www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJarritako bertsoak
Pello Errota
1879-1919, 1963

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]

 

Iturria: Jarritako bertsoak, Pello Errota (Antonio Zavalaren edizioa). Auspoa, 1963

 

 

  hurrengoa

BERTSO BERRIAK
ASTEASUKO ELIZEGIK JARRIAK

        (1879)

 

Milla zortzireun irurogei ta

emetzigarren urtean,

Asteasura logratu dute

misiyuak ekartzea,

ondorenean gogoratu zat

ejenplo on bat jartea,

onetarako zure bear naiz,

guziyon Jesus maitea.

 

Maiatzaren ogei ta batean

asi zaizku misiyuak,

jakin ditugu nola diraden

guretzat kondiziyuak,

gure onerako izandu dira

orien esplikaziyuak,

indartsu, arren, egin nazala

Jesusen bendiziyuak.

 

Au Zizurkillen ikus eta

egin genduen ametsa,

Asteasura ekarritzeko

iñola're al bagentza,

erri guzia orretarako

egiña dago nobleza,

komisioa nonbratu eta

kunplitu degu promesa.

 

Frai Luis orrek predikatu du

kulpitotikan aurrena,

itzegin digu erakustera

etorri dala gugana,

ezaguturik gure artian

premi aundiya zeguana,

orren sermoiak mugituko du

sentidurikan duena.

 

Frai Danielek itz egin digu

berriz urrengo puntuan,

ez segitzeko komerzioan

guk mundurako tratuan,

anima garbi idukitzeko

zuzenian da kontuan,

onetarako konbeni dana

Jaunaren beldur santuan.

 

Relijioso bi izan dira

seme San Franziskorenak,

guk kunplitzeko baldin bagindu

eman dizkue ordenak,

gure onerako izandu dira

oiek egindako lanak,

Jauna alabatzen ekusitzia

zeruan nai dute danak.

 

Egoki asko atera zuten

guretzat on zan planua,

etzala basta pensatutzia

«konfesatzera banua»,

bear bezela pensatutzeko

utsegiñaren damua,

dolorea ta propositua

ori da bide sanua.

 

Ikasirikan arkitzen gera

nola egin konfesioa,

esamiñara prestatutzeko

lenengo atentzioa,

dolorea ta propositua

ori da kondizioa,

penitentzia kunplitutzean

badu satisfazioa.

 

Asko alditan esan digute

predikadore maiteak

bat utzi gabe ateratzeko

barrengo serpienteak,

artatik arin jartzen dirala

animetako nekeak,

minutu artan eiten dirala

Jaungoikuakin pakeak.

 

Pekatariak egiñagatik

pekatu ustez gordean,

Jaun Zerukua presente dago

beti begien aurrean,

deskuidatutzen giñan geiago

gauza ori jakin gabean,

ontzaz aurrera izango gera

gu bizimodu obean.

 

Obligazio asko diogu

kristau guziak Jesusi,

nere mingañak zenbateraño

au ezin adierazi,

arren prueba klaroan dago

iñork nai badu ikusi,

bere odola ixuri eta

danok ginduzen erosi.

 

Pekatu egin dan bakoitzian

Jesus berriro josten da,

infernu dana zabaldu eta

zeruko atea ixten da,

etsaietara aren anima

entregatua uzten da,

ez al gerade atrebituko

kalte oiek ikustean!

 

Engañagarri bat besterikan

ez dadukagu mundua,

tentazioa nunaitik eta

iñola ezin kendua,

allegatutzen zaigun garaian

eriotzako ordua,

bear bezela pronto ez badago

aren anima galdu'a.

 

Il bearra guk danok daukagu

pekatuak ekarriya,

konsideratzen badegu ondo

gauza ikaragarriya,

anparorikan iñundik ez ta

estadu errukarriya,

aren anima galdua dago

pronto ez badago jarriya.

 

Nere kristauak, badatorkigu

azken juizioko eguna,

Josepetako zelai santuan

danok bildu biaguna,

juez justuak letuko digu

munduan egin deguna,

errukarriya aterako da

ara gaizki joaten dana.

 

Juez justuak guzien bistan

letuko du sententziya,

zer posturetan igaro duben

mundu onetan biziya,

zuzen badago ziertoa da

zerua irabaziya,

gaiztoak berriz infernuetan

eternidade guziya.

 

Obligaziyo askoren mende

bizi gera gurasuak,

prezisamente guk azi biar

aur inozente gaixuak,

erakutsiaz nola diraden

Jesukristoren pausuak,

gañerontzian guretzat datoz

kastigu izugarrizkuak.

 

Inozentia utzitzen badu

gurasoak okerrean,

etsaiak ura tentatuko du

agudo jeneralean,

zer eskandalo jarriko ditu

orrek mundu zabalean,

ekuskizunak aundiak daude

Jaungoikuaren aurrean.

 

Aurrarentzako bear dana da

bataioa lenbiziya,

orren urrena tokatzen dira

mantenua ta jantziya,

dotrina ondo erakutsiyaz

Jesusek guri utziya,

ala portatzen baldin bagera

libre da kontzientziya.

 

Seme alabak bizi dirade

ordena onen mendean,

aita ta ama errespetatu

bear dan umildadean,

al duen gaiaz sokorrituaz

ezintuera diranean,

berak nai badu ala izatia

artaratutzen danean.

 

Premi danean lagundu ondo

aitari eta amari,

bestela ofensa egingo zaio

guziyon jabe Jaunari,

erreparatu deiola ondo

atal buruko kanari,

kastigu aundiyak etortzen zaizka

gaizki portatzen danari.

 

Eskandaloso guziak dira

etsaien aiudanteak,

engañatutzen ibiltze'iranak

persona inozenteak,

zabalik beti utzitzen dizka

okerrerako ateak,

desprezio au ez du merezi

Jesusen borondateak.

 

Persona eskandaloso batek

anima asko galtzen du,

zeru-bidean dagona ere

infernurako jartzen du,

bere anima etsaietara

orduan entregatzen du,

etziñake zu ola ibilliko

au pentsatuko bazendu.

 

Aurretik asko illak dirade

gu're ez beti biziko,

zerbait esaten asia nago

banuke adieraziko,

mundu ontako iduripenak

dirade egun gutxiko,

kuidado anima galdu ez dedin

eternidade guziko.

 

Aldrebes asko geunden bada

gauza oiez ez ikasiyan,

pekatuetan bizi giñanak

geren denbora guziyan,

illuntasuna beste gauzarik

ez dala kontzientziyan,

oien sermoiak para gaituzte

Jaungoikuaren graziyan.

 

Gure animak konsolatzera

oiek zaizkigu etorri,

nola bear dan garbiro asko

dizkigute irakorri,

bengantzarikan baldin badegu

barkatutzeko alkarri,

lenago gaizki bizi giñanak

orra deskansuan jarri.

 

Barkaziyoko sermoia egiten

kulpitotikan asi zan,

Jesusen prueba nolakua zan

klaro asko ikusi zan,

bengantzak zeukan ate zabala

derrepentian itxi zan,

erri guztia jarri gaituzte

pake santuko bizitzan.

 

Persona asko bizi giñaden

pekatuak erituak,

obra onetara utzi nai ezik

etsaiak amarratuak,

traba guziak libratu ditu

gizon oien predikuak,

esan gentzake oiek dirala

gure animen medikuak.

 

Bear bezela alabatuko

banu Arrue Fray Luis,

sermoi ederrak egin dizkigu

bere birtute ugariz,

predikadore izugarriya

azkarra dago memoriz,

maiz ekartzia orrelakua

obe litzake al balitz.

 

Beste laguna Baertel zuen,

Fray Daniel izena,

oi ta bost urte oraindik eta

predikadore zuzena,

ederki asko betia dauka

memoriko almazena,

estimatua bear litzake

tamaña ortako gizona.

 

Mesede asko izan degu guk

gizon oiek ikusia,

sendatu eta utzi gaitue

len gaizki geunden guzia,

bide luzean zabaldu dedin

relijioko azia,

Jaunak diela leku askotan

predikatzeko grazia.

 

Ni Asteasun bizi naizena

nerez naiz errotaria,

oiek juanda artu dedana

pena ikaragarria,

baldin banengo poderatua

interesez ugaria,

errian bertan egingo nieke

oiei konbentu berria.

 

Obra onetan segitutzeko

eman dizkue puntuak,

denbora junda ez du balio,

orain atera kontuak,

Jesusengana beti gogatu,

gorrotatu pekatuak,

animak indar iduki dezan

maiz artu sakramentuak.

 

Jesus maitia amoriuaz

daukagu guri begira,

garbitutzeko otsegiten du

animan degun zikiña,

sakramentuak maiz eta ondo

errezibitzen badira,

pausorik ere utsegin gabe

zeruetako glorira.

 

Nere kristauak, segi dezagun

ori ola dan kasuan,

pensatuaz zer konsueluak

diraden Paradisuan,

Ama Birjiñak artu gaitzala

danak guziok besuan,

gero gloria goza dezagun

eternidade osuan.

 

Guzion Jesus, guregatikan

egin bear du erregu,

orretarako beraren Ama

bitartekotzat biagu,

orren fabore atera ezkero

zerua dago seguru,

Pedro Elizegik au deseo du

amen komeni bazagu.

 

  hurrengoa