www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzGiristinoki bizitzeko eta hiltzeko moldea
Andre Baraziart
1784

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Guiristinoqui bicitceco eta hiltceco moldea..., André Baratciart. Fauver Duharte, 1784

 

 

aurrekoa  

HAGONIAKO OTHOITZAK, LITANIAK

 

        Jauna, duzun urrikari.

        Kristo, duzun urrikari.

        Jauna, duzun urrikari.

        Andre dena Maria, hunentzat

        othoitz egizu.

        Aingeru, eta Arkanjelu guziak,

        hunentzat othoitz egizue.

        Abel saindua, hunentzat othoitz egizu.

        Justuen gorthea, hunentzat othoitz egizu.

        Abraham saindua, hunentzat othoitz egizu.

        Jondoni Joani Baptista, hunentzat othoitz egizu.

        Patriarka, eta Profeta guziak, hunentzat othoitz egizue.

        Jondoni Petri, hunenzat othoitz.

        Jondoni Paulo, hunentzat.

        San Andres, hunetzat.

        Jondoni Joani, hunetzat.

        Apostolu, eta Ebanjelista guziak, hunetzat othoitz egizue.

        Jaunaren dizipulu guziak, hunentzat.

        Inozent saindu guziak, hunentzat.

        Jondoni Estebe, hunentzat. Jondoni Laurendi, hunentzat.

        Martir saindu guziak, hunentzat.

        San Silbestre, hunentzat.

        San Gregorio, hunentzat.

        San Agustin, hunentzat.

        Aphezpiku, eta kofesor guziak, hunentzat othoitz egizue.

        San Benedikto, hunentzat.

        San Frantzes, hunentzat.

        Fraide, eta ermitau guziak, hunentzat.

        Magdalena saindua, hunentzat.

        Santa Lucia, hunentzat.

        Birjina, eta Alhargun guziak, hunentzat.

        Saindu eta Sainda guziak, hunentzat ararteko izan zaitezte.

        Jauna, urrikal bekizu, eta barkha diozozu.

        Jauna, urrikal bekizu, eta beira zazu.

        Zure koleratik, beira zazu, Jauna.

        Heriotzeko arriskutik,

        Heriotze gaixtotik,

        Ifernuko penetarik,

        Gaitz guzietarik,

        Deabruaren eskuetarik,

        Zure Sortzeraren medioz,

        Zure Gurutzearen, eta Pasionearen medioz,

        Zure Heriotzearen eta Ehorztearen medioz,

        Zure Phizte gloriosoaren medioz,

        Zure Zeruetarat igate miragarriaren medioz,

        Izpiritu kontsolatzailearen graziaz,

        Azken judizioko egunean,

        Bekhatorosak, othoi entzun gaitzatzu. Beira zazu, Jauna.

        Huni barkhatzeaz othoizten zaitugu, arren entzun gaitzatzu.

        Jauna, duzun urrikari.

        Kristo, duzun urrikari.

        Jauna, duzun urrikari.

 

 

Othoitza

 

        Zohaz, arima Kristaua, ilkhi zaite mudu huntarik, zu kreatu zaituen Jainko-Aita guziz botheretsuaren izenean, zure gatik sofritu duen Jesu-Kristo Jainko biziaren Semearen izenean, zure gainerat isuria izatu den izpiritu sainduaren izenean; Aingeru, Arkanjelu, Tronu, eta Dominazione, Printzipatu, eta Potestate, Kerubin eta Serafinen izenean; Patriarken eta Profeten, Apostolu, eta Ebanjelisten, Martir eta Kofesoren, Fraide eta Ermitau, eta Birjinen izenean; arren bakean izan dadila zure lekhua, eta Parabisuko gloriaren erdian zure egoitza, Jesu-Kristo gure Jaunaren medioz. Halabiz.

        Jainko urrikalmendutsua, Jainko ezti eta mantsoa, Jainko, zeinak, zure miserikordien nonbre handiaren arabera, urratzen bai ditutzu urriki egiazko bat dutenen bekhatuak, eta pasaturikako krimarik handienak egiten izatu ez balire bezala, urrikal bekizu N, zure zerbitzaria, eta arraiki beha zozu; ezagutzen ditu, eta aithortzen ere darozkitzu bere bekhatu guziak; bihotzaren erditik, helas! barkhamendu eske dagotzu; othoi, Jauna, entzun ezazu. Zeronek, o Aitarik samurrena, garbi diotzotzu, haragiaren flakezaz, edo Deabruaren tronperiaz, egin ahal izatu dituen huts guziak; eta zure odolaren gostuz erosi duzun menbroa junta zozu zure Elizaren gorphutzari: duzun konpasione, Jauna, horren marrazkez; urrikal zakizkote horren nigar minei. Zure miserikordian du xoilki bere fidantzia: errezibi zazu arren zure adiskideen herrunkan, Jesu-Kristo gure jaunaren medioz. Halabiz.

        Gomendatzen zaitut (ene anaia, edo arreba maitea) Jainko guziz botheretsuari, eta haren kreatura zaren bezala, ematen zaitut haren eskuetan, arren, noiz ere, herioa ethorririk, naturari zor diozuna pagatuko bai duzu, bihur zaitezen, zu lurretik formatu zaituen, Autor bera ganat.

        Zure arima beraz gorphutzetik ilkhitzean, aitzinera ethor dakiola Aingeruen tropa, hurbil dakizkitzula jujetzat jarriak daudezen Apostolu handiak; dathorzula oraino Martir gloriosoen armada triunfanta; ingura zaitzala Kofesoren gortheak; bozkariorekin errezibi zaitzatela Birjina garbiek, eta plaza zaitzatela Patriarken galtzarrean.

        Jauna, beira zazu zure zerbitzariaren arima lehenago Enok eta Elias gizonen heriotze komunetik beiratu zintuen bezala. Halabiz.

        Jauna, beira zazu zure zerbitzariaren arima, Noe uholde jeneraletik beiratu zinduen bezala. Halabiz.

        Jauna, beira zazu zure zerbitzariaren arima, Abraham Ur Kaldeakoaren eskuetarik beiratu zinduen bezala. Halabiz.

        Jauna, beira zazu zure zerbitzariaren arima, Isaak, Abraham bere aitaren eskuetarik, imolatu gabe, beiratu zinduen bezala. Halabiz.

        Jauna, beira zazu zure zerbitzariaren arima, Lot Sodomako sutik beiratu zinduen bezala. Halabiz.

        Jauna, beira zazu zure zerbitzariaren arima, Moises Faraon Ejiptoko Erregearen eskuetarik beiratu zinduen bezala. Halabiz.

        Jauna, beira zazu zure zerbitzariaren arima, Daniel lehoinen putzutik beiratu zinduen bezala. Halabiz.

        Jauna, beira zazu zure zerbitzariaren arima, Susana, faltsoki akusatua zen krimatik, beiratu zinduen bezala. Halabiz.

        Jauna, beira zazu zure zerbitzariaren arima, David Saul Erregeren, eta Goliaten eskuetarik beiratu zinduen bezala. Halabiz.

        Jauna, beira zazu zure zerbitzariaren arima, Jondoni Petri, eta Jondoni Paulo presondegietarik beiratu zintuen bezala. Halabiz.

        Eta nola beiratu bai duzu Santa Tecla Birjina eta martir dohatsua hirur suplizio dorpheetarik, hala othoi beira zazu zure zerbitzari hunen arima, eta emozu Zeruko gloriaz gozatzeko grazia, Halabiz.

        Gomendatzen darotzugu, Jainko handia, N. zure zerbitzaria, eta zu othoitzten zaitugu, Jesu-Kristo munduaren Salbatzailea, arren ez dezazun errefusa plazatzea Patriarken galtzarrean horren arima, zeinaren gatik hain amultsuki mundurat jautsi bai zare. Ezagut zazu, o Jauna, zure kreatura, ez Jainko faltso eta arrotzek, bainan zuk zeronek, o Jainko bizi eta egiazkoa, kreatua: ezen, Jauna, ez da zu baizen Jainkorik, eta nihon ere ez da zure obra handiak bezalakorik: bozkaria ezazu beraz horren arima zure presentziaz; ez orhoit leheneko horren bekhatuez; hek guziak gaztetasunaren fuliak, eta pasioneen suak egin-arazi diotza. Aithortzen du, Jauna, hoben handitan erori dela; bainan bederen ez ditu ukhatu eta arnegatu Aita, Semea, eta Izpiritu saindua, aitzitik Jainko gauza guzien Kreatzailea laialki adoratu du.

        O Aita guziz eztia, ahantz zatzu horren gaztetasuneko huts eta ignorantzia guziak, eta, zure miserikordia handiaren arabera, zure gloriaren erditik hortaz orhoit zaite. Idek-otzu Zeruko portaleak, Aingeruekin bozkaria dadintzat. Zeruko armadaren manamendua merezitu duen Micael Arkanjeluak errezibi dezala horren arima: dathortzkotela aitzinerat Aingeru sainduak, eta eraman dezatela Zeruko gloriaren erdirat: han har dezala jondoni Petri Apostoluak, zeinari Jesu-Kristok eman bai diotza Zeruko gakhoak: lagun dakiola Jondoni Paulo, zeina izan bai da Kristo berak hautaturikako jarro berezia: hortaz othoitz egin dezala Jondoni Joani Ebanjelista Jaunaren Apostolu maiteak, zeinari konfidatuak izatu bai zaizko Zeruko sekretuak. Othoitz egin dezatela oraino bertze Apostolu guziek, zeinei eman izan bai zaie amarratzeko, eta laxatzeko podorea. Finean egin dezatela horrentzat othoitz mundu huntan harenbertze sofritu duten bertze Saindu guziek, arren, gorphutzetik horren arima separatzen denean, merezi dezan sartzea Zeruko glorian, aitzingidaritzat duela Jesu-Kristo gure Jauna, zeina bizi bai da, eta erreginatzen bai du Aita eta Izpiritu sainduarekin menderen mende guzietan. Halabiz.

 

FINA

 

aurrekoa