www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzGiristinoaren dotrina
Silvain Pouvreau
1656

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [faksimilea]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Guiristinoaren Dotrina Eminentissimo Iaun Cardinal Duque de Richelieuk eguina, Silvain Pouvreau. Iean Roger, 1656.

 

 

aurrekoa hurrengoa

HOGOI ETA ZORTZIGARREN LEKZIONEA

 

GIRISTINOAREN

EGUNOROSKO EGINBIDEAREN

GAINEAN

 

        Irakasi eta ondoan nolakoa behar den Giristinoaren zinetstea izan, zein diren begiratu behar dituen Manamenduak, zer den egin behar duen othoitza, eta errezebitu behar dituen Sakramenduak: batbederari oraino bere salbamenduko bidearen errasago egiteagatik, eta hartara, eskuz bezala, guzien eramaiteagatik, Dotrina hau akaba dezagun baino lehen, uste izan dugu arrazoin dela ordena diozogun egunorosko Eginbide bat, erran nahi da, molde partikular bat gure Giristinosko Lekzionetarik emaiten zaion ezagutzaz, egun guziez bizi deino, serbitza dadin amoreagatik.

        Giristinoak, iaiki bezain sarri, egin behar duen lehenbiziko gauza, da, Iainkoaren aitzinean humilki iartzea, harengana bere gogoaren alxatzea, hari eskerren bihurtzea, haren ontasunaganik hartu dituen ontasun guziez, eta partikularki, zeren hura begiratu duen iragan den gauean; urriki izaitea, zeren hura ofensatu duen, borondate fermu hartzea bekaturik ez geiago egiteko; aitzitik, hari laket zaion bezala haren serbitzuan bere gainerako egun guzien eramaiteko: finean hain borondate onaren konplitzeko behar duen graziaren hari eskatzea. Erran ditugun gauza haukin egitekotzat, iarriko da belhauniko, eta seinatuko da, eta seinatzean orhoitzen dela Trinitatearen, eta Inkarnazionearen Misterio sainduez, zein baitira gure salbamenduaren Misterio prinzipalak alxatuko du laster bere espiritua Iainkoagana.

        Gero erakusiko du bere zinetstea, erraiten duela Kredoa, eta Kredoan dauntzan misterioek idukiko diote geiago, eta geiago espiritua Iainkoa baitan.

        Hori eginik, pausatuko du aphur bat, eta pausatze hartan meditazione dulze, eta eme batez konsideratuko du, zein handi den fedearen dohaina, eta zer ontasun atheratzen duen hartarik, eskerrak bihurtuko diotza Iainkoari, zeren hari bere fedea eman dioen; eta ongi-egin harengatik emanen diotza oraino eskerrak egundainotik harenganik izan dituen guziez, eta beregainki, zeren hura begiratu duen iragan gauean, prometatzen duela nahi duela bizi, eta hil ezagutzadun hanbat graziakgatik, eta nahi duela haren baitako fedea iduki.

        Meditazione hura akabaturik, erranen tu Iaiinkoaren, eta Elizaren Manamenduak, arren hek gogoan hobeki inprimatutik dadutzala, hastera doan egunean erraskiago begira ahal detzan amoreagatik.

        Manamenduak erranik, idukiko du berriz bere gogoa Meditazione saindu, eta debot batetan, eta orduan konsideratzen duela, zein obligatu garen Iainkoak berak, eta haren Elizak deklaratu derauskiguten Iainkoaren borondateen begiratzera, urrikituko zaio zeren hek hautsi dituen, hartuko du deliberazione fermu bat hekin begiratzeko hemendik harat, eta erraskiago egiteagatik, bere bihotzean sartuko du higoindura partikular bat, bere baitan komunskienik, eta geienik sentitzen, eta ikusten dituen bekatuez.

        Baldin zenbait bekatuk hartu badu haren ariman halako errorik, non bekatu haren maliziak hura traba dezan behar duen urrikimendu izaitetik, bederen urrikimendu hura desiratuko du bere bihotz guziaz, eta othoitz eginen dio Iainkoari, hari urriki haren emaiteaz.

        Hori eginik, zeren nihork ezin konpli baitezake obligatua den gauzarik, Iainkoaren grazia gabe, othoitzaz baliatuko da Zeruko faborearen, eta helzakitzaren eskatzeko.

        Hasiko da Pater nosterratik, zeren hartan eskatzen gaisko Iainkoari behar dugun guzia.

        Gero erranen du Abe Maria, zeinetan gonbidatzen baitugu Birjina Saindua bere Semeari othoitz egitera, ardiets diazagula bere Aitaganik zeren ere eske baigagotza berak moldatu duen othoitzaz.

        Finean erranen du hemen den othoitza, orhoitzen dela eginbide hunetan guzian, ezen minzo ezpada bihotza, eztuela ahoak deuz ere egiten, erranen du bada hunela.

 

 

GOIZEKO OTHOITZA

 

        Iainko handia, gauza guzien hastea zarena, konsekratzen derauskitzut zureganik hasi nahi dudan egun hunen primiziaik. Konsideratzen dudala egundaino izan ditudan, dela naturalezasko, dela graziasko ontasun guzien emaillea zarela, eta partikularki eztudala ioan den gaua iragan zure moienez baizen; Iartzen naiz zure oinetan, zuri eskerren emaiteko zuregana zordun egiten nauten hunenbat ontasunez; eta guzien artean, zeren orai iragan dudan lotan plazer izan nauzun begiratu sekulako heriotze baten gauera ene arima aurtiki ahal zukeien heriotzearen lotarik.

        Ene Iainkoa, eskerrak derauskitzut, eta halaber aithorrak egiten orai ditudan gauza guziakgatik, eta naizen guzia emaiten natzaitzu. Badakit zure naizela hainitz tituluz, zeren kreatu nauzun, zure odolaz libratu, zure ume egin zure graziaz, eta zeren begiratzen nauzun, eta gidatzen egun guziez: Baina nola desidera baitut ni zure izaiteko neure borondatez, zure naizen bezala obligazinoz, emaiten natzaitzu ene bihotz guziaz.

        Emaiten derautzut ene gorputza, eta ene arima, eta bataren, eta bertzearen obra, eta akzione guziak, othoitzez nagotzula ene baitan den guziaren, bai eta ene espiritutik ilkiko diren pensamendu mendreenen halako suertez gidatzeaz, eta xuxentzeaz, no eztezadan egin zure ohoretan eta loriatan, ene salbamendutan eta lagunaren exenplu onetan gerta eztadin gauzarik.

        Konsideraturik hain miserable izan naizela, non ofensatu baitzaitut, arnegatzen dut neure bizitze iraganaz, eta hartzen dut borondate bizitzeko hemendik harat, ez xoilki egun hunetan bainan biziko naize egun guziez ere, behar dudan bezala.

        Deliberazione hau hartzen dut, zuk niri zure inspirazione sainduak aitzinetik emanik, gainerakoa da hura konpli ahal dezadan zure graziaz bortitsturik. Hartarakotz plazer izan nauzunaz gerostik lo nentzala begiratu, plazer nauzun, othoi, iratzarririk nabillala gidatu, eta xuxen eraman halako suertez, non borondate hunen arauera ene obrak iarraiki dakisten ene desireo eta hitzei.

        Egizu, ene Iainkoa, ene gorputzak pausatu duen bezala, ene sensuak loakarturik zeuntzala; hala ere ene arimak pausa dezan zure grazian, ene guthizia gaixtoak iraungirik, eta ene borondatea errebela lezaketen gauza guziak urrun apartaturik.

        Egizu, ez xoilki ene gorputzeko, bainan are ene adimenduko begiak ere daudezin idekirik zure ezagutzeko.

        Egizu, ene borondatearen afekzioneak daudezin ernerik zure maitatzeko: Finean egizu sekulan bekatuak enazala loakar, eta enadin lo etzan ene eginbidearen gauzetan; aitzitik, hain erne nagoen zure grazian, non egon ahal nadin sekulakotz iratzarririk zure lorian. Biz hala.

 

        Eguna hunela hasirik, lotuko zaie batbedera bere bizitze tailluak agintzen dituen egitekoei, bere obra guziak ahalik geiena egiten dituela Iainkoaren loriatan.

        Arratza etorririk, bere salbamenduaz artharik dadukan Giristinoa iarriko da berriz humilki Iainkoaren aitzinean, eta harengana bere gogoa alxatuko du goizean bezala. Gero miratuko du bere konszienzia, gogora erakhartzen duela zer ere egin baitu egun hartan.

        Haukin ondoan, eskerrak emanen diotza Iainkoari egun hartan harenganik izan dituen ontasunez, eta barkazino eskatuko zaio egin dituskeien hutsez.

        Finean hartuko du deliberazione ez geiago haren ofensatzeko, othoitz eginen dio hari hala egiteko graziaren emaiteaz, eta gau hartan haren begiratzeaz.

        Halakotz iarriko da belhauniko, seinatuko da, erranen du bere zinetstea, eta haren gainean meditazione bat eginen du goizean bezala, diferenzia hunekin xoilki, emanen baitiotza Iainkoari eskerrak egun hartan haren ontasunaganik izan dituen ontasunez, goizean bihurtu diotzan bezala zeren hura begiratu zuen iragan gauean.

        Meditazione haren ondoan, erranen tu Iainkoaren eta Elizaren manamenduak, hekin gainean examinatuko du bere konszienzia, eta meditazione bat eginen goizean bezala, urriki duela partikularki, egun hartan egin dituen hutsez, promezarekin nahi duela bizi eta hil, bere kreatzaillearen borondatearen arauera.

        Hori eginik, erranen du bere Pater nosterra, eta Abe Maria goizean bezala, eta hemen datzan othoitza.

 

 

ARRATZEKO OTHOITZA

 

        Iauna, zu zarenaz gero, ez xoilki gauza guzien hastea, bainan eta azken fina ere, arrazoin da zure baitan akaba dezadan eguna, hura zureganik hasi dudan bezala.

        Eskerrak derauskitzut egun egin plazer izan derauskidatzun grazi guziakgatik, eta bertzeen artean, zeren begiratu nauzun bekatuaren estatuan hiltzetik.

        Barkamendu eske nagotzu bihotzez, eta ahoz neure ofensa guziez, eta othoitzez nagotzu hetaz behar dudan egiasko urrikimenduaren ene baitan emaiteaz eta finkatzeaz, eta desiratzen dudan hetara ez sekulan bihurtzeko borondate fermuaren iraun arazitzeaz.

        Egizu, ene Iainkoa, ene gorputza bere tresnez billusten den bezala erraskiago pausatzeagatik; hala ere ene arima billus dadin bere eskas eta makur guziez, arren hetaz billusirik, zure baitan doatsuki pausa dezan amoreagatik.

        Bethe nazazu zure graziaz, arren ez xoilki ene arima penatzen duten gauzetarik libraturik, bainan haren bakearen ithurburuaz betherik nagoela, lo gozoago bat har dezadan zure baitan.

        Ene Iainkoa, enazazula utz herioan loakhartzera, oraiko lotara noan biskitartean: aitzitik egizu lo hondagarri hura datorrenean ene akometatzera, ediren nazan zure baitan iratzarririk, eta zure grazian bizirik nagoela.

        Indazu, othoi, ene amoreagatik gurutzean hartu duzun herioaren loa enetzat salbagarri izan den bezala, hala nik ere hartzera noan loa, halako maneraz dagoen zure amudioan, non gerta dakidan arimaren salbamendutan.

        Ene Iainkoa gauik eztuzuna, eta behin ere lo etzauntzana, bainan bethi ere ene salbamendukotz ernerik zaudezina; Othoitzez nagotzu ene gainean iratzarririk egoiteaz lo natzan biskitartean, eta egiteaz, ene gorputza lo datzanean, ene espiritua dagoen ernerik zure baitan, eta bere errepausua har dezan, hala iratzarririk dagoela.

        Hartarakotz, kasa etzatzu ene etzauntzatik espiritu gaixtoen arte guziak: hura ingura ezazu zure Angeru sanduez ene idukitzeko bakean: hura bethe zazu zure benedizinoez, arren Espiritu doatsu hekin gomendioan lo natzala, zure grazien eztitasunean, eta gero zure loriaren dulzetasunean pausa dezadan amoreagatik. Biz, hala.

 

        Horra nola Giristinoak iragan behar dituen bizi deinoko egun guziak. Ordea zeren Iainkoak ezpaiteraue guziei eman adimendurik aski, eginbide hunetan desiratzen ditugun konsiderazione guzien erraski hartzeko, eta haren gainean behar lizatekeien meditazionerik egiteko: nola nahi baiterauegu sinplei probetxu egin, adimendudunei bezala; espiritua alxatuago dutenak xoilki serbitzatuko dira eginbide hunez, eta ezagutza gutiago dutenak serbitzatuko dira orai emaitera goastenaz, zein baita lehenekoa bera egiaski, bainan laburki emanik, eta hekin antzearen eredura behititutik.

 

 

 

GIRISTINOAREN
EGINBIDEA
SINPLEENTZAT

 

        Giristinoa iaiki den bezain sarri, iarriko da belhauniko, seinatuko da, erranen du bere Kredoa, Pater nosterra, Abe Maria, eta hemen den othoitza, guzia egiten duela bihotzez geiago ahoz baino.

 

 

GIRISTINOAREN
GOIZEKO OTHOITZA

 

        Ene Iainkoa, eskerrak derauskitzut zureganik egundaino izan ditudan ontasun guziakgatik, eta partikularki zeren begiratu nauzun ioan den gauean.

        Urriki dut zeren ofensatu zaitudan, hartzen dut borondate ez geiago egiteko, baina bai zure serbitzatzeko bizi naizen gainerako egun guziez. Othoitzez nagotzu Trinitate Sainduaren izenean, eta IESU KRISTO gure Salbatzaillearen Pasionearen merituz, niri hala egiteko graziaren emaiteaz. Biz hala.

 

        Arratzean gauza bera eginen du, lekhat orai erran dugun othoitzaren orde bertze hau erranen duela baizen.

 

 

ARRATZEKO OTHOITZA

 

        Eskerrak derauskitzut, ene Iainkoa, zureganik egundainotik izan ditudan ontasun guziakgatik, eta partikularki zeren begiratu nauzun egun hunetan. Damu dut eta urriki zeren ofensatu zaitudan: badut borondate fermu bat ez geiago egiteko, bainan zure serbitzatzeko bizi naizen hemendik harako egun guziez. Othoitzez nagotzu niri hala egiteko graziaren emaiteaz, eta halaber gau hunetan ene begiratzeaz. Horrez nagotzu eske Trinitate Sainduaren izenean, eta IESU KRISTO gure Salbatzaillearen Pasionearen merituz. Biz hala.

 

        Horra zer egin behar duen Giristinoak egun oroz.

        Haukin ondoan exhortatzen ditugu perfekzionera heltzeko guthiziarik duten arima sainduak ahalik maizena Bestetan, eta Igandetan konfesatzeaz, eta Aldareko Sakramendu Sainduaren errezebitzeaz, hekin konszienziak gidatzen ditusten Aita espiritualek emanen derausten konseilluen arauera.

        Eginbide huni debozionerekin iarraikiko zaiskonek hartarik atherako dute, berek frogatuko duten ezin erranesko probetxua. Othoitzez nagotzue guziei konsiderazione hunengatik, behin ere faltatu gabe, hartaz serbitzatzeaz, eta Iainkoari Dotrina hunen egilleagatik othoitz egiteaz. Amen.

 

aurrekoa hurrengoa