www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzGiristinoki bizitzeko eta hiltzeko moldea
Andre Baraziart
1784

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Guiristinoqui bicitceco eta hiltceco moldea..., André Baratciart. Fauver Duharte, 1784

 

 

aurrekoa hurrengoa

MEDITAZIONEA
PERTSEBERANTZIAZ

 

I

        Ez da asko deliberazione sainduen hartzea, edo konbertitzeko gutiziaren izatea; behar da egiazki bizitze giristinozkoa besarkatu eta segitu; inutil laiteke ere zenbait denboraz, zenbait urthez berthutearen pratikatzea, finerainokoan iraun behar du Jainkoaren amodioak: azken hatserainokoan irauten duen pertseberantziarik agindua eta emana zaio eternitateko khoroa! Zer probotxu da ongi hastea, gaizki akhabatzen bada bizia? Zer probotxu da ezagutzea Jainkoa, bekhatua higuintzea, berthutea maitatzea, denbora batetaraino, baldin biziaren finean Jainkoa ahanzten, berthutea uzten, eta bekhatua onhesten bada? Saul Erregea ongi hasi zen, Judas zenbait denboraz ongi zioen; ordean bata eta bertzea gaizki hil dire, damnatu dire. Zorigaitz harrek ernatu behar gaitu, hekien eta bertze hainitzen malurak zuhurtu behar gaitu. Zenbat aldiz ez duzu deliberatu oso-osoa behar zaizkola eman Jainkoari? gogotik lothu behar zaizkola zure salbamenduko egitekoari? zin-zinez behar zarela trabailatu Zerukotz? bizkitartean lan hau, hasi orduko, utzi duzu, gibelat joan zare, hartu zinduen bidetik aldaratu zare, zure bizitze zaharrerat bihurtu zare. Orai kondenatzen duzu zure laxotasuna; eta nolakoak izanen dire orai hartzen ditutzun deliberazioneak? hauk ere ahantziko eta hautsiko othe ditutzu? Ez, Jauna, ez naiz berriz bihurtuko orai auhendatzen ditudan bekhatuetarat, zure laguntzarekin fermu egonen naiz ene deliberazionean.

 

II

        Deliberazione onak har-arazi darozkitzuten arrazoin berek obligatu behar zaituzte hekien atxikitzerat. Bekhatua utzi duzu zeren higuingarria dela ikhusi bai duzu; bada bethi bekhatua orobat izigarria izanen da, monstro hau Jainkoaren kontrako erreblota ingratasunez, eta intsolentziaz bethe bat izanen da; zertako ez duzu bethi aborrituko eta gaitzetsiko bethi aborrigarri den bekhatua? Menturaz, Jainkoaren justiziaren zorroztasunak, eta garraztasunak ikharaturik, hasi zare bekhatuari ukho egiten; bada Jainkoa bethi justutasuna eta zuzentasuna bera izanen da, bethi higuinduko du bekhatua eta bekhatorea, beraz bethi beldurtasun saindu hunek obligatu behar zaitu bekhatuari ihes egiterat. Menturaz Jainkoaren maitagarritasunen kontsiderazioneak obligatu zaitu haren maitatzerat; bada ez da sekulan jauna ganbiatuko, bethi ber-bera izanen da, guziz ona, infinituki perfeta, soberanoki ederra, mugarri gabe maitagarria, zure Aita, zure Nausia, zure Erregea, zure errekonpentsa: beraz bethi behar duzu maitatu, bethi behar duzu zerbitzatu; deusek ez zaitu behar separatu haren ganik: deusek ez du behar hoztu edo gutitu, hari zor diozula ezagutzen duzun amodioa. Helas! Jauna, ikharan nago zeren ezagutzen bai dut ene inkonstantzia; zuk ere ordean hura ezagutzen bai duzu, izan zaite ene sustengua; egizu iraun eta pertsebera dezadan zeronek ene baithan, sor-arazi ditutzun disposizione sainduetan.

 

II

        Deliberazione onak har-arazi darozkitzuten arrazoinez bertze alde errexutako bekhatuaren beldurrak finkatu behar zaitu besarkatu zinduen bizitze sainduan. Zer laiteke zutaz bihurtzen bazine orai nigarrez garbitu ditutzun falta beretarat? Helas! zure ondoko estatua lehenbizikoa baino areago laiteke; ezen zerk bihur-araz othe zintzake, hain laxoki abandona zinezaken, Jainko-Jauna ganat? hagitz gaitza laiteke zure konbertsionea, errexutako bekhatuan orai, bai orai erortzen bazine. Lehenago zure bekhatuen eskusatzeko erran zinezaken, ez zinduela ongi ezagutzen hekien belztasuna, bainan orai ez zinduke eskusa hautarik batere. Jainkoaren miserikordiarik handienen efetuak errezibitu ditutzun egun hautan; beraz heldu bazine Jaunaren ofentsatzerat, ez da egia mezprezatuak laitezkela zutaz haren miserikordialren dohainak? Hautsi ditutzun Satanekin amarratua zindauzkaten gathe borthitzak; desarmatu eta bentzutu duzu borthitz-armatua; garaitu duzu zure arimaren tirano kruela; berriz bekhatuaz sar-araz bazineza zure bihotzean, helas! mutiriago eta nausiago han ego laiteke; bera baino gaixtoagoko zazpi Deabru harturik, zure ariman finka lezake bere egoitza dohakabea. Nola khen zinezake zure ganik? Ikhusten duzu beraz zein obligazione hertsia duzun fermu egotea hartu duzun bizitze berrian. O Salbatzaile amultsua! ahantz zatzu ene errexuta iraganak, finka zazu ene bihotzean errexutaren higuintza, eta indazu grazia oso-osoa zure zerbitzuan enplegatzeko ene bizi guzia: eta zuk, o Birjina saindua! ama guzietarik maitagarriena eta samurrena! ardiets diezadazu iragan denborarentzat urrikirik minena, presenteko leialtasunik handiena, eta ethorkizuneko deusek ezin inharrosiko duen konstantzia bat, egizu, o Ama maitea! ongi konpreni dezadan, saindutzen gaituen grazia hura dela ene artha guziak galdeiten dituen ontasun bakharra, haren gatze xoilak merezi detzakela ene auhenak eta nigarrak; bide hortaz eternitate guzian kantatuko dut Zeruan Jaunaren miserikordia eta zure ontasuna.

 

aurrekoa hurrengoa