www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzEgia katholikak
Bernard Gazteluzar
1686

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [faksimilea]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Eguiac catolicak salvamendu eternalaren eguiteco necesario direnac, Bernard Gasteluçar (Lino Akesoloren edizoa). Euskaltzaindia, 1983.

 

 

aurrekoa hurrengoa

Zazpi psalmu penitentzialak
letharina handiekin

 

        Dabid eri handiak, bere faltagatik, othoitzten du Jainkoa senda dezan, eta entzuten da: Ez zaitezela orhoit, Jauna.

 

 

Psalmu 6

 

        Jauna, ez nazazula har zure furian, eta ez nazazula gaztiga zure koleraren denboran!

        Urrikal nakizu, flako bainaiz, senda dietzadatzu ene miñak, ezen ene ezur guziak khiritu zaizkit, eta indarrak osoki beheratu.

        Espantu handi batek sesitu darot ene arima; bizkitartean oraiño zenbat denbora utziko nauzu ene lazerian?

        Jauna, bihur zaite eneganat, eta libra diezadazu ene spiritua; salba nazazu zure ontasun handiaren izenean.

        Ezen nor orhoituko da zutzaz sekulako dolorean, eta nork erranen tu zure laudorioak thonbat eta infernuan?

        Flakaturik egotu naiz beherazpenez, isuriko tut gau guziez nigarrak, eta hetzaz bustiko dut ene ohea.

        Ene begiek ezin sufritu zaituzte furian, nahasi izatu zaizkit, eta ezagutzen dut ene etsaien artean hagitz zahartu naizela.

        Urrun zakizkidate gaixo eta injustu guziak. Ezen Jainkoak entzun dik ene nigarren oihua.

        Jaunak entzun dik ene othoitza, errezibitu dik ene auhena.

        Desohora eta nahaz beite ene etsai guziak, hagitz ahalka beite bere bekhatuez, eta fite bere buruak ezagut betzate.

        Gloria duela Aitak eta Semeak eta Spiritu Sainduak. Dutela egun eta bethi eta mendeen mendetan izatu duten gloria hastean et eternitatean.

 

 

Psalmu 32

 

        Nathan profetak abertituz geroz David bere faltez, ezagutzen du bekhatorea dela, eta aithortzen du bere barkhamendua eztuela bere indarrearen gruitua, banan Jainkoaren graziarena.

        Beati quorum remissa sunt peccata...

 

        Dohatsua da ziñari Jainkoak ezagutzen ezpaitiotza bere hobenak; ziñak bihotz lano batekin zerbitatzen baitu Jainkoa, eta sekulako desterratu baititu bere spiritutik gezurra eta tronperiak. Nik zeren ezpaitut aithortu ene bekhatua, sentitu tut ttipiturik ene indarrak, eta ene dolore minberek obligatu naute oihu handien egitera.

        Ezen zure eskua pisatu izan da gau et egun ene gaiñean: halako maneraz non bekhatuak eta doloreak zaurthurik ene arima, zorionez itzuli bainaiz zuregana, ene lazeriarik handienaren denboran.

        Berhala ezagut arazi darotzut ene bekhatua; xahuki erran darotzut eta eztut bilhatu estalkirik ene injustiziarentzat.

        Dolorezko estatu hntan nagoela, Luri ene falta erakutsi gabe, deliberatu dut fiñean: frankoki kontestatuko diot Jainkoari; eta erran dudan bezain sarri, sentitu dut barkhatu darotazula ene bekhatua.

        Niri eman darotazun bezalako barkhamendu bat izateagatik, ene gisa ethorriko dire zuregana justu guziak; entzun ahal detzaketzu muga propioan, eta hekin kontra osoki koleran izanen etzaren denboran.

        Beraz bertze jendeak pulunpatzean dolore suerte guzien dilubioan, zure itzalean gerizatu izanen dire justuak, eta eztute sufrituko lazeriarik batere.

        O Jainko, ene bozkarioa, ene inguruan dudan tribulazionean, ene ihezlekhua, begira nazazu persekutatzen eta kantoin guzietarik setiatzen nauten etsaietarik.

        Orazionean nagoenean, iduri zaut, Jauna, ihardesten darotazula: irakatsiko daroat hire bidea, ene begiak idukiko tiat hire gaiñean hire urratsak konsideratzeko, eta hire altxatzeko erortzen aizenean.

        O gizonak! ikasazuez beraz Jainkoari obeditzen, egin ez zaitezte zamari sendo eta mando muthiri baten gisa.

        Hauk ihez egiten ziotek zamaldunari, eta eztie nihor utzten bridaz eta amorxaz baizen gobernatzen.

        Segur hañitz pena eta afliktzionek abisatzen die bekhatorea, Jaunarengana itzultzeaz; eta frogatzen tik haren miserkordiaren señaleak, haren baithan ematen duen bezain sarri esparanza.

        Beraz, justuak alegera eta glorifika zaitezte haren baithan, ziñek baituzue arima garbia eta bihotz xuxena.

        Gloria duela Aitak...

 

 

Psalmu 37

 

        Dabidek eskribatzen tu adulterioan izatu zituen bere penak, bere eritasunak, bere etsaiek sofriarazi ziotzaten persekuzioneak, eta hetarik libratzeaz othoitz egiten dio Jainkoari.

        Domine, ne in furore tuo...

 

        O Jauna, ez nazazula har zure furian, eta ez nazazula gaztiga zure koleraren denboran.

        Jadanik zure fletxek egin darotzkidate xoil zauri handiak ene ariman, eta pisatu duzu zure eskua ene gaiñean.

        Halako maneraz non zure kolerak ezpatarot parterik sendo utzi ene gorphutzean; kexadura sarthu zait ezurretaraiño eta ene arimako ahal guziak nahasi zaizkit ene bekhatuen aitziñean.

        Helaz! Ene bekhatuek hondatu naute, buruaz gora ditut, eta zapatzen naute ezin altxa dezakedean karga pisu batek bezala.

        Ene zauriak haiñ dire zaharrak, non hekien urriña eta busteltasuna estrañioak baitire, laster asko erremedioa ekharri faltaz.

        Haiñ lazeriatua egin naute, non kargaren azpian makhurtua bezala bianaiz, eta langidurak eta tristeziak flakatua.

        Sentitzen dut ene erraiñetan dolore borthitz bat; ni urrikari behar bidean, ene etsaiek trufatzen baitire nitzaz, eta benturaz baita sendoa parte xoil bat ene gorphutz gustian.

        Guzia langitua eta guzia beheratua naiz, eta orai naizen estatuan, ene bihotzeko beherazpenak lehen dire orroak, ezen ez auhenak.

        O Jauna, badakizu zer xede duten ene desirkundeek, eta zer penek hunela eragiten darozkidaten beherazpenak.

        Nahasmenduak sesitu darot ene bihotza; uzten naute ene indarrek, eta osoki hilda ene nigar handiak isuririk.

        Bertzek nizaz osoki trufatu dire ez ni laguntzeagatik, ene etsaiek bortxatzen nindutenean, eta bizia eraman nahi zarotaten denboran.

        Dohakabe hek gaizki minzatzen ziren nitzaz; pensatzen hari ziren ni trunpatu nahiz, eta niri kalte egin nahiz, eta gezurrak erraten zarozkidaten ni galdu nahiz.

        Bañan hekien trunperiak ez ezagutu iduri egiten nituen; hekien balsan gorra bezala nintzen, hekien induriak ez aditzeagatik, eta mutua bezala nintzen, hekien kalumniei ez ihardezteagatik.

        Oraiño irauten du denbora hark, eta erran ahal dezaket, egiñ naizela aditzeko beharririk eztuen presuna baten gisa.

        Bañan zuk ihardetsiko diozute enetzat, Jauna, zure baithan eman baititut ene esparanza gustiak, eta zuk entzunen duzu ene othoitza, ene Jauna eta ene Jainkoa.

        Guziz orhoit zaite humilki othoitz egiñ darotzudala, ene etsaiek ene gaiñean abantaillarik ez izateaz.

        Ezen den gutiena ikharatzen ikhusten nautenean, gaxto hek berehala superbio errendatzen dire ene kontra, eta ene lazeriaz gloriatzen dire.

        Hala ere preparatua nago zure eskutik errezibitzera gogoren diren gaztigu gustiak; badakit merezi dudala ene bekhatuak emanen darotan pena guzia.

        Nik ahal dagidana da haren konfesatzea, eta satisfatzeko moianen bilhatzea.

        Bizkitartean ene etsaiak kontent bizi dire; egiten dire borthitzagoak eta izaigarriagoak; eta kausitze dut egun gustiez berretzen direla ninbrean eta indarrean.

        Ene ungi egiñen aldera, gaizki egiten darotate; bethetzen naute induriez eta solas gaxoz; eta niri ekhartzen darotaten herraren suietik handiena da, bethi segitu baitut berthutea, eta bakean bethi bizi izatu bainaiz mundu guziarekiñ.

        Bañan, Jauna, ez nazazula abandona, eta ez zaitezela urun eneganik, o ene Jainkoa.

        Eta usantza duzunaz gerostik en begiratzeko gaitz suerte gustietarik, laster egizu ene laguntzera.

        Gloria duela Aitak...

 

 

Psalmu 50

 

        Dabidek othoitz egiten dio Jainkoari barkha diotzon egiñ tuen adulterioa eta heriotzea.

        Miserere mei, Deus....

 

        O ene Jainkoa, urrikal nakizu zure miserikordia handiaren hedadura guzien araura.

        Eta garbi diezadazu ene bekhatua zure ontasunaren indar extraordinarioez.

        Grazia abundant baten beharra dut ene garbitzeko, eta ene bekhatuaren xahutzeko.

        Ezen ezagutzen dut zeiñ handia den, bethi baitut ene begien aitziñean, eta bethi sentitzen baititut haren erantzukiak.

        Zure aitziñean egin ut ene falta eta xoilki zure kontra bekhatu egiñ dut; bañan, Jauna, barkha diezadazu, zu zure promesetan leial kausitzeagatik, eta kontra mintzatuko diren guziak gezurtarazitzeagatik.

        Egia da, hagitz ofensatu zaitut. Bañan ez natzaitzu bada urrikalduko? Ene sortze dohakabearen segida denaz gerostik ene falta. Badakizu bekhatuan konzebitu izan naizela, eta falta miserable hunen notharekin baizen ene amak ez nauela mundurat eman.

        O ene Jainkoa, barkhatu behar darotazu segur, begiratu baitut bethi zure legea eta maite duzun doktrinaren fermutasuna, eta hutsak eginagatik, sustengatu baitut erakutsi darotazun zuhurtziaren siñhestea.

        Beraz, Jauna, Zerorek garbi nazazu hisopoaz; ez naiz solament xahutua izanen, bañan egiñen naiz elhurra baño xuriagoa.

        Ene bekhatua barkhatu darotazun bezain sarri, betheko naiz bozkarioz, eta hartuko ditut indarrak, ziñak ora baititu beheratuak.

        Bihurtzatzu zure begiak, ez ikhusteagatik gehiago ene faltak eta ene bekhatu gustiak garbitzatzu.

        Egin zaite ene baithan bihotz guziz garbi baten kreatzaillea; berri zazu ene ariman barna justiziaren eta saindutasunaren spiritua.

        Ez nazazula urrun zure presenziatik eta ez diezadazula khen ure spiritu saindua.

        Bihur diezadazu ene Salbatzaillearen esperanzan bethi izatu dudan, eta ene bekhatuak eraman darotan boztarioa, eta borthitz nazazu zure spirituaz, ziña baita spiritu guzien prinzea.

        Egiñen darotazun grazia hunen ordaiñetan, gaxtoei irakatsiko diotet zure lege saindua; ene hitzek eta exenpluek erakharriko tuste bekhatorek zuregana, eta egiñen dute penitentzia.

        O Jainkoa, ene Jainkoa, ziñagatik esparanza baitut ene salbamendua, khen diezadazu ene lagunaren odola isurtzean egin dudan bekhatua; eta boztuko da ene mihia zure justiziaren mirakulluak publikatzeaz.

        Baldin, o ene Jainkoa, zerorek idekitzen baitutzu ene ezpaiñak, ene mihiak erranen tu lekhu guzietan zure laudoriok.

        Ezen, helaz! nahi izan bazintu sakrifizioak, eta uste izan banu hostiek apazegatuko zituztela, ofrituko narozkitzun, eta betheko nituen zure aldare gustiak; bañan badakit eztuzula holokaustarik nahi.

        Zuk galdegiten duzun sakrifizio bakharra dela spiritu penitent bat tristeziak flakatua, eta eztuzula sekulan errefusatzen bihotz doloreak zahurtua eta egiazki humiliatua.

        Halaber, Jauna, ene bekhatuak debekatu gabe, arren ungi trata zazu Sioneko zure populua, zerorek kontinuatzatzu, eta konserbatzatzu Jerusalemeko murraillak.

        Akhabatzen direnean, maitatuko duzu justiziaren egiazko sakrifizioa, eta eztitutzu gaitzetsiko zure aldareen gaiñean emanen diren ofrendak eta holokaustak.

 

 

Psalmu 101

 

        Dabid doloreak langituak sokorri eske dagoka Jainkoari; othoitz egiten dio erreparatzeaz Jerusalemeko Hiri urratua, eta berriz egiteaz Khaldeek erre zuten tenplua.

        Domine, exaudi orationem...

 

        O Jauna, entzun ezazu ene othoitza, eta ethor bedi zuregana ene auhanaren oihua.

        Ez dezazula eneganik itzul zure bisaia, eta presta diezadazu zure beharria ene aflikzionearen egunean; zuregana ethortzen naizen denbora guzian faborez laster errezibi nazazu.

        Egun dut beharrik handiena, ikhusten baitut khea bezala doazela ene egunak, eta ene hezurrak idortu zaizkidala, suan iragan izatu balire bezala.

        Ene bihotza doloreak flakaturik, sekatu zait belhar iguzkian idortuaren gisa; eta haiñ da handia ene aflikzionea, non ene biziaren sustengatzeko, ahantzarazi baitarot ene ogiaren jatera.

        Ene beheraspenak eta ene auhenak halako fazoinez mehatu naute, non ene hezurra lothurik baitaudez ene larruari.

        Ene tristeziak ihez eragiñ arazitzen baitarot gizonen konpaiñietarik; egiñ nau eremuan baizen plazerik estuen Pelikaonaren gisa, bilharazitzen darozkit ilhunbeak, eta etxe zaharren zilhoetan estaltzen den huntza bezala.

        Iragan tut ene gabak milla khexamenduekiñ, eta tristetu naiz, bere laguna galdu duen eliza-xoriaren gisa.

        Egun guziez ene etsaiek egiten zarozkidaten milla erreportxu, eta enetzat laudoriorik baizen etzutela iduri egiten zarotatenek berek banderizak egiñ tuste ene galtzeko.

        Eta hala ene doloreak haiñ gustu gutirekiñ janarazitzen zarotan ene ogia, non iduritzen baitzitzaitan hautsa zela, eta nahasten nuen ene nigarrekin ene edaria.

        Huna nola nintzen zure azpian zapatua; ezen prosperitatera altxatu ondoan, hautsi nauzu lurraren kontra, eta badidurizu ez nauzula hunen gora altxatu lasterrago behera etxatxeko baizen.

        Halako suertez non ene egunakk iragan baitire itzalen gisa, zeoál zenbatenaz beheratzenago bata iguzkia, hunbatenaz baitire handiagoak; eta egiñ izatu naiz bero handiak ihartu duten belhar bat bezala.

        Beraz, xoilki ezta zu baizen, Jauna, eternitate gustian fermu dena, eta zu xoilla zare, zeiñaren laudorioa hedatzen baita mende gustietara eta denboran guttitzen ezpaita.

        Dudarik gabe altxatuko zare, Jauna, urrikalduko zaitzu Sion, eta segur denbora da; ezen hunen lazeriak hartara dire, non galdu behar baitu, egiten ezpadiozu miserikordia.

        Oraño zure zerbitzari leialek maite tuste hunen kalteak, eztute ikhusten doluz baizen hune desolazionean.

        Baldin, Jauna ethortzen bazare hiri saindu hunen errespetatzera, nazione guziak zure izen sainduaren eta zure handitasunarn beldur izanen dire, eta lurreko errege guziek ohore eta errespetu ekharriko diote zure majestateari.

        Zuk eman ditutzu Sionen lehenbiziko zimenduak: ezta bada zure ohorea? Hunen erreparatzen erakuts dezazun zure gloria justua?

        Ah! Huna nola Jaunak konsideratu duen bere zerbitzari humillen othoitza, eta eztitu laidatu hekieñ auhenak.

        Haiñ da handia guk hari zor diogun obligazionea, non gauza hauk eskribatu behar izan baitire ethorkizuneko mendeetan: eta Jainkoak kreatu duen populuak jakitean mirakulu hauk, eman beharko baitiotza laudorio eternalak Jaunari.

        Ezen zeruetarik, non egite baitu bere egoitza, beheratu tu begiak lurrera.

        Entzun tu gathiboen auhenak eta libratu tu hiltzera kondenatu zirenak.

        Sioneko hirian egin daitezen hare izenaren eta haren handitasunaren tronpetak, eta bethi publika detzaten haren laudoriak Jerusalemen.

        Hauk kuplituko tuzte Jaunak biltzen tuenean populu guziak, eta deitzen tuenean errege guziak hari zerbitzu errendatzera.

        Bañan noiz arribatuko dire gauza hauk? Iduritzen zaut hauk fite ikhusi nahiz: Populu hura heldu zaiola Jainkoari erraten dioela: Jauna, erakuts diezadazu oraiño zenbat egun dudan bizitzeko, ez othe naiz haiñ dohatsu izanen, non ikhusiko baitut erreparaturik Jerusalem?

        Oraiño ez nazazula deit zuregana, eta ez dezazula hauts ene bizia bere egunen erdian; badakit zuk zerorek xoilki tutzula mende guziak baño urthe luzeagoak.

        Zuk hastean fundatu duzu lurra eta zure eskuen obrak dire zeruak.

        Bañan, eta zeruak eta lurra galduko dire, eta zu zerori egonen zare ganbiatu gabe.

        Galtzeko perillos dire hala nola bestimenta, hañitz denboraz erabillirik ethentzen direnak; altaratuko eta ganbiatuko dire, kapa zahar ezin balia daiteken bat bezala. Bañan zu gauza bera zare, Jauna, eztire sekulan akhabatuko zure urtheak.

        Beraz esperanza dugu, noizbait egonen direla zure zerbitzarien haurrak erreparatuko duzun Jerusalemeko hirian; ezarriko tutzula hekien ondokoak mende gustietan.

        Gloria duela...

 

 

Psalmu 128

 

        Dabidek galdegiten dio Jainkoari bere bekhatuen barkhamendua, eta konsolatzen da Salbatzaillearen esparantzan.

        De profundis clamavi...

 

        Jauna, oihuz egon natzaitzu ene lazerien hondaleze beheretik; Jauna, entzun ezazu ene oihua.

        Beude idekirik zure beharriak ene othoitz humilaren entzuteko.

        Helaz, Jauna, aldiñ tratatzen bagaitutzu gure falten araura, nork sofrituko tu zure justiziaren aspretasunak?

        Bañan badakit zure miserikordia handiaz baliatzen zarela, eta hartu dut, zure promesak direla kausu, zure baithan esparantza.

        Zure hitzari begiratuko dio ene arimak, barkhatuko diozutela penitentzia egiten dutenei, eta zure ontasunean eman dut ene konfiantza guzia.

        Izralek goizetik arratseraño esparanza du Jauna baithan.

        Ezen Jauna bethea da miserikordiaz eta hark ematen tu grazia abundantak.

        Beraz hark berak erosiko du Izrael, eta libratuko bere bekhatu gustietarik.

        Gloria duela Aitak...

 

 

Psalmu 142

 

        Dabidek konfesatzen du bere bekhatuaren pena bat zuela Absalom bere semearenganik zuen persekuzionea.

        Domine exaudi orationem...

 

        Jauna, entzun ezazu ene othoitza, eta faborez errezibi zazu ene demanda humilla; adi nazazu zure justiziaren eta zure promes leialen araura.

        Ez zaitezela sar jujamenduan zure zerbitzariarekiñ, ezen ezta lurrean gizon bizirik justu kausi ahal daitekenik zure begien aitzeñean.

        Beraz lagun zakizkit, Jauna, ene bizia eraman nahiz ondotik baitarrait etsaia, eta jadanik lurrerat egotzirik, haiñ miserable egiñ nau, non galtzeko pontuan bainago.

        Obligatu nau eremuen eta leze ilhunen bilhatzera, non iduritzen baitzait aspaldi hil direnak bezala ehortzirik nagoela; horra zerk eman darozkidan hersturak, eta nahasmendu posible diren handienak ene ariman.

        Bañan hautan ene konsolatzeagatik gogoan iragan tut lehen egiñ izan zintuen espantuak bere perilletarik libratzeagatik gure aita aitziñekoak, konsideratu tut zure obrak.

        Altxatu tut zureganat ene eskuak, eta ene arima agertu da zure begien aitzinean zure haiñ behar handian, nola lur xukatu eta idortu bat uriaren beharrean.

        Jauna, laster egizu ene laguntzera; ezen flakatzera doat ene spiritua.

        Eztezazula itzul eneganik zure bisaia, nahi ezpaduzu egiñ nadiñ hobirat doazenak bezalakoa.

        Egidazu grazia bihotzean senti detzadan argiaren puntan zure ontasunaren fruituak, zure baithan eman dudanaz geroztik ene esparanza.

        Irakatz diezadazu zer bide iduki behar dudan, ezen altxatu dut zuregana ene arima.

        Jauna, libra nazazu ene etsaietarik; zuregana xoilki ihez egiñ dut; irakatz diezadazu nola egiñ behar dudan zure borondatea, zu baitzare ene Jainkoa.

        Zure Spiritu Sainduak berak ontasun guzien ithurrirat gidatuko nau bide xuxenean. Jauna, konserbatuko darotazu bizia, ez ene merezimenduengatik, bañan zure gloriaren izenagatik.

        Zure justiziaz atheratuko duzu tribulazionetik ene arima, eta galduko tutzu ene etsaiak, erreputazionean emategatik zure miserikordia.

        Galaraziko tutzu, diot, ene arima aflijitzen duten gustiak, ni bainaiz zure zerbitzaria.

        Gloria duela...

 

        Ez zaitezela orhoit, Jauna, gure faltez, eta ez gure ahaideen faltez ere; eta ez dezazula har bengantzarik gure bekhatuez.

 

 

Letharina handiak

 

        Jauna, urrikal gakizkitzu.

        Jesus-Kristo, urrikal gakizkitzu

        Jauna, urrikal gakizkitzu.

        Jesus-Kristo, adi gaitzatzu.

        Jesus-Kristo, entzun gaitzatzu.

        Zeruko Aita, zeiña baitzare Jainkoa, urrikal gakizkitzu.

        Sema, munduaren Salbatzaillea, zeiña baitzare Jankoa, urrikal gakizkitzu.

        Spiritu Saindua, zeiña baitzare Jainkoa, urrikal gakizkitzu.

        Trinidade Saindua, zeiña baitzare Jainko bakoitz bat, urrikal gakizkitzu.

        Maria Saindua, othoitz egizu guretzat.

        Jainkoaren Ama Saindua, othoitz egizu guretzat.

        Birjinen Birjina Saindua, othoitz egizu guretzat.

        Aingeru eta Arkanjelu Sainduak, othoitz egizue guretzat.

        Spiritu Dohatsuen ordena sainduak, othoitz egizue guretzat.

        Joannes Baptsita Saindua, othoitz egizu guretzat.

        Patriarka Sainduak eta Profeta Sainduak, othoitz egizue guretzat.

        Apostolu Sainduak eta Ebanjelista Sainduak, othoitz egizue guretzat.

        Jaunaren Diszipulu Sainduak, othoitz egizue guretzat.

        Inozent Sainduak, othoitz egizue guretzat.

        Martir Sainduak, othoitz egizue guretzat.

        Pontife Sainduak eta konfesor Sainduak, othoitz egizue guretzat.

        Doktor Sainduak, othoitz egizue guretzat.

        Franses Xabier Saindua, othoitz egizu guretzat.

        Aphez Sainduak eta Lebita Sainduak, othoitz egizue guretzat.

        Fraide Sainduak eta eremita Sainduak, othoitz egizue guretzat.

        Birjiña Sainduak eta alhargun Sainduak, othoitz egizue guretzat.

        Jainkoaren Saindu eta Santak, arrateko egiñ zakizkigute.

        O Jainkoa, fabora gaitzatzu, entzun gaitzatzu, Jauna.

        Jauna, begira gaitzatzu gaitz gustietarik, delibra gaitzatzu, Jauna.

        Bekhatu gustietarik, delibra gaitzatzu, Jauna.

        Zure koleratik, delibra gaitzatzu, Jauna.

        Heriotza supitu eta ustegabekotik, delibra gaitzatzu, Jauna.

        Deabruaren enboskadetarik, delibra gaitzatzu, Jauna.

        Kolera, herra eta borondate gaxto gustietarik, delibra gaitzatzu, Jauna.

        Fornikaziñoaren espiritutik, delibra gaitzatzu, Jauna.

        Ihortziriatik eta elementatik, delibra gaitzatu, Jauna.

        Heriotze sekulakotik, delibra gaitzatzu, Jauna.

        Zure Inkarnazionearen misterioaz, delibra gaitzatzu, Jauna.

        Zure ethortzeaz, delibra gaitzatzu, Jauna.

        Zure sortzeaz, delibra gaitzatzu, Jauna.

        Zure Bathaio eta zure Barur Sainduaz, delibra gaitzatzu, Jauna.

        Zure Gurutzeaz eta zure Pasioneaz, delibra gaitzatzu, Jauna.

        Zure heriotzeaz eta zure sepuluturaz, delibra gaitzatzu, Jauna.

        Zure Aszensione admirableaz, delibra gaitzatzu, Jauna.

        Zure Spiritu Saindu konsolatzaillearen ethortzeaz, delibra gaitzatzu, Jauna.

        Jujamenduaren egunean, entzun gaitzatzu, plazer baduzu.

        Bekhatoreak gu izanagatik, entzun gaitzatzu, Jauna, plazer baduzu.

        Othoitzten zaitugu guri barkhatzeaz, entzun gaitzatzu, plazer baduzu.

        Othoitzten zaitugu guri miserikordia egiteaz, entzun gaitzatzu, plazer baduzu.

        Othoitzen zaitugu gure gidatzeaz egiazko penitentziara, entzun gaitzatzu, plazer baduzu.

        Othoitzen zaitugu gobernatzeaz eta konserbatzeaz gure Eliza Saindua, entzun gaitzatzu, plazer baduzu.

        Othoitzen zaitugu zure Relijione Sainduan konserbatzeaz zure Potife handiena eta elizan diren Hierarkiko Ordena gustiak, entzun gaitzatzu, plazer baduzu.

        Othoitzen zaitugu humiliatzeaz Elizako etsai gustiak, entzun gaitzatzu, plazer baduzu.

        Othoitzen zaitugu emateaz bakea eta

        konkordia egiazko bat Errege eta Printze giristiñoen artean, entzun gaitzatzu, plazer baduzu.

        Othoitzen zaitugu emateaz bakea eta unionea populu giristiño gustiei, entzun gaitzatzu, plazer baduzu.

        Othoitzen zaitugu gure borthitzeaz eta gure konserbatzeaz zure zerbitzu sainduan, entzun gaitzatzu, plazer baduzu.

        Othoitzen zaitugu gure ungi-egilleei ontasun eternalen emateaz, entzun gaitzatzu, plazer baduzu.

        Othoitzen zaitugu begiratzeaz gure, eta gure anaien, gure hurkoen, eta gure ungiegileen arimak sekulako damnazionetik, entzun gaitzatzu, plazer baduzu.

        Othoitzen zaitugu guri emateaz eta guri konserbatzeaz lurreko fruituak, entzun gaitzatzu, plazer baduzu.

        Othoitzen zaitugu emateaz hil diren fidel gustiei errepausu eternala, entzun gaitzatzu, plazer baduzu.

        Othoitzen zaitugu aditzeaz gure othoitzak, entzun gaitzatzu, plazer baduzu.

        O Jainkoaren Semea, entzun gaitzatzu, plazer baduzu.

        Jainkoaren Bildotsa, zeiñak khentzen baititutzu munduko bekhatuak, barkha diezadazu, Jauna.

        Jainkoaren Bildotsa, zeiñak khentzen baititutzu munduko bekhatuak, entzun gaitzatzu, Jauna.

        Jainkoaren bildotsa, zeiñak khentzen baititutzu munduko bekhatuak, urrikal gakizkitzu.

        Jesus-Kristo, adi gaitzatzu.

        Jesus-Kristo, entzun gaitzatzu.

        Jauna, urrikal gakizkitzu.

        Jesus-Kristo, urrikal gakizkitzu.

        Jauna, urrikal gakizkitzu.

        Pater Noster, osoki.

 

 

Psalmu 69

 

        O Jauna, zato ene laguntzera, Jauna, laster egizu ene sokorritzera.

 

        Bethe beite ahalkeriaz niri bizia eraman nahiz dabiltzanak.

        Eta niri gaitz desiratzen darotaten gustiak ahalkaturik desohora beite bere xede gustietan.

        Ene desgraziez alegeradirenak bihur beite desohorearekin.

        Eta aitzitik zure bilha dabiltzanak ediren bezate zure baithan bere bozkarioaren materia; eta zu, bere salbamenduaren Egillea bezala, maite zaitustenek, erran bezate bethi glorifika dadilla bethi Jauna.

        Nik behintzat aithortzen dut, paubre eta miserable naizela; O jainkoa, lagun zakizkit.

 

        Zu zare ene laguntzaillea eta ene libratzaillea; ez dezazula gehiago uza ene sokorritzera.

 

        V. Ene Jainkoa, salbatzatzu zure zerbitzariak.

        R. Zure baitan esparantza dutenak.

        V. Egiñ zaite guretzat dorre borthitz, eta ungi goarnitu bat bezala.

        R. Gure kontra altxatzen direnen kontra.

        V. Etsaiek eztuen abantaillarik batere gure gaiñean.

        R. Eta etsaiaren semeak eztuen indarrik guri deus bidegabe egiteko.

        V. Jauna, ez gaitzatzula trata gure bekhatuen arabera.

        R. Eta eztietzagutzula errenda gure bekhatuek merezi tustenak.

        V. Othoitz egigun N. gure Aita Sainduarentzat.

        R. Jaunak konserba dezala, eman diozola bizitze luze bat; lurrean egiñ dezala dohatsu, eta ez dezala abandona haren etsaiaren furiara.

        V. Othoitz egigun gure ungi egilleentzat.

        R. Jauna, zure izenaren ohoretan plazer bazinote eman sari bizitze eternala gure ungi egilleei. Halabiz.

        V. Othoitz egigun defuntu fidelentzat.

        R. Jauna, emozute errepausu eternal bat, eta argi egiozute sekulako argiaz.

        V. Errepausa beite bakean. Halabiz.

        R. Halabiz.

        V. Othoitz egigun kanpoan diren gure anaientzat.

        R. Ene Jainkoa, salbatzatzu zure baithan esparanza duten zure zerbitzariak.

        V. Jauna, egor diozozute zure sanktuariotik fabore borthitz bat.

        R. Eta Sionetik laguntza bat.

        V. Jauna, entzun dezazu ene othoitza eta ene oihua hel bedi zure baitharaño.

 

 

Othoitz egigun

 

        O Jainkoa, zeiñaren naturaleza baita miserikordiaren egitea eta barkhatzea, errezibi zazu gure othoitza, eta hauts betza zure ontasunhandiak bekhatuen gateak, zeiñek lothurik baitaduzka gure eta zure zerbitzarien arimak.

 

 

Gauza beraren gaiñean, othoitza

 

        Jauna, entzun detzatzu zuregana heldu diren presunen othoitz humillak, eta zuri konfesatzen zaizkitzun gustiei, barkha diotzozute bekhatuak; errezibi bederen dezagun gure hutsen barkhamendua, eta egiazko bake baten ontasuna.

 

 

Bere bekhatuen barkhazinoaren galdegiteko, othoitza

 

        Jauna, emeki usatu duzun bezala egiguzu fabore, senti detzagun zure miserikordiaren obrak; libra gaitzatzu gure bekhatu gustietarik, eta hek egitean merezi izan ditugun penetarik.

 

 

Gauza beraren gaiñean, othoitza

 

        O Jainkoa, bekhatuez ofensatzen eta penitentziaz aphazegatzen zarena; begitarte onez errezibitzatzu zure aintzinean zure populu ahuspez dagoenaren othoitzak, eta bihurtzatzu zure koleraren azoteak, gure faltek gure gaiñera thiratu dituztenak.

 

 

Aita Sainduarentzat, othoitza

 

        Jainko guziz puxanta eta eternala, urrikal bekizu N. zure zerbitzari gure Aita Saindua eta zure ontasunaz gida zazu salbamendu eternalaren bidean; zure faborez deisra dezan zuk plazer duzuna, eta konpli dezan bere indar guziez.

 

 

Erregerentzat, othoitza

 

        Jainko guziz puxanta, othoitzten zaitugu N. zure zerbitzari gure erregek, zeiñak zure miserikordiaz hartu baitu erresuma hunen gobernua, halaber errezibi dezan berthute guzien abundantzia, errege giristiño bati dagozkan maneran poseditzen tuela, garait detzan bizioen mustroak, egiñ dadin bere etsaien biktorios, eta egun batez ethor dadiñ zureganat, zeiña baitzare Bidea, Egia eta Bizitzea.

 

 

Bakhearentzat, othoitza

 

        O Jainkoa, desira sainduen eta konseillu onen prinzipioa, zeiñagatik baitire obra justu gustiak: eman diozozute zure zerbitzariei munduak ezin eman diozoten bake hura, gure bihotzak eztaiten izan zure manuetarat baizen emanak, eta diren, etsaik gabe, gure denborak zure faborez bakezkoak.

 

Xahutasunaren galdegiteko, othoitza

 

        Jauna, erretzatzu gure bihotzak, eta gure erraiñak Spiritu Sainduaren su sakratuaz, zerbitza zaitzagun gure gorphutzen kastitateaz, eta plazer egiñ diezazugun gure arimen xahutasunaz.

 

 

Defuntuentzat, othoitza

 

        O Jainkoa, fidel gustien kreatzaillea, emozute zure zerbitzarien arimei bere bekhatu gustien barkhamendua, ardiets dezatengatik gure orazione humillen moianez bethi desiratu duten grazia.

 

 

Obra on baten hasteko, othoitza

 

        Jauna, othoitz egiten darotzugu, aitziñatzatzu zure inspirazionez gure akzione gustiak, eta zure graziaren berthutez gidatzatzu, zureganik bere prizipiotik bezala ilkhi daiten gure othoitz eta gure obra gustiak, eta bihur daiten zureganat bere xede bakhoitzera bezala.

 

 

Defuntuentzat eta bizientzat, othoitza

 

        Jainko guziz puxanta, eta eternala, zeiña baitzare bizien eta hille Jaun Soberanoa, eta zeiñak aitziñetik ezaguturik hekien fedea, eta hekien obra onak, zureetarik izanen diren gustiei egiten baitio zure miserikordia; humilki othoitz egiten darotzugu ziñentzat ere deliberatu baitugu orazioneen erratera edo oraiño biziak badire hemen munduan hil behar den haragiaren; edo gorphutzetarik ilkhiak badire, jadanik errezibituak bertze munduan, ararteko emanik saindu gustiak, ardiets dezaten zureontasunaganik bere bekhatuen barkhamendua, Jesus-Kristo Jaunaren berthutez, zeiña bizi eta Jaun baita zurekiñ Spiritu Sainduaren batasunean. Halabiz.

 

        V. Jaun guziz puxantak eta guziz onak entzun gaitzala.

        R. Halabiz.

        V. Eta fidelen arimek Jainkoaren miserikordiaz errepausua dutela bakean.

        R. Halabiz.

 

aurrekoa hurrengoa