer datza nola

Ohi duk irakurri.

 

Heure bihotz guztiaz duk

Maiteko Iongoikoa,

Hartan ziauntzak profetak

Hartan lege ofra.

 

Zakariasez, Iainkoari eskerrak izultzen diotzo,
zeren egin dioen Iaun doni Iauni seme izateko grazia.

Luc. 1. Benedictus Dominus Deus

 

1. Benedika dadillala

Israelae Iainkoa,

Zeren urrikaldu zaion

Bere jende gaxoa.

 

2. Eta zergatik athera

Duen lazeriatik,

Libratzaillea Dabiten

Bidaldurik etxetik.

 

3. Lehen mintzatu zen legez

Patriarken ahoez,

Eta profeta sainduen

Erran egiazkoez.

 

4. Bidalduko zerokula

Geure salbatzaillea,

Eta etsaien artetik

Geure libratzaillea.

 

5. Plazer hura gure Aita

Zaharrei egiteko,

Eta agindu koroen

Hitzaren konplitzeko.

 

6. Zin egin zioen legez

Gure aita Abrahami,

Egorriko zerokula

Salbatzaillea guri.

 

7. Hark balentki libraturik

Geure etsaietarik,

Hura zerbitza ginezan

Beldurtasun gaberik.

 

8. Eta ibill gintezen haren

Aitziñean sainduki,

Nahi gintueno mundu

Beherean iduki.

 

9. Eta zu, o haurtxo, egun

Zorionez sorthua

Zu deithuko zare haren

Profeta sakratua.

 

Ezen haren aitzinean,

Zu zare abiatuko,

Hark egin behar dituen

Bideen aphaintzeko.

 

10. Salbamenduko bidea

Duzu irakatsiko,

Penitenzia saindua

Jendei predikatuko.

 

11. O Iongoiko bihotz bera

Zeure ontasunakgatik,

Begiratu darokuzu

Zeure tronu goratik.

 

12. Arren bada argitzatzu

Gure espirituak,

Heiotzearen goibel

Illhunak izituak.

 

Eta gure oñak gida

Tzatzu arren bidean,

Bake eta egiazko

Ontasunarenean.

 

        Anthifonea

        Nausia zer eginik, &c.

 

        Othoitza

        O Iainko ahal guztietakoa eta urrikalmendutsua, zeñen ontasunetik heldu baita, zeure leialez digneki, eta sainduki zerbitzatua izaten iguzu othoi grazia, zure ontasun aginduetara, nihon behatztopatu gabe laster egiteko, Iesus Kristo gure Iaun eta zure seme zurekin, eta Espiritu Sainduarekin bethi bizi eta agintzen duenaren merezietara.

 

Halabiz

 

Ad primam

Argitu denean

 

Gure Aita, Agur Maria, Sinhetzten dut.

Ianko ona duzun artha &c.

Gorago bezala.

 

        Himnus kanta

        Iaem luvisorto sylere.

 

Illkhi eta iguzkia

Dugun Iainko handia,

Othoitz egin hunetan

Kaltetik guarda gaitzan.

 

Baida dezan mihia

Bitz eztezan hauzia,

Bista ere guarda dezan

Ergelki beha eztezan.

 

Bihotza halaberki

Garbi dezan iduki,

Eman abstinenzia

Hesteko haragia.

 

Iguzki eztali,

Denean gaua itzuli,

Diotzogun eskerrak

Hari bihur ederrak.

 

Gloria Iainko Aitari,

Halaber Semeari.

Gero Espirituari

Konsolatzailleari.

 

        Dabiten errenkura Zefeendarez

        zeren Sauli non zen salbatu zioten,

        zeakitelarik hill nahi zuela

        Deus in nomine tuo. Psal. 53.

 

1. Iainko ona arren zeure

Izen ederragatik,

Athera nazazu neure

Etsaien puxantzatik,

 

Ene alde othoi zeure

Emazu sentenzia,

Ene libratzeko nola

Baituzu ahal guztia.

 

2. Arren bada adizazu

Ene othoitz tristea,

Beharria idukitzen

Diozula ernea.

 

3. Ezen lekhortarrak zaizkit

Neure kontra altxatu,

Eta hiltzeko hegien

Sendoek naute billhatu.

 

Eztute batre izatu

Zure beldurtasunik,

Aitzitik hill nahe naute

Zu guztiz ahantzirik.

 

4. Bañan Iainko ona, othoi

Zu fabora nazazu,

Eta zeure gomendio

Onean har nazazu.

 

5. Baldin gogoa bazaie

Kanbiatzen onera,

Eztezazula kalterik,

Bidal hekin gañera.

 

Baldin ordean irrauten

Badute bere herran

Zuk diezezu merezi

Duten pagua eman.

 

6. Sakrifizio sainduak

Darozkitzut orduan,

Gogotik ofrendatuko

Zeure aldare sainduan.

 

Eta xahuki dut zure

Aithortuko izena.

Guztieteko sainduen

Dela eta ederrena.

 

7. Zeren herstura handitik

Naukezun librarazi,

Eta neure etsai zurelak

Begiz mezprezarazi.

 

        Iainkoari eskatzen zaio

        haren manamenduen konplitzeko grazia

        Psal. 118.

 

1. Dohatsua da gizona

Zena baita bidean,

Loitu gabe ibilltzen

Iainko onarenean.

 

2. Dohatsua da gizona

Oraño zena haren,

Bihotz guztiaz billhatzen

Baita hitz sainduaren.

 

3. Gaixtoek ordenean hala

Egin ohi eztute,

Ezen haren xidorretan

Onik sartzen eztute.

 

4. Allabanan Iainko ona

Bat bedera zuk duzu,

Zure manu sainduak ungi

Guarda detzan manatu.

 

5. Zenerentzanen haita

Berzeez nik bedere,

Ait netza hek ungi guarda

Iauna ona, bethiere.

 

6. Ezen ez ninduke nihoiz

Ahalkeak harturen,

Baldin hek behar bezala

Banitu begiratzen.

 

7. Orduan nerozkiketzu

Bihurtuko eskerrak,

Zeren ikhasi nituzken

Zure errefau ederrak.

 

8. Hek bada bihotz guztiaz

Nahi ditut guardatu.

Hartarakotz Iainko ona

Zuk fabora nazazu.

 

9. Zure manu sakratuez

Ditu gizon gazteak,

Korrejitzen bere bizi

Erhoaren bideak.

 

10. Ni ere hekin ondoan

Hargatik naiz ibilltzen,

Hetarik aperta nadin

Permeti ezazu arren.

 

11. O Iainko, mundu guztiak

Laudatzen zaituena,

Irakatz diezadazu

Zeure lege zuzena.

 

12. Ene ezpanek merezi

Onez lauda dezaten,

Berze lege guztiak baño

Zeren hobeago den.

 

13. Nik behintzat gehiago

Plazer hartzen dut hartan,

Ezen mundu hunetako

Aberatstasunetan.

 

14. Hartan ungi trebatuko

Naiz neure bizitzean,

Eta begia idukiko

Zure bideen gañean.

 

15. Zure legeak gogoan

Ditut erabilliko.

Eta eztitut zure hitzak

Ahantz utziterako.

 

        Retribuere servo tuo

 

1. Iainko ona, egidazu

Arren othoi doñua,

Ungi guardatzeko zure

Manamendu saindua.

 

2. Ideki dietzadatzu

Arren neure begiak,

Konsideratzeko haren

Misterio handiak.

 

3. Ni munduan arrotz bat naiz.

Hartarakotz zeureak,

Eztietzakidatzula

Arren estal legeak.

 

4. Ene arimak egundanoz

Izan du gutizia.

Sainduki begiratzeko

Zure lege estia.

 

5. Supherbiaz hantuak zuk

Dituzu mehatxatzen,

Legearen hautsailleak

Baita madarikatzen.

 

6. Hartarakotz zuk laidotik

Othoi guarda nazazu,

Zure manua dudanaz

Geroz hanbat prezatu.

 

7. Ezen handi batzuk dire

Ene kontra mintzatzen,

Zure lege sainduetan

Zeren naizen trebatzen.

 

8. Bañan hetarik hastantzen

Ez naiz batre hargatik,

Hek neure konseillu eta

Gida hartzen aitzitik,

 

9. Laurrera hurren baxatu

Dute ene arima,

Hartarakotz ikhuzazu

Arren ene lastima.

 

10. Hala nola lehen ere

Zuri neure berria,

Erratean urrikaldu

Baitzitzaitzun premia,

 

Orain ere othoi hala

Iauna urrikal bekizu,

Eta othoi zeure legeak

Irakats dietzadatzu.

 

11. Irakats dietzadatzu

Othoi zeure legeak,

Hetan enplega detzadan

Indar eta antzeak.

 

12. Huneraño ene arima

Egotu da lokhuman,

Iratzar ezazu othoi

Hek obran detzan eman.

 

13. Zarra dietzakidatzu

Oiher diren bideak,

Eta zabal zeure lege

Sainduaren atheak.

 

14. Egiazko bidea dut

Bihotz guztiz hautatu,

Hargatik nahi dut zure

Hitz sainduez orhoitu.

 

15. Neure gogo guztia dut

Emen zure legean,

Eztezazula permeti

Eror nadin hutsean.

 

16. Baldin zuk badarotazu

Bihotza animatzen,

Zure manuen bidea

Lasterka dut egiñen.

 

        Gloria duela &c.

 

        Anthifona

        Boz gaiten Iainkoa baithan

        Capitulum. 1. Tim. 1.

 

        Mende guztietako errege hillen eztenari eta ikhusten eztugunari, Iainko bakharrari ohore eta gloria mende guztietako mendeta, Iainkoari esker.

 

        Ihardatste laburra

 

        Kristo Iainko biziaren semea, urrikal gakizkitzu

                berriz erraten da.

        Kristo Iainko biziaren semea, urrikal gakizkitzu.

 

        B. Aitaren eskuñean iarrarik zaudezena.

        I. Urrikal gakizkitzu.

        B. Gloria Aita Seme eta Espiritu Sainduari.

        I. Kristo Iainko biziaren semea urrikal gakizkitzu.

        Iaiki zaite Kristo eta lagun zakizkigu.

        Eta libra gaitzatzu zeure izenagatik.

        B. Iainkoa dela zuekin.

        I. Eta zure espirituarekin dagiogun othoitz.

 

        Othoitza

        Iainko ahal guztietakoa egun hunen hastera ikhar gaitutzuna: zeure indarraz othoi begira gaitzatzu egun hunetan bekhatu garabetara ixtur ez gaiten. Bañan gure solas guztiak zeure iustiziaren konplitzera darantsaten.

        Iesus Kristo gure Iaun eta Aita Seme, airekin eta Iainko Espiritu Sainduarekin batean, mende guztietako mendetan bizi eta agintzen duenaren merezietara.

 

Halabitz

 

        B. Maria saindua eta berze sainduak ararteko on gerta dagizkigula, Iainkoaren aldera. Arren. Fabora gaitzan eta salba gaitzan mende guztietako mendetan bizi denak eta agintzen duenak.

        I. Halabiz.

        B. Iauna duzun artha ene faboratzeaz.

        I. Iauna duzun khedxai ene faboratzeaz.

        Eta erraten da hiruretan eta gero erraten da.

        Gloria duela Aita, Seme, eta Espiritu Sainduak.

        Nola egundanotik baita orain baita eta mende guztietako mendetan izanen baita.

        Iauna urrikal gakizkitzu Kristo urrikal gakizkitzu. Gure Aita zeruetan baratxen.

        B. Eztezazula permiti tenta gaiten borthizki.

        I. Bañan gaitzatzu kaltetik hastanduak hiduki.

        B. Iauna begira diezezu zeure zerbitzariei, eta zeure obrei, eta gida etzatzu hekin semeak.

        I. Eta Iainkoaren arraitasuna biz gure gañean, eta gere eskuen obrak gida detzala, gure eskuen obrak gerta detzala.

        B. Gloria zuela Aitak, &c.

        I. Nola egundañotik baita, &c.

 

        Othoitza

        Gida sanktifikat errege gobernatzatzu, zeru eta lurraren Iainko Iaun erregea, dugun gure bihotz eta gorputzak sensuak hitzak eta gure obrak zeure legean, eta zeure manuen obretan, orain eta bethi zure faborearekin batean salbo eta libro ioatea merezi dezagun, munduaren salbatzailleak. Mende guztietako mendetan bizi zarela eta agintzen duaiño.

        Halabiz.

 

        Absolbazionea

 

        Iauna mana zazu benedika gaiten.

 

        Benedizkonea

 

        Iainko ahal guztietakoak, gure egun eta obra guztiak bere bakean disposa detzala.

        I. Halabiz

 

        Lekzione laburra

        2. Thes. 3.

 

        Iainkoak bada gure bihotzak eta gorputzak gidatzala, Iainkoaren semearen, eta Kristoren amorioan, eta Iauna zuk izazu gutzas miserikordia.

        B. Eskerrak Iaunari.

        Lekzione laburraren ondoan erraten da.

        Gure faborea dela Iaunaren izenean.

        I. Zeru eta lurra egin dituenerenean.

        B. Errazue ungi.

        I. Iainkoaz.

        Iaunak benedika gaitzala eta gaitz guztietarik defenda gaitzala; eta sekulako bizitzera gida gaitzala, eta arima ioanak, Iainkoaren miserikordiaz bakean pausa dezatela, Halabiz.

 

 

Ad termina

Bederatz orenetan

 

Gure Aita, Agur Maria, &c.

Iainko aita duzun, artha. &c.

 

        Himnus kanta

        Nunc Sancte nobis

 

Orain Espiritua

Arren othoi saindua,

Iautz zaite guretara

Bulhar flakoeara.

 

Zuri gure mihiak

Eta indar guztiak,

Dietzatzun graziak,

Aithor zuk isuriak.

 

Halaber bihotzetan

Bitz ezazu guretan,

Zeure amundioa

Khartsu eta beroa.

 

Hala egizu Aita

Hala Seme bakhotxa

Hala Espiritua

Amudioz khartsua.

 

        Antifona

        Boz gaitezen Iainkoa baithan

        Legem pone mihi

 

1. Iauna irakatz diezadatzu

Arren zeure legea,

Ene gogoetik hura

Duten bere xedea.

 

2. Indazu adimendua

Haren ezagutzeko,

Haren billhatzeko artha

Eta indar guardatzeko.

 

3. Gida nazazu eskutik

Othoi haren bidean,

Ezen haren gutizia

Sartu zait bihotzean.

 

4. Ene bihotza ezazu

Mugi zeure legera,

Eta ez abarizia

Urre ez zillharrera.

 

5. Aldara etzatzu arren

Othoi ene begiak,

Munduaren eztetzaten

Ikhus banaloriak.

 

Aitzitik aira nazazu

Arren zeure bidera,

Eta ene urratz bakhanak

Bitz hartan ibilltzera.

 

6. Ene bihotzean othoi

Zeure manuarena,

Finea ezazu Iaun ona

Arren beldurtasuna.

 

7. Halaber guarda nazazu

Kalte eta laidotarik,

Hartuko nautela gogoan

Behar nai zehetarik.

 

Zeren begiratzen dudan

Zure lege ederra,

Zertzaz gaixtoek ekhartzen

Baitarotate herra.

 

8. Hargatik ordean eztut

Gutiago prezatzen,

Neure gogoa hartan bitz

Diezadazu arren.

 

9. Egin diezadazu othoi

Iauna fabore hura,

Zure hitz eta argintza

Segiren eredura.

 

10. Baldin galderik badarot

Nihork ere egiten,

Zergatik haren ondoan

Hanbat naizen penatzen.

 

Ihardatsiko daroet

Nik hañei berehala,

Ezen zure baithan neure

Esparantza dudala.

 

11. Hartarakotz bada Iauna

Ezazula permeti,

Zu zarenaz geroz bethi

Iustu eta egiati.

 

Ahalke eta kalteak

Ustekabe har nazan,

Zure baithan esparantza

Dudanaz geroz eman.

 

12. Bai zure baithan eman dut

Esparantza neurea.

Baita sekulan guardatu

Nahi zure legea.

 

13. Bañan guardatu nahi dut

Bethi bere osoan,

Eta ordura handirekin

Ibilli haren ondoan.

 

14. Errege eta prinzen

Artean halaberki,

Ene ahoak hura du

Aiphaturen ausartki.

 

15. Eta nerori bakharrik

Aurkhitzen naizenean,

Ixillik iruliko dut

Hura neure suñean.

 

16. Neure bihotza hartara

Guztiz dut etxatuko,

Hartan fiñean neure ahal

Guztiaz trebatuko.

 

        Memor este

 

1. Zeure hitzaz orhoitzera

Orain zaitut ertxatzen

Zenetzaz baitziñarotan

Bihotza ezportzatzen.

 

2. Orain ere hartan bozten

Naiz neure lastimetan,

Orain ere konsolatzen

Hartan neure phietan.

 

Ezen zu zinaizkidala

Falta gabe helduren,

Noiz ere baitzitzaizkidan

Etsaiak oldarturen.

 

3. Supherbioek naute bada

Ahalaz tarritatzen,

Nondik zure legean huts

Eragin diezadaten.

 

4. Alferrik ordean dute

Egiten esaina,

Zeren guardatuko baitut

Zure manu saindua.

 

Hura dut bizi naizeno

Idukiko gogoan,

Eta hartan gurenduko

Eztargozo gaixtoan.

 

5. Bañan atsekabe handik

Hartzen nau bihotzean,

Gaixtoak hura zathitzen

Dutela ikhustean.

 

6. Guztiarekien neure

Arrotz lekhu hunetan,

Zure lege onaren naiz

Konsolatzen kantazen.

 

7. Gau eta egun hura dut

Erabilltzen gogoan,

Ea nola guardatuko

Dudan bere osoan.

 

8. Ardura handiarekin

Ordeant dut egiten,

Zure legea bihotzez

Zeren baitu maitatzen.

 

9. Eta zeren baitaritzat

Eta ume partea,

Dela zure manamendu

Sainduen guardatzea.

 

10. Haren guardatzeko igin

Diezadazun dohaña,

Maiz othoizten zaitut neure

Iongoiko eta Iauna.

 

Zergatik baitaki ezen

Othoizte zaituztenei,

Estaroizula ukhatzen

Faborea presunei.

 

11. Beha egotu natzaie

Neure oñ basatuei

Eta hek zerabilltzaten

Bide guziez ohierrei.

 

Hargatik itzularazi

Ditu xidor onera.

Iakiteko zure manu

Sakratuenera.

 

12. Guztiz deliberatu dut

Hekin begiratzera,

Eta hetan neure bizi

Guztia fiñatzera.

 

13. Hartarakotz bekhatuen

Gatheak hurbilltzean,

Zure legeaz orhoitzen

Naiz neure bihotzean.

 

14. Gauaren erdian neure

Iaikitzen naiz ohetik,

Hek erneki bihotzean

Errabiltzeagatik.

 

15. Hala partale egiten

Naiz beldur direnekin,

Eta zure hitz sainduak

Guardatzen dutenekin.

 

16. O Iongoiko munduari

Fabore egillea,

Irakats diezadazu

Arren zeure legea.

 

Bethi erabill dezadan

Hura neure fiñean

Eta hala guarda nadin

Erorizetik hutsean.

 

        Bonitatem fecisti

 

1. Ala Iaun ona zuk niri

Egin ontasun asko,

Nola ere baitzinarotan

Agindu egiteko.

 

2. Kontinua zazu othoi

Hemendik aitzinera,

Are gehiago niri

Fabore egitera.

 

Guztiz ere irakats dazu

Arren zeure legea,

Ezen hartan guztiz neure

Eman dut sinhetztea.

 

3. Halaber konbeni bada

Zuk gastiga nazazun,

Gastiguen sofritzeko

Huna prestik non nauzun.

 

Ezen zure azoteek

Ukitu baino lehen,

Askotan nintzen bekhatu

Handietan eroitzen.

 

Hargatik hek nahi ditut

Pazientki sofritu,

Eta zure hitz saindua

Errespetuz guardatu.

 

4. Eta zergatik baitzare

Ona eta iustua,

Irakats diezadazu

Arren zeure manua.

 

5. Ezen zenbatenaz gaixtoek

Bainaute penatuko,

Hanbatenaz gehiago

Hura dut guardatuko.

 

6. Zenbatenaz hei baitzare

Bihotza gogoituko,

Eta esne bihurtua,

Bezala gatzatuko.

 

Hanbatenaz hirauliko

Ditut neure gogoan,

Hanbatenaz ibilliko

Bethi hekin ondoan.

 

7. Alla zuk Iainko ona ni

Handiro faboratu.

Noiz ere bainauzu neure

Ohorean baxatu.

 

Zure manamendu eta

Legeen ikhasteko,

Eta gere hetzaz neure

Bizia kidatzeko.

 

8. Ezen aithor dut direla

Asko aldez hobeak,

Ezen urre zillhar eta

Munduko on berzeak.

 

9. Eta naizenaz gerostik

Zure eskuen lana,

Indazu zure manuen

Ikhasteko dohaña.

 

10. Zure beldurra dutenek

Dute ezagutuko,

Eta bere bihotzetan

Dire allegeratuko.

 

Ezen eztela izatu

Zure baithan enea,

Esparantza alfer eta

Progotxurik gabea.

 

11. Ezagutu dut direla

Zure iuiamenduak,

Guztiz zuzen guztiz iustu

Eta guztiz sainduak.

 

Baita ni ere nauzula

Iustuki gastigatu,

Zergatik hala bainuen

Neronek merezitu.

 

12. Bañan ordean Iaun ona

Zuk nazazu konsola,

Zeure sehiari agindu

Zinioen bezala.

 

13. Isur diezadazu arren

Othoi zeure grazia,

Zure manuen arauez

Daramadan bizia.

 

Eta medita dezadan

Zure lege saindua,

Zenetara baitu neure

Gogoa etxatua.

 

14. Ahalgez betherik bida

Tzatzuk etsai eneak,

Zenak baitarozkidate

Egin bidegabeak.

 

Noiz ere ni gehienik

Banintzen enplegatzen,

Zure manu eta lege

Sainduaren konplitzen.

 

15. Hurbill dietzakidazu

Zure beldur direnak

Eta zure legearen

Ezagutza dutenak.

 

16. Zuk xahu diezadatzu

Arren neure bihotza,

Zure manu sainduetan

Ibill nadin aratza.

 

Kalte eta ahalkeak

Azken iuiamenduan,

Har ez nazan iuiatzera

Iausten zaren orduan.

 

        Capitulum Ioan.

 

        B. Iainkoa da onheritzte, eta onheritztean dagoena, Iainkoa baithan dago, eta Iainko haren baithan.

        I. Iainkoari esker.

 

        Ihardatzte laburra

 

        Iainkoa makhur ezazu ene bihotza zeure legetara, Iainkoa makhur ezazu &c.

        B. Aldara etzatzu ene begiak ikhus eztezaten banaloria. Eta aira, nazazu zeure bidean.

        Zeure legetara.

        Gloria duela Aita Seme eta Espirituak.

        I. Makhur ezazu Iainkoa ene bihotza.

        B. Iauna erren darotzut arren nauzun urrikari.

        I. Senda ezazu ene arima zeren hoben egin baitarotzut.

 

        Othoitza

 

        Iainko ahal guztietakoa eta urrikalmendutsua, &c.

        Gorago laudetan den bezala.

 

 

Ad sextam

Eguberdian

 

Gure Aita, Agur Maria,

Iainko ona duzun artha.

 

        Himnus kanta

        Rector potens

 

Gobernari handia,

Zenak gauzei aldia

Baitaroezu bethi,

Eragiten neurthuzki.

 

Goiza duzu klaratzen,

Eguberdia arraitzen,

Atherarik zuzia

Zeruetan argiak.

 

Iraungitzatzu suak

Eskatimek bitztuak,

Gero iguzu Iauna,

Bake eta osasuna.

 

Hala egizu Aita

Hala Seme bakhotxa,

Hala Espiritua

Fiñean amulsua.

 

        Defecit in salutare

 

1. Iauna ene arima da

Munduan hagorantzen,

Eta ene salbatzera

Noiz ethorriko zaren.

 

Ezen badut ethorriko

Zarela esperantza,

Nola eman baitzinarotan

Aspaldi zeure hitza.

 

2. Neure begi larrituak

Agitz zaizkit unhatu,

Beha egonez ea noiz

Behar duzun agertu.

 

3. Maiz erraten dut Iauna noiz

Nauzu konsolatuko,

Zure hitzen arauera

Noiz zaizkit agertuko.

 

Gogoitu naiz zahagia

Orma hortzean nola,

Zure agintza handien

Begira negoela.

 

4. Zonbat egunen buruan

Bada Iaun ona niri,

Agertuko zaizkit zeure

Sehi unhatuari.

 

Zenbat egunen buruan

Nauzu konsolatuko,

Eta noiz dituzu ene

Etsaiak punituko.

 

5. Elheak zerozkidaten

Nahi sinhetztarazi,

Zeñek ezpaitzuten zure

Hitzekin zerikhusi.

 

6. Ezen zure hitzak dire

Guztiz egiazkoak,

Eta nihor hetan fida

Daiten bezalakoak.

 

Zergatik ni ere naizen

Etan hanbat fidatu,

Gaixtoek hargatik naute

Hainberze tormentatu.

 

Hargatik bada Iaun ona

Zuk fabora nazazu,

Zenak ohi baititutzu

Zeureak faboratu.

 

7. Ezen iahurren bihurtu

Ninduten hautsetara,

Baldin behatu ez banintz

Zure hitz saindutara.

 

8. Arren bada Iainkoa

Zuk fabora nazazu,

Nola faboratu ohi

Zeureak baititutzu.

 

Begira detzadan zure

Ahoko hitz sainduak,

Zeñak baitirade zuzen

Eta guztiz iustuak.

 

9. Zeru gorek ere orobat

Hit dituzte guardatzen,

Hekin arauera dire

Gure gañean itzultzen.

 

10. Kastatik kastara bethi

Diran zure egiak,

Lurrak ere hala dirau

Fermu eta geldiak.

 

11. Eguñak obe orobat

Dirau gisa berean,

Zuk hastean ordenatu

Zinioen legean.

 

Fiñean gauza guztiek

Bethi hala diraute,

Zerengatik zure hitza

Obeditzen baitute,

 

12. Baldin hori nik ezpanu

Iragun bihotzean,

Agen galduko nintzen

Ondikoak hartzean.

 

13. Bañan zure hitzaz nintzen

Bethiere oroitzen,

Eta hartzaz gidaturik

Pazienzia hartzen.

 

Zuk zeronek ere Iauna

Konsolatzen ninduzun,

Nola asko kaltetan lehen

Ere egin baininduzun.

 

14. Hemendik aitziñera othoi

Hala egin nazakezu

Zerengatik naizen oroi

Zuk formatu bainauzu.

 

Eta zergatik ni ere

Bethi neure aldetik,

Bainarrarie zure manu

Sakratuei halzetik.

 

15. Ezen gaixtoak ni galdu

Naiz zebilltzanean,

Zure hitz saindua bethi

Nedukan bihotzean.

 

16. Zeren alde guztietara

Ungi begiraturik,

Bainekusan deus etzela

Hekin erkhatzekorik.

 

        Quomodo dilexi

 

1. Zure legeaz hanbat naiz

Iaun ona, agradatzen,

Egun guztian non baitut

Gogoan erabiltzen.

 

2. Ezen hartzaz egin nauzu

Neure etsaiak baño,

Hetarik begiratzeko

Hagitzes zuhurrago.

 

3. Hartzaz beraz ditu neure

Nausiak garaitu,

Zergatik hartara baitut

Neure gogoa etxatu.

 

4. Hartzaz oraño xitu dut

Zaharren zuhurtzia,

Zerengatik hartan baitut

Begia idekia.

 

5. Hartzaz ditut neure oñak

Bide gaixtoetarik,

Gielarazi hura neure

Gidaritzat harturik.

 

6. Fiñean zure mauitik

Ez naiz betre hastendu,

Zeren guarda dezadala

Zuk bainauzu manatu.

 

7. Ene ahoari zure hitzak

Zein goza zaizko,

Are gehiago ezti

Kofonekoa baño.

 

8. Hek darotate buruan

Eman argin handia,

Hekin bidez gaitzetsten dut

Guztiz gaixtakeria.

 

9. Zure lege saindua da

Ene onen argia,

Hura ene ibillbideen

Lanpa eta zuzia.

 

10. Hargatik bada egin dut

Ziñ eta iuramentu,

Behar dudala hagoan

Nagoeño guardatu.

 

11. Egia da ezen lehen

Haren begiratzean,

Asko trebersia izan

Dudala bizitzean.

 

Bañan dadut esparantza

Hemendik aitziñera,

Faboratuko nauzuala

Promesen arauera.

 

12. Arren bada errezibi

Zazu ene egintza,

Eta othoi diezadazu

Irakats zeure hitza.

 

13. Nitzaz danaz bezanbatean

Hill behar banu ere,

Zure legeak hautsiko

Eztitut nihoiz ere.

 

14. Eta baldin gaixtaginek

Zenbait bekite niri,

Hedatzen badarotate

Nahiz erorarazi.

 

Zure manuei begira

Nagotela ernerik,

Trabatu gabe natzaie

Iraganean taldetik.

 

15. Neure primezatzat hartu

Ditu zure legeak,

Hek dire ene bihotzaren

Konsolazioneak.

 

16. Hetera etxatuko dut

Neure gogo guztia,

Zeruan edireteko

Zuk egindu saria.

 

        Iniquos odio habui

 

1. O Iainko ona, gaixtoak

Nahi ditut gaitzetsi,

Eta bihotz guztia zure

Ordenentza onhetsi.

 

2. Hartarakotz bada othoi

Zuk fabora nazazu,

Zure hitz egiazkoan

Nola bainaiz fidatu.

 

3. Aparta zakizkidate

Beraz etsai gaixtoak,

Gogoan erabilltzadan

Iaunaren hitz gozoak.

 

4. Eta zu Iongoiko ona

Zatozkit laguntzera

Ez nazazula othoi utz

Ahalkez gorritzera.

 

Bañan zure baithan nola

Baitut neure esperantza

Hala fabora nazazu

Othoi Iaun aberatsa.

 

5. Hala egiten baduzu

Perill guztietarik,

Salboa ibilleko naiz

Boz eta allegerarik.

 

Eta nik ere ordañez

Ditut zure legeak,

Bihotzean idukiko

Iustiziaz betheak.

 

6. Ezen eztuzu konturik

Halakoez egiten,

Zein baitire zure lege

Saindutarik hastantzen.

 

Zeren ikhusten baituzu

Hekin bihotzekoak,

Gogoetak diradela

Oiher eta gaixtoak.

 

7. Nik ere daritzat hañak

Direla saltzailleak,

Zeren hain laxoki hautzten

Tuzten zure legeak.

 

Baña ordean zenbatenaz

Baitituzte gaitzetzten,

Hanbatenaz gehiago

Nik hek ditut onhezten.

 

8. Hanbatenaz gehiago

Nik dut izialdura,

Hekien hautsteko eta

Hanbatenaz belduria.

 

Bana are handiagoa

Iaun ona zuk indazu,

Eta ene haragiak

Hartzaz ikharatzatzu.

 

9. Orain daraño konplitu

Ditut zure legeak,

Agindu duen bezanbat

Ene indar febleak.

 

Arren bada egin dudan

Ungiaren aldera,

Ez nazazula hutz gaizki

Erralleen menera.

 

10. Beñan har ezazu othoi

Iauna ene defensa.

Bere nini pozontsuez

Ez nazaten ofensa.

 

11. Esparantza hartan zure

Fidaturik hitzari,

Begiak flakatu zaizkit

Behatuz zeruari.

 

12. Dugun bada urrikari

Zeure zerbitzaria,

Eta irakts diozozu

Zeure lege garbia.

 

13. Halaber zuk othoi argi

Diozozu bihotza,

Iakin dezan nola eman

Obretan zure hitza.

 

14. Ezen baldin nihoiz bada

Izatu denborarik,

Baldin nihoiz zure manuen

Guardatzeko mugarik.

 

Orain da noiz ere nihore

Ez baititu guardatzen,

Aitzitik mezprezaturik

Onetan erabilltzen.

 

15. Bañan hargatik nik ditut

Prezatzen gehiago,

Urrea eta topasa

Preziatua baño.

 

16. Ezen zure manamendu

Eta lege enerat,

Geure urratsak gidatu

Nahi ditut biderat.

 

Bide lizun eta oiherrak

Nahi ditut gaitzetsi,

Eta hek gauza guztien

Gañetik onheritzi.

 

        Antifona

 

        Boz gaitezen Iainkoa baithan.

 

        Capitulum

 

        Iasan etzatzue elkharren karga, eta hala konplituko duzue Kristoren legea.

        Iainkoari esker.

 

        Ihardatste laburra

 

        Bethiere dago Iauna zure hitza bere batean.

 

        Ihardastea

 

        Bethiere dago.

 

        Bersua

 

        Mende guztietako mendetan dago zure egia.

        Gloria Aita, Seme, eta Espirituari.

        Bethiere dago zure hitza Iauna.

        B. Iaunak gobernatzen nau eta eztut izanen deusen eskasik.

        Bakhe bazkatzeko lekhuan han eman nau.

        Iauna dela zuekin. Baita zure espirituarekin.

 

        Othoitza

 

        Dagiogun othoitz Iainko ahal guztietakoa, eta urrikalmendutsua. Gorago laudetan den bezala.

 

 

Ad nonam

Hirur orenetan

 

Gure Aita, Agur Maria,

Iainko ona, duzun artha.

 

        Himnus kanta

 

Iainko, gauzen indarra,

Eta iraupen bakharra,

Aldilka egunareñak

Dakharzkitzu oreñak.

 

Arrats ona iguzu

Eta guarda gaitzatzu,

Bizitzea galtzetik,

Gauaz ustekabetik.

 

Baña gure orena

Zuk ekhartzu azkhena,

Muga onean sariaz,

Goza gaiten handiaz.

 

Hala egizu Aita.

Hala Seme bakhotxa,

Hala Espiritua

Amudios khartsua.

 

Halabiz

 

        Antifona.

        Boz gaitezen Iainkoa baithan

 

        Mirabilia feciste

 

1. O zein miragarri diren

Iaun ona zure hitzak,

Hargatik billhatzen ditu

Arthaz ene bihotzak.

 

2. Ezen deusek eztu hala

Ezagutza argitzen,

Ezta haurrena ere nola

Hek baitute egiten.

 

3. Ahoa ideki dut eta

Neure hatsa thiratu,

Zure hitzen gutizia

Zergatik baitzait sarthu.

 

4. Hargatik diezadazu

Iauna beha arraiki,

Eta nauzun lazeriaz

Bethea urrikari.

 

Zeure maiteak urrikari

Ohi tuzun bezala.

Noiz ere ikhusten baituzu

Hegin indar erbala.

 

5. Zeure hitzen aran ene

Gidatzatzu urratsak,

Eta ez permeti bizio

Iraun dakizdan hatsak.

 

6. Begira nazazu gaizki

Erralen mihitarik,

Zure manuak detzadan

Guarda libroagrarik.

 

7. Beki onez othoi Iauna

Biha diezadazu,

Eta zeure manu sainduak

Irakatz ziezadazu.

 

8. Askotan begietarik

Nigarra zait isuri,

Gaixtoak ditudanean

Hekin hautsten ikhusi.

 

9. Ezen Iauna, zu iustua

Zare eta iustua,

Bethiere aurkhitzen da

Zure manamendua.

 

10. Gauza bidezkorik baizen

Zuk eztuzu manatzen.

Guztiz ere darokuzu

Egia gomendatzen.

 

11. Harritzen naiz ikhustean

Zure ixterbegiak,

Ahantzten tuztela zure

Manamendu hertsiak.

 

12. Ezen zure hitzak dire

Sua nola khaartsuak,

Hargatik onhetzten ditut

Zeren diren gerthuak.

 

13. Bañan morroñ gaztea naiz

Guztiz iakin gabea,

Hargatik hetzaz gidatu

Nahi dut bizitzea.

 

14. Ezen badakit direla

Zuk ifini legeak,

Bethi iustu, eta bethi

Egiaren iabeak.

 

15. Ondiko eta lastimek

Zerkhatzen nautenean.

Hek ixillik ditu neure

Izultzen bihotzean.

 

16. Zergatik bethi aurkhitzen

Hek baitire iustuak,

Hek bethi artezak eta

Hek bethi amulsuak.

 

Arren bada adimendu

Illhunaren zuzia,

Zuk indazu zure manuen

Ezagutza garbia.

 

Neure bizia dezadan

Hetzaz gida lurrean,

Eta gloria ardiatz

Gero azken fiñean.

 

        Clamavi ie tote

 

1. Bihotzetik Iauna egiten

Darotzut dehadarra,

Urrikal bekizu arren

Othoi ene nigarra.

 

2. Zure legeei ordañez

Natzue irraikiren

Zure gogara munduan

Bizia eramanen.

 

3. Berriz ere Iauna egiten

Darotzut dehadarra,

Indazu zure manuen

Konplitzeko indarra.

 

4. Goizean goizik iaikirik

Bethi hala nagotzu.

Zure baithan zerengatik

Handi baitut ezportzu.

 

5. Argi arratzean zuri

Darozkitzut begiak,

Zabaltzen meditatzeko

Zure lege estiak.

 

6. Urrikariz adizazu

Iauna arren ene boza,

Eta bero zazu zeure

Kharraz ene bihotza.

 

7. Bada kusazu etsaiak

Nola zaiskidan hersten,

Eta nola diren zure

Legetarik urruntzen.

 

8. Hartarakotz bada Iauna

Othoi hurbill zakizkit,

Ezen zer bide iduki

Behar dudan eztakit.

 

9. Guztiarekin badakit

Ezen bethi zureak,

Gizonai behar tuela

Begiratu legeak.

 

10. Ikhus azu bada Iauna

Arren ene lastima,

Eta ondikotik athera

Zazu ene arima.

 

Ezen zure legeaz naiz

Bethiere othoitzen,

Baita haren konplitzera

Ahalaz esaiatzen.

 

11. Arren bada ene alde

Promesen arauera,

Eta hurbill zaite ene

Penatik libratzera.

 

12. Gaixtoek eztute hala

Dagiezun merezi,

Zeren baitituzte zure

Legeak guztiz utzi.

 

13. Zure urrikamendua

Da prestuen aldera,

Zatoz othoi ene gogo

Larriaren boztera.

 

14. Askok nau asko manerak

Munduan tribulatu.

Ez naiz ordean hargatik

Zureganik hastandu.

 

15. Saltzailleak ikhusi tut

Eta harritzen nintzen,

Zeren etzituzten zure

Manuak begiratzen.

 

16. Zeronek ikhusi duzu

Ordean nik zureak,

Zein arthatsuki nituen

Begiratzen legeak.

 

Hartarakotz Iainko ona

Zuk nauzun urrikari,

Eta diezadzu gogo

Tristea bozarazi.

 

17. Esparantza dut egiñen

Hala darotazula,

Eta idukiko zeure

Hitza darotazula.

 

Zeren diren zure hitzak

Bethi egiazkoak

Bethi segur, eta bethi

Ezin faltatuzkoak.

 

        Principes persecuti Innt.

 

1. Handiak iraaiki zaizkit

Bere atsegin sari,

Zure manuetan nahiz

Huts eragin arazi.

 

Bañan zure hitzak hala

Larritu ohi naute,

Hekin zathitzera baitut

Non handia herabe.

 

2. Berriz hekin guardatzeaz

Iauna, hanbat naiz bozten,

Nola etsaien billuzak

Dituena aurkhitzen.

 

3. Hargatik bethi hastio

Izan dut bekhatua,

Eta bihotzez maitatu

Zure lege saindua.

 

4. Egunoro zazpi aldiz

Ohi zaitut laudatu,

Zeren ditutzun hain lege

Sainduak ordenatu.

 

5. Hek maitatzen dituztenek

Dute bake handia,

Desohore gabe dute

Eramanen bizia.

 

6. Hetarik nik ere ohi dut

Uste salbamendua,

Hargatik onherizten dut

Zure manamendua.

 

7. Hargatik diutsut ezen

Onherizten dudala.

Eta neure bihotz gustiz

Begiratzen dudala.

 

8. Hargatik oraño hura

Bera dut guardaturen,

Zeren guardian baitzaude

Nor nola bizi garen.

 

9. Arren bada beha zaite

Ene othoitz tristera,

Eta ezazula bisaia

Itzul berze aldera.

 

Bañan aitzitik agindu

Nola baitarotazu,

Zuk ungi gobernatzeko

Adimendu indazu.

 

10. Bihotzean sar bekizu

Ene othoitz humilla.

Eta othoi diezadazu

Gibela gaitz hurbilla.

 

Ezen hala zaude zeure

Hitzaz obligatua.

Arren bada konplizazu

Zeure hitz agindua.

 

11. Zeure legeen iakintsun

Egin nazazu arren.

Ene ezpañen laudorio

Bihur diezazuten.

 

12. Hek horez aiphatuko

Ditu ene mihiak,

Zergatik baitire guztiz

Saindu eta garbiak.

 

13. Heda diezakidazu

Othoi zeure eskua,

Hautatu dudañaz gero

Zure lege saindua.

 

14. Ezen neure bihotz guztiz

Hura dut desiratzen,

Gau eta egun hura neure

Gogoan erabilltzen.

 

15. Bizi naizeno ere dut

Hura bera egiñen,

Baita zeure ontasunak

Gatik zu laudaturen.

 

Zuk ere othoi ordañez

Fabora nazakezu,

Eta kaltzen geritzean

Iduki nazakezu.

 

16. Ezen ardiantxa bezain

Errax naiz basatzeko,

Harengatik darotazu

Guardia idukiko.

 

Egin diezakedazu

Fabore hura arren,

Neuri ere zure legeak

Eztzaizkit ahantziren.

 

        Antifona

        Boz gaitezen Iainkoa baithan

        Capitulum, 1. Corint.

 

        Prezio handiaz erosiak zarete, Iainkoa ohora zazue eta zeuen gogoan erabill ezazue. Iainkoari esker.

        Ihardatste laburra

        Neure bihotz guztiz oihu egin darotzut, Iauna entzun nazazu.

        Neure bihotz guztiz egin darotzut.

        B. Zure manuen ondoan ibilliko naiz.

        Iauna entzun nazazu.

        Gloria duela Aita, Seme eta Espirituak.

        Neure bihotz guztiaz oihu egin darotzut.

        B. Bekhatu ixilletarik garbi nazazu.

        I. Eta berzeei eragin diotzotedanak zeure sehiari barkha diozatzu.

        Iauna dela zurekin.

        Eta zure espirituarekin.

        Dagiegun othoiz.

 

        Othoitza

 

        Iainko ahal gauztietakoa eta urrikalmendutsua &c.

        Gorago laudetan den bezala. pag.

 

 

Igandetako besperak

 

Iainko Aitak, Iesus Kristori
egin ziotzon agintza handiak,

Dabitek kondatzen ditu.

Dixit Dominus, Psal. 109

 

1. Iaunak erran dio bere

Seme ene Iaunari,

Ea ene seme ene

Eskunean iar adi.

 

2. Nik eman artean hire

Etsai bihotz uherrak,

Hire oñaren azpiko

Nola eskabel beherak.

 

3. Fabore handi daroat

Bidalduko Siondik,

Heure etsaien artean

Iaun izateagatik.

 

4. Halaber ni izanen nauk

Hurbillena aldean,

Heure indar handienaz

Behartzen aizeñean,

 

Eta sainduen artean

Gorena autemanen

Ezen artizarra baño

Enjendratu aut lehen.

 

5. Gehiago egin diat

Ziñ eta iuramentu,

Zena geroztik ez baitzait

Nihola urrikitu.

 

Hi izanen aizela ene

Aphez sekulakoa,

Melkisedek handiaren

Ordeña saindukoa.

 

6. Baita aurkhituko naizela

Bethi hire eskunean,

Hire etsai erregeak

Kathizatu artean.

 

7. Hire goratzeko asko

Diat beheratuko,

Asko galduko, askori

Buruz lur iri ioko.

 

8. Ontasun hautzaz guztiez

Gozatzeko ordean,

Asko pena sofritzeko

Duk heure bizitzean.

 

Ezen uholde handi bat

Behazun edanen duk,

Eta orduan burura

Gorago altxatuko duk.

 

        Gloria, &c.

 

        Iainkoa laudatzen da zeren

        elizari hanbat ontasun egin dioen

        Confiteor tibi Domine. Psal. 110.

 

1. Iauna aithortuko ditut

Xahuki jendartean,

Guztiez ere saindu eta

Iustuen batzarrean.

 

2. Zureak direla obrak

Guztiz miragarriak,

Zureak guztiz sainduak

Eta bistu nahiak.

 

3. Aski erakusten dute

Obra dokuskigunek,

Aski ordenanza iustu

Begiratzen tutzunek.

 

4. Eta oraño mirakullu

Guztien handiena,

Zuk hazten duzu presuna

Zure beldurti dena.

 

5. Eta bethi orhoitzen zare

Zeure agindu hitzaz,

Baita hura jendeari

Erakutsiko obraz.

 

6. Ezen jentillen emanen

Diozula primeza,

Nola egiati baitzare

Konplitzean promesa.

 

7. Egiazko ere dire

Zure manamenduak,

Egundanoz hala dire

Izatu frogatuak.

 

Zuhurtzia handirekin

Zintuen ordenatu,

Deusik eskas dela ezta

Zeren errenkuratu.

 

8. Urrikaldurik erosi

Duzu zeure poplua,

Zein beitzegoen etsaiak

Kaptibu altxatua.

 

9. Saritzat deusik berzerik

Eztiozu galdegin,

Baizen zure manamendu

Sainduak detzan egin.

 

Arrazon da ere konpli

Daiten pontueren pontu,

Zeren manatzeko esku

Guztia zuk baituzu.

 

10. Eta zeren zu baitzare

Iaunetan handiena,

Halaber zure izena

Saindu eta gorena.

 

Hargatik da zuhurtzia

Guztien handiena,

Bihotzean izatea

Zure beldurtasuna.

 

11. Hurk izanen duena

Izanen da zuhurra

Eta haren laudorioa

Ezta ezanen aphurra.

 

        Gloria, &c.

 

        Gabeare betetik ematen
        dioxaren zore oñak

        Psal. 111.

 

1. Alla zorionezkoa,

Iaunaren beldur dena,

Eta haren manuetan

Bere gogoa duena.

 

2. Hañaren kasta lurrean

Izanen da handia,

Ezen Iaunak bedintzatzen

Du prestuen hazia.

 

3. Ohore eta moian haren

Izanen da etxean.

Eta haren iustu famak

Iraunen du lurrean.

 

4. Lastima dathorzonean

Nola goibel handia,

Hañari egin dio

Iaunak berak argia.

 

Ezen halakoen gaña

Du bihotz amulsua,

Nola baita bethi saindu

Eta bethi iustua.

 

5. Eta haren bihotzeko

Da orobat gizona,

Bere laguna premian

Urrikaltzen zaiona.

 

Eta dioena bere

Propriotik prestatzen

Bere hesrturan hitz onez

Duela konsolatzen.

 

Halakoa ezta bere

Gogotik higituren,

Bañan bere egitekoak

Ungi zaizko illkhinen.

 

6. Halakoaz bethiere

Iauna da orhoituko,

Eta desohoretarik

Hura du guardatuko.

 

7. Halakoak ahal duke

Haren baithan fidantza,

Hersturan konsolatuko

Dioela bihotza.

 

Eta etsaien menera

Eztuela urziren,

Aitzitik hekin ahalaz

Duela burlara ziren.

 

8. Eta zeren probeari

Ungi egin dioken,

Haren iustu omenak du

Mendeetan iraunen.

 

Gehiago iganen da

Kargu gorenetara,

Iganen gloria eta

Ohore handitara.

 

9. Bekhatoreak hain gora

Ikhusten duenean,

Despitez aserratuko

Da bere bihotzean.

 

Errabiaturik ditu

Hortzak iharrosiko,

Ezta ordean amuaz

Deusik progotxatuko.

 

        Gloria, &c.

 

        Dabitek Iainkoa laudatzen du,

        zeren gora dagoelarik

        gauza beheren artha duen

        Laudate pueri Dominum. Psal. 112.

 

1. Haurtxoak lauda zazue

Iainko podorosoa,

Lauda ezazue haren

Izen ohorezkoa.

 

2. Kantari kopla buruko

Emozue lehena

Bethiere lauda bedi

Iaun onaren izena.

 

3. Iguzkia illkhitzen den

Lekhutik sartzerako,

Lauda bedi Iaun onaren

Izena mugaraño.

 

4. Iaun guztien gorena da

Gure Iainko handia,

Zeruez gorago haren

Igaten da gloria.

 

5. Nor da haren pari ezen

Duelarik allxia,

Zeruetan lurrera ere

Badaduka begia.

 

Eta hobekienik hei

Daroe begiratzen,

Zein baititu berzetarik

Humillenak ikhusten.

 

6. Hark altxatzen du probea

Lurreko herrautsetik,

Hark iraiki arazitzen

Ongari datzañetik.

 

7. Lekhu emateko prinze

Handienen artean,

Guztiz bere nazione

Eta herrikoenean.

 

8. Hark ume gabea etxean

Du geldiarazitzen,

Hark ama tristea seme

Onez bozarazitzen.

 

        Gloria, &c.

 

        Psalmistak, kondatzen ditu,

        Iainkoak Isrelgo jendia Ejiptutik

        atheratzean egin zituen mirakullak

        In exitu Israel de Aegypto. Psal. 113.

 

1. Israel illkhi zeñean

Ejiptuko lurretik,

Eta Iakoben etxea

Barbaroen artetik.

 

2. Iudea hautatu zuen

Libra jende sainduzat

Eta Israel maitea

Bere armada gogortzat.

 

3. Itsasoa abiatu

Zen aitziña ihesi,

Iziturik heldu zela

Zuenean ikhusi.

 

Iordango ibaia halaber

Itzuli zen gibela,

Nabaritu zuenean

Lasterka heldu zela.

 

4. Mendi gora iauzi ziren

Ahariak bezala.

Eta aldapak saltatu

Billdots zumeak bezala.

 

5. Galdegiten badiogu

Oran itsasoari,

Itsasoa zergatik zinen

Abiatu ihesi.

 

Halaber galde egiten

Badiogu Iordani,

Zu ere zegati ziñen

Gibelera itzuli.

 

6. Mendi gorenei orobat

Eta zuek mendiak,

Zeri iauzi ziñaizkoten

Hala nola ahariak.

 

Finean zuek ere zeri

O aldapa ferdeak,

Iauzi ziñaizkoten hala

Nola billdotx zumeak.

 

Guztiaek ihardatsiko

Darozute boz batez,

Iauzi zirela Iokoben

Iainkoaren beldurrez.

 

7. Ihusirik haren indar

Handi eta gogorra,

Hark ikharatzen duela

Kheñu batez lehorra.

 

8. Hark ganbiatzen arrozak

Urezko langotara.

Hark desertuko malkharrak

Ithurri onetara.

 

Obra hauk zituenean

Israelek ikhusi,

Hunela zitzaion oihuz

Iainko onari hasi.

 

9. Iauna ez ginduen merezi

Hainberze zureganik,

Hanbat mirakullu egin

Ziñezan guregatik.

 

Bañan zeure buruari

Emateko ohore,

Hanbat egin darokuzu

Dohain eta fabore.

 

10. Bai eta erakaitzteko

Bihotz bera duzula,

Eta agintzen duzun hitza

Idukitzen duzula.

 

Baita orano jentillek

Erhoki etzerraten,

Ea beharrean geure

Iainkoa non ginduen.

 

11. Erakutsi duzu ezen

Zeruetan zarela,

Eta zuk nahi duzuna

Lurrean egiten dela.

 

12. Baita hekien Iainkoak

Direla ithurapeñak,

Urre zillharrez gizonen

Eskuek egin tuztenak.

 

13. Ahoak baituzte bañan

Ez ordean mintzatzen,

Begiak ere baituzte

Ez ordean ikhusten.

 

14. Beharriak badituzte

Ez aditzen ordean,

Baita sudurpillak ere

Ez usnatzen ordean.

 

15. Eskuak ere baituzte

Ez hargatik ukitzen,

Oñak ere badituzte

Hala ere ez higitzen.

 

Eztarriak badituzte

Ez egiten oihurik,

Fiñean itxurapen bat

Baizen eztire deusik.

 

16. Hala egin daitezela

Hekien egilleak,

Hala hetan dituztenak

Ematen sinhetzteak.

 

17. Israelen etxea da

Iauna baithan fidatzen,

Zeren baitio fabore

Beharrean egiten.

 

18. Aaronen etxeak du

Hura bera egiten

Zeren baitio fabore

Hari ere egiten.

 

19. Iaunaren beldur denak du

Eginen gauza bera,

Zeren baitio eginen

Hari grazia bera.

 

20. Hala behintzat zerokun

Guri egun penetan,

Noiz ere baikindituen

Ikhusi handietan.

 

Ezen gutzaz orhoitu zen

Eta lazeriatik,

Libratu gituen ezin

Itzur gintezkenetik.

 

21. Hala oraño orhoitu zen

Etxe Israelenaz,

Hala fiñean Aaron

Bere aphezarenaz.

 

22. Hala orobat eginen da

Handi eta ttipiez,

Haren beldur eta ahalke

Izanen diren guztiez.

 

23. Orobat dadilla bada

Iaun ona egin zuez,

Orobat oraño zuen

Seme onheritziez.

 

24. Bere graziak detzala

Berret zuen gañean.

Nola oraño zuen seme

Onheritzienean.

 

25. Benedika zaitzatela

Iaun guztien gorenak,

Zeru eta lurra bere

Eskuz egin tueñak.

 

26. Zeure goratuen bere

Hautatu egoitzatzat,

Eta gizonen semeei

Lurra eman ostatutzat.

 

27. Zerurat altxatuko tu

Ungi bizi direnak,

Bihur diotzoten esker

Eta aithor zuzenak.

 

Ezen Iauna etzaituzte

Zu hillek laudatuko,

Ez gaixto zenak baitire

Ifernura iautsiko.

 

28. Bañan biziek zaitagu

Eginen oranetan,

Eta ethorkizuneko

Denbora guztietan.

 

        Gloria, &c.

 

        Capitulum

        Benedictus, 2. Cor. 1.

 

Benedika dadillala

Zeruko Iongoikoa,

Eta Iesus Krist Iaunaren

Aita egiazkoa.

 

Aita guztiz menso eta

Bihotz bera duena.

Eta konsolatzen geure

Penetan gaituena.

 

        Ihardatspena

 

Dituela bada eskerra

Bere ontasunakgatik,

Zeren hainberze gaituen

Faboratzen zerutik.

 

        Iainkoari, galdegiten zaio gaua

        kaltek hartu gabe iragateko grazia

        Lucis Creator optime.

 

O Iongoiko handia

Zeñak goizean argia,

Kreatu baitzinduen

Klaratzeko begien.

 

Eta gero mundua

Eder eta xadua,

Argiaren hasten

Harrekien batean.

 

Zuk goiza arratsari

Mutaturik elkharri,

Zinioen izena

Eman egun batena.

 

Zuk orain arratsean

Gobielak erorzean,

Entzun tzatzu gureak

Arren othoitz tristeak.

 

Arren gure arima

Bekhatuez zikhiña,

Eztandin gorputzetik

Illkhi ustekaberik.

 

Bañan aitzitik behin

Aratzki xahu dadin,

Eta gero athetan

Sar zeru goragotan.

 

Hala egizu Aita

Hala Seme bakhotxa,

Zena Espirituarekin

Baitzaude sainduarekin.

 

        Versiculus

        Dirigaetur Domine

 

Iauna zeure gaña gida

Bedi othoitz enea,

Hedoietan gora nola

Insensuaren khea.

 

        Antifona

        Homo quidem descendebat

 

Gizon bat Hierusalendik

Zioan Hierikora,

Eta fortunaz erori

Zen ohonen artera.

 

Arrogatu zuten bada

Eta tieznez billuzi

Eta zauriez betherik

Erdi bizia utzi.

 

        Ama Birjinak, Iainkoari eskerrak itzultzen diotzo,

        zeren bere semearen amatzat hautatu duen

        Magnificat. Luc. 1.

 

1. Ene arima handi zazu

Laudorioz Iainkoa.

2. Eta haren baithan zeure

Allegera gogoa.

3. Ene humiltasunera

Zeren baitu behatu,

Jendeek estimatuko

Non bainaute dohatsu.

4. Ezen Iaunak egin darot

Halako ontasuna,

Nola ahala baitzuen

Eta saindutasuna.

5. Bethieretikan hala

Ohi du bihotz bera,

Hari beldur zaion gizon

Guztiaren aldera.

6. Supherbioen aldera

Eztu hala usatzen,

Beso sendoz hek ditu

Bereganik haizatzen.

7. Handi gaixtoak egotzten

Ditu kadiretarik,

Eta humillak altxatzen

Berriz ezteusetarik.

8. Goseak bethetzen ditu

Munduko ontasunez

Eta aberats gaixtoak

Gabetzen bere onez.

9. Hala usahu zioen

Israel haurtxoari,

Begiratzen zioela

Bere bihotz onari.

10. Hala eginen zuela

Erran zeroen aitei,

Abrahami eta haren

Hazitik ethorriei.

 

        Gloria, &c.

 

        Othoitza

 

        Iainko ahal guztietakoa eta urrikalmendutsua, izenen ontasunetik haldu baita, zeure leialez digneki eta laudatuki zerbizatua, zaren iguzu othoi grazia, zure ontasun aginduetara, nihon behatztopatu gabe laster egiteko. Iesus Kristo gure Iaun eta zure Seme zurekin eta Espiritu Sainduarekin bethi bizi eta agintzen duenaren merezietara. Hala biz.

 

 

Asteko besperetako
berze salmu debot batzuk

 

Iainkoari eskerrak edozein ontasunengatik

 

        Laudate Dominum omnes gentes. Psal. 126.

 

1. Jendeak lauda zazue

Munduaren Iainkoa,

Pobluak lauda zazue

Errege zerukoa.

 

2. Zeren erakutsi baitu

Gure baithan berea,

Miserikoria pare

Eta exenplu gabea.

 

Nola berak baitzarokun

Araitziña agindu,

Eta nola egun baita

Egietan frogatu.

 

Hala bethi aurkhitzen da

Haren hitza egian,

Dugun beraz laudorio

Eta esker mihian.

 

        Prestuen munduko dohatsutasuna

        Beati qui timens Dominum. Psal. 127.

 

1. Dohatsua da gizona

Iaunaren beldur dena,

Eta haren bideetan

Xuxen ibilltzen dena.

 

2. Dohatsu diot zergatik

Haña bere eskuko,

Neke eta lanez baita

Bakezki gozatuko.

 

3. Hanaren emazteak du

Iduriko alhena,

Etxe saihetsean mahats

Mulkoz bethea dena.

 

4. Mahañaren inguruan

Hañak bere semeak,

Ikhusiko ditu landan

Nola oliba gasteak.

 

5. Hala bedinkatuko du

Iongoikoak gizona,

Haren izen sainduaren

Beldur izanen dena.

 

6. Siongo Iainkoak hala

Benedika dezala,

Eta Hierusalengo onez

Gozarazi dezala.

 

Bere bizi eta mende

Guztiko egunetan.

Iaunak iduki dezala

Ontasun handietan.

 

7. Bere semeen detzala

Ikhus seme maiteak,

Eta Israelen bake

Eta ontasun berzeak.

 

        Bekhatorearen munduko punizione bat,

        zein baita bere herritik desterrua

        Babilonis, Psal. 136.

 

1. Babilonia handiko

Uraren bazterrean,

Unhaturik ezin ioanez

Gelditu ginenean.

 

Begietarik zitzaikun

Niharra abiatu,

Siongo eliza ederraz

Ginenean orhoitu.

 

2. Geure organoak eman

Gindituen dilindan,

Ibaiaren basterreko

Sabuko ferdeetan.

 

3. Han kaptibu atarita

Gidatzen gintuztenek,

Kantatzera gindituzten

Ertxatu soldaduek.

 

4. Erraten zerokutela

Siongo kantetarik,

Kanta diezaguzue

Zenbait eder hetarik.

 

5. Ihardatsi gindioten

Tristezia handian,

Nola kanta ginezake

Gaxook atzerrian.

 

6. Lehen ahauts dakigula

Eskuñeko besoa,

Ezen guk zu Hierusalen

Hiri Iudeakoa.

 

7. Ahasabaiari lehen

Datxekala mihia,

Ezen guk zu gogotik utz

Geure iaiat herria.

 

8. Lehen itzul dakigula

Geure adimendua,

Ezen ez guk zu estima

Bozkarioen burua.

 

9. O Iainkoa orhoit zaite

Edomengo semeez,

Eta hek Hierusalamen

Erran zituzten hitzez.

 

10. Athera athera harriak

Zimendu barenetik.

Athera ez utz batere.

Athera gabetarik.

 

11. O Babilongo alaba

Guztiz dohakabea

Zeñak egin baitarokun

Ezin erran kaltea.

 

12. Dohatsua izanen dun

Milletan soldadua,

Zeñak egiñen baitaron

Ordañezko pagua.

 

Dohatsu zeñak baitio

Arthikiko hirea.

Kolera handiarekin

Paretari umea.

 

        Kaptibu libratuen bozkarioa,

        eta Iainkoari eskerra

        In convertendo Dominus. Psal. 125.

 

1. Sion kaptibua Iaunak

Zuenean libratu,

Eta bere leheneko

Egoitzara bihurtu.

 

Konsolatu zitzaikigun

Hahuitz geure bihotzak,

Ezen ahantzi gintuen

Lehen iragan gaitzak.

 

2. Ahoak bethe zitzaizkigun

Kanta eta eresiaz,

Eta mihiak Iaunaren

Laudorio handiaz.

 

3. Jende infidelek erran

Zuten arrazoñekin,

Alla Iaunak baitaroe

Hauk ungi handi egin.

 

4. Egia erran zuten egin

Zerokun xoll handia,

Eta allegeratu zen

Gure bihotz larria.

 

5. Ezen ethorri zitzaikun

Librantzaren berria,

Betan, nola landa idorrei

Hegoetan urria.

 

6. Hala nork ere ereñen

Baitu nigarrarekin,

Bere ustailla billduko

Du bozkariorekin.

 

7. Hala guk ere ginduen

Erein handi nekean,

Geure herritik kaptibu

Altxatu ginenean.

 

8. Huna non bihurtzen garen

Orain bozik etxera,

Ezpal eta garba ogiak

Geure eskuz billzera.

 

        Erregerentzat othoitza

        Exaudiat te Dominus. Psal. 148.

 

1. Iaun onak entzun zaitzala

Zeure ondikoetan,

Eta Iakoben Iainkoak

Begira perilletan.

 

2. Fabore diezazula

Bidal zeru saindutik.

Eta begira zaitzala

Siongo dorretarik.

 

3. Orhoit dadillala zure

Othoitz debot guztiez,

Eta agrada egiten

Diotzotzun ofrendez.

 

4. Eskatzen zaizkon guztia

Aithor diezazula,

Eta zure konseillua

Ontzat lauda dezala.

 

5. Gu ere boztuko gare

Zure ontasunean

Bai eta gloriatuko

Iaunaren izenean.

 

6. Aithor dietzakitzula

Zeure nahi guztiak,

Eta ungi gobernatzeko

Dizkitzula graziak.

 

Eginen darozkitzula

Ezparantza badugu,

Zeren gure erregetzat

Zu sakratu baitzaitu.

 

7. Iaun onak entzun zaitzala

Bere zeru saindutik,

Eta fabora zaitzala

Bere tronu goratik.

 

Hark du ahal eta indar

Zure begiratzeko,

Hark puxantza eta arma

Zure defendatzeko.

 

8. Etsaiak fidatzen ziren

Anda eta zaldietan,

Bañan gu zeruko Iainko

Onaren faboretan.

 

9. Allabañan hek gelditu

Dire konbat asprean,

Eta gara ia gulditu

Guri hekin gañean.

 

10. Iauna begira ezazu

Arren gure erregea,

Zergatik baita zuk eman

Darokuzun prinzea.

 

Entzun etzaketzu gure

Othoitzak zeruetan,

Harentzat zu othoiztuko

Zaitugun egunetan.

 

 

Konpletak

 

        Irakurtzaillea hasten da.

        B. Iauna mana zazu benedika gaiten.

        I. Iaun ahal guztietakoak dizuela soseguzko gaua eta fin ona.

        I. Halabiz.

 

        Lekzione laburra

        1. Petri.

 

        Anaiak zareten sobre eta zaudete erne, zeren zuen etsai deabrua inguruan baitabilla lehoñ errabitua bezala ea nor aurkhi dezuken eta iretz dezan. Gaitutzun Iauna urrikari, Iainkoari esker.

        B. Iainkoaren faborea dela gurekin.

        I. Zeru eta lurra egin dituenarena.

        Gero konfiteor elkharri ihardatsiz priman bezala eta gero.

        B. Izularazi gaitzatzu Iauna zeure aldera.

        I. Eta aparta zazu gureganik zeure kolera.

        Iainko ona duzun artha ene faboratzeaz.

        Eta bihotzean khexa penatik libratzeaz.

 

        Gloria &c.

 

        Antifona

        Miserere

 

        Nazun Iauna urrikari.

 

        Iainkoari eskatzen zaio etsaien kontra fabore

        Cum invocarem. Psal. 6.

 

1. Iainko zeñak bainauzu

Asko aldiz aditu,

Noiz ere baitzaitut neure

Ondikoan othoiztu.

 

Eta zeñak konsolatu

Bainauzu hañitzetan,

Plaga eta ondikora

Erori naizenetan.

 

2. Arren orain ere Iauna

Othoi entzun nazazu,

Ezen neure etsai kruelak

Berriz zaizkit altxatu.

 

3. O gizon hisiatuak

Noiz artean fuliak,

Sinhetsiko ditutzue

Eta banaloriak.

 

Ustez oraingo aldian

Nauzuela galduko,

Zeren ikhusten duzuen

Ene baithan ondiko.

 

4. Bañan iakizue ezen

Iaunarena naizela,

Eta othoizten dudanean

Hark entzuten nauela.

 

5. Aserra zaitezte bañan

Ez egin bekhaturik

Hitz egiten duzuela

Ungi bagiraturik.

 

Urriki bekizkitzue

Erran tutzuen hitzak,

Eta dolora ohetan

Ere zeuen bihotzak.

 

6. Ofrenda diotzotzue

Obra on eta iustuak.

Egin ditutzuen falten

Ordanezko paguak.

 

Eta ezportza zaitezte

Ezen hark zeuenena,

Emanen darotzuela

Barkhamendu faltena.

 

Mundu hunetan asko da

Aurkhitzen halakorik.

Zenak ezpaitu erraten

Bere baithan berzerik.

 

Baizen nork niri emanen

Darozkit ontasunak,

Plazeretan pasatzeko

Lurrean neure egunak.

 

7. Iaun ona nik eztarotzut

Galdetzen halakorik.

Zergatik hetan ez baita

Bozkario segurik.

 

Bañan galdetzen darozut

Zeure argi sainduak

Gizonaren bihotzean

Zuk bitzten usatua.

 

Iakiteko ea zer den

Zure borondatea,

Eta gero enplegatzeko

Hartan neure antzea.

 

Hartzaz allegeratuko

Darotazu gogoa,

Kontentamendu emanen

Hartzaz niri osoa.

 

8. Berzeei berriz gurentzen

Zaizte bere gogoak,

Zeren etxetan dituzten

Bihi eta arnoak.

 

9. Halako artha sobera

Gabe ni naiz etziten,

Eta bakezki dut neure

Loa gauza egiten.

 

10. Zaren ezarria baitu

Zure baithan neurea,

Esparantza segur eta

Engano gabea.

 

        Iainko othoizten da oraño,

        arren geure etsaietarik libra gitzan

        Psal. 30.

 

1. Neure esparantza zure

Baithan dut ifiñia,

Iauna ezazula permeti

Dudan ahalkeria.

 

Aitzitik nola baitzare

Ona eta iustua,

Etsai gosetarik libra

Nazazu izitua.

 

2. Ene othoitzera makhur

Ezazu beharria,

Eta zaite othoi ene

Libratzera lehia.

 

3. Zaren othoi ene Iainko

Eta begirallea,

Eta periletan ihes

Egiteko etxea.

 

4. Ezen neure habetzat zu

Zaitut Iauna hautatu,

Zu perilletarik ihez

Egiteko gastelu.

 

Zeure ontasunagatik

Har nazazu Iaun ona,

Eta behar den hazkuntzaz

Zuk nazazu mantena.

 

5. Begira nazazu othoi

Hekin fegadetarik,

Neure iabe zu hautatu

Zaitudaneaz gerostik.

 

6. O Iaun on zeña bainau

Erosi lehen ere,

Neure arima gomendatzen

Darotzut orain ere.

 

        Etsai eta perill guztiak gerizean direla

        Iainkoaren gomendioan direnak

        Qui habita. Psal. 90.

 

1. Iaun gorenaren nor bizi

Baita amudioan,

Iabe onaren bizi da

Hura gomendioan.

 

2. Halakoak erran ahal

Diozoke Iaunari.

Ezin dakikeonean

Itzur gaitz hurbillari.

 

O Iongoiko puxant eta

Ene begiraillea,

Zu zaitut lastiman ihez

Egiteko dorrea.

 

Zure baithan guztiz neure

Eman dut esperantza,

Zuk diezadazu othoi

Gibela neure gaitza.

 

3. Bere othoitza eginen

Eztioke alferrik,

Ezen hak begiratuko

Du gaitz guztietarik.

 

Begiratuko du hekin

Enganioetarik,

Eta hekien mehatxu

Eta hitz aspretarik.

 

4. Itzalduko du sorbalda

Handi eta zabalez,

Bai gerizatuko bere

Faborezko hegalez.

 

5. Erredola gogorraz du

Hura inguratuko

Eta izialduratik,

Gauaz begiratuko.

 

6. Halaber begiratuko

Du kalte agerritik,

Airetik heldu den nola

Fletxa ustekabetik.

 

Begiratuko du plaga

Eta ondikotarik,

Etsai ixillek armatzen

Diotzotenetarik.

 

Begiratuko oraño

Kolera borthitzetik,

Eguberdian dabillan

Deabruarenetik.

 

Fiñean guardatuko du

Etsai guztietarik,

Kalterik eztiozoten

Egiñ eta ez damurik.

 

7. Hala haren inguruan

Hill arren hamar milla,

Haren aldera o ezta

Hurbillduko perilla.

 

8. Bañan begiz ikhusiko

Du Iainkoak bengantza,

Egiten duela haren

Etsaietan garratza.

 

9. Zeren haren baithan duen

Esparantza ezarri

Eta zeren harengana

Ihesi den ethorri.

 

10. Harengana ezta plaga

Gaixtorik ethorriko,

Ez eta haren etxera

Kalterik eroriko.

 

11. Bere aingeruak zeren

Baititu manaturen.

Ioan ethorri guztietan,

Ungi guarda dezaten.

 

12. Bere eskuetan iasanen

Dute bide gaitzetan,

Behatztopa eztadintzat

Lurreko harrietan.

 

13. Aspikaren gañean du

Emanen bere oña,

Bai eta ostikatuko

Lehoñ eta dragoña.

 

14. Guztiarekin eztu

Min garabik harturen,

Zergatik Iaun onak baitu

Kaltetik guardaturen.

 

Zeren haren baithan eman

Duen bere esparantza,

Eta zeren haren duen

Izatu ezagutza.

 

15. Premian baldin badio

Hari oihu egiten,

Haren auhen tristea du

Berehala entzunen.

 

Aldean hurbill izanen

Du bere doloretan,

Hetarik atheratuko

Du ephe laburretan.

 

Eman dio ohore

Eta kargu munduan.

Baita fabore egiñen

Behar duen orduan.

 

16. Bere egunak diotzo

Lurrean luzatuko,

Eta zeruan bekhoki

Klara erakutsiko.

 

        Aphezak Iainkoaren laudatzera

        eta othoitztera gonbidatzen ditu

        Ecce nunc benedicite. Psal. 133.

 

1. Iaunak ungi errazue

Haren zerbitzariek,

Eta bereziki zuek

Haren aphez guztiek.

 

2. Bedinka zazue zeren

Eta haren etxean,

Zuek bethi baitzaudete

Eresiz kantorean.

 

3. Gauoro zeuen eskuak

Etzatzue gurutza,

Eta guretzat Iaunari

Egin zeuen othoitza.

 

4. Arren begira gaitza

Bere Sion saindutik,

Plaga eta ondikoak

Ustekabe hartzetik.

 

        Gloria &c.

 

        Antifona

        Miserere.

 

Iauna nauzun urrikari

Eta ene othoitza,

Adizazu nola bera

Zuk baituzu bihotza.

 

        Iainkoa othoizten da arren

        gauazko iduripen gaixtoetarik begira gaitzan

        Te lucis ante terminum. Hymnus.

 

Illhundu boño lehen

Zu zaitugu othoizten,

Arren guarda gaitzatzun

Kalterik ezthatortzun.

 

Haiza tzatzu ametsak.

Eta iduripen gaitzak.

Eta etsan al duki

Gorputza eztezan lehi.

 

Hala egizu Aita

Arren guztiz puxanta,

Iesus Kristen merezis,

Bai gure urrikariz.

 

Zena bethi zurekin

Eta espirituarekin,

Baitago zeruetan

Triunfa handietan.

 

        Capitulum.

        Tu autem in nobi. Hier. 15.

 

O Iongoiko gure artean

Ohoratzen zarena,

Geure faborera dugu

Deitzen zure izena.

 

Ez gaitzatzula bada othoi

Abandona menean,

Bañan zagozkigu hurbill

Bethiere aldean.

 

        Ihardatz

 

Hala bada dogozula

Ernerik saihetsean,

Faboratzen gaituela

Behar den orenean.

 

        In manus tuas

 

Zeure eskuetan dut neure

Arima gomendatzen

Iainko ona ikhusazu

Ene beharra arren.

 

Lehen ere zuk guardatu

Nauzu asko kaltetarik,

Hala othoi guarda nazazu

Ethorkizunetarik.

 

        Gloria, &c.

 

        Custodi nos Domine.

 

Begira gaitzatzu begi

Ni ikoa bezala,

Eta hegalez geriza

Ume maiteak bezala.

 

        Salva nos.

 

        Iauna begira gaitzatzu.

        Simeon aphez zaharrak,

        Iainkoari eskerrak izulzen diotso,

        zeren egin dioen bere semearen ikhusteko grazia

        Nunc dimittis. Luc. 2.

 

1. Iauna orain utzten nauzu

Neure azken mendean,

Promes zinarotan legez

Bake handi batean.

 

2. Zergatik ene begiek

Gure salbatzaillea,

Ikhusi baitute egorri

Darokuzun prinzea.

 

3. Nola aspaldi baitzinoen,

Jendeari agindu,

Bidalduko zinoela

Har zezala ezportzu.

 

4. Hau da infidel itsuen

Gida eta argia

Hau zure Israelgo poblu

Maitearen gloria.

 

        Gloria, &c.

 

        Salva nos.

 

Iauna egin gaitzatzu

Othoirako arriak.

Eta puxantki defenda

Gauaz lotan iarriak.

 

Iratzarririk gaudezen

Iesus Kristen legean;

Eta gauaz har dezagun

Errepausu bakean.

 

        Otoitza

 

Iauna etxe hunetara

Itzultzatzu begiak,

Eta haitza gere etsai

Kruelen tronperiak.

 

Hartarakotz egor azu

Aingeruen ostea,

Gure guardian iragan

Dezaten gau luzea.

 

Zuk ere iguzu zeure

Benedikzionea,

Nihor ausarta eztakigun

Egitera kaltea.

 

        Dominus vobiscum

 

Iongoiko handia dela

Bethiere zuekin,

Hura era dela zure

Espirituarekin.

 

        Benedicamus Domino

 

Bethiere ungi erragun

Geure Iainko handiaz,

 

        Ihardats.

 

Esker bada diozogun

Itzul hala guztiaz.

 

        Benedicat.

 

Bedinka eta begira

Gaitzala indarsuak,

Iainko Aita Seme eta

Espiritu Sainduak.

 

        Ihardats.

 

Hala bada egin gaitzala

Geure bizi guztian,

Mundu hunetako pena

Eta ondiko handian.

 

        Fideli

 

Bere miserikordiaz

Iainko onak arimei,

Errepausu diezela

Eman doloratuei.

 

        Ihard.

 

Eman diezela bada

Eta lezeko sua,

Iraungirik diezela

Eman parabisua.

 

        Salve Regina

 

Agur erregiña, ama

Bihotz mansoarena,

Eta esperantza kristau

Penatu guztiena.

 

Negarrezko zelhaietik

Gure auhen tristeak,

Heltzen darokitzu Eba

Flakoaren umeak.

 

Ea beraz lurrekoen

Adbokat hautetsia,

Guregana urrikariz

Itzul azu begia.

 

Eta azken partiadan

Sabeleko fruitua,

Othoi diezakeguzu

Erakutsi saindua.

 

Hala egikezu andre

Maso eta arraia

Erakuts diezakeguzu

Othoi haren bisaia.

 

        Versu: Ora pro

 

Iainkoaen ama gutzaz

Othoitz egizu, arren,

Iesus Kristoren promesen

Digne aurkhi gaitezen.

 

        Dagiogun othoitz

 

        Othoitza

        Omnipotens sempiterne Deus

 

        O Iainko ahal guztietako eta bethierekoa, zeñak Ama Birjina gloriosaren, gorputz eta arimak, Espir. Sainduarekin batean, semearen egoitzutzat baso, itzateko, preparatu baitzintuen, egiguzu grazia haren orhoitzapen onaz bozteko, eta bitartekotasunaz, hurbill darraizgigun gaitzetarik, eta sekulako heiozetik libro izateko Iesus Kristo gure Iaun eta zure seme, zurekin eta Espiritu Sainduarekin, mende guztietako mendetan, bizi eta agintzen duen beraren mereziz eta bitartekoz. Halabiz.

 

Iainkoaren faborea

Dela bethi gurekin,

Amen biz bada kalteak

Hartzeko erraxekin.

 

Gure Aita, Agur Maria, Sinhetzten dut.

 

aurrekoa hurrengoa