www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzLoiolako oroitza txiki bat
Jose Ignazio Arana
1888

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Loyola-co oroitza txiki bat, J.I. Arana-coac. 2-n aldiz: Lopez-en moldiztegian, 1888.

 

 

aurrekoa  

III.
SAN INAZIOREN ZENBAIT
ESANGUNZA ESPIRITUZKOAK,
BERE ONRAKO ERREGU
TA KANTALDI BATZUEKIN

 

 

San Inazioren amabi esangunza

 

        1. Gure asmoen begiratzea berezkoa izan bear du zertarako sortuba naizan ikusirik; au da Jainko gure Jaunaren alabanzako, eta nere animaren salbaziorako.

        2. Nik autu edo aukera nezakean edozer gauza artarako lagunza bezela zuzendu bear det, zertarako egiña naizan; ez azken-muga egin bideza eraendu ta ekarririk, ezpada eginbidea azken-mugara.

        3. Gauza bat edo beste nai izateko edo eukitzeko arrazoia, izan bedi bakar bakarrik Jainko itsaltsubaren serbitze, onore ta gloriya.

        4. Txit banakak dira ezagutzea iritxitzen diranak, Jainkoak zenbat beren bidez egingo lukean, baldiñ, beren buruak ukaturik, Jaunarena eskubetara oso emango balirake Jainkozko Maisuaren eskui-ederrak landu ditzan.

        5. Gure izate galdukorraren makurtasun okerrak erres menderatzen dirade, beti-betiko egi-andiyakarretaz burrutan erabiltzearekin.

        6. Mundua alpertxamar ta arreta gabe serbitzean ez dijoa ezer asko; alabaña, nagitasunez Jainkua serbitzea, ezin-eraman lezakean gauza da.

        7. Kontu-egin beza bakoitzak eze, zenbat eta bere amore, naitasun da interesatik aienatzen dan ainbat irabaziko duela espirituzko gauza guzietan.

        8. Mundubari geiyegi bildur diyonak, ez du ezer gauz aundirik Jaungoikoagatik egingo.

        9. Jainkuari bakarrik bildur izan bear zaio, eta munduaren esamezai irri egin.

        10. Ez dago utsegite galgarriagorik espirituko gauzen maisu edo irakasleagan, nola-baitan, berak berenerazo besteak eraen nai izatea baño, eta pensatzea berentzako ona dana, guztientzako dala ona.

        11. Ez da zer-miretzi Jainkoak begiratzea, Beragan uste-osoa jartzen dutenai, arritzekoa litzake alakoai bakar utziko baliye.

        12. Maitetasuna obra onakin obeto agertzen da itzakin baño.

 

 

San Inazioren
eskeinza jaunari

 

        Artu eta zerengana zazu, Jauna, nere libertade guztiya, nere oroimena, nere adimena, eta nere borondate guzia, nik dedan da euki nezakean guzti-guztiya; zuk eman ziñidazun, zuri, Jauna, atzera ematen dizut; dana da zurea, eta guziaz nai dezuna egin. Ekatzu zure amore ta graziya, bada auxe det naikoa.

 

 

San Inaziok egiñ oi zion
Erreguba Jesukristori

 

        Kristoren anima, santutu nazazu.

        Kristoren gorputza, salba nazazu.

        Kristoren odola, azora nazazu.

        Kristoren albako ura, garbi nazazu.

        Kristoren eramanpena, sendo nazazu.

        O Jesus ona! entzun nazazu.

        Zere zaurien artean gorde nazazu.

        Ez utzi neri, arren, Zugandik alde egiten.

        Etsai gaistotik gorde nazazu.

        Nere eriotzako orduan dei nazazu.

        Eta Zugana joatea agindu zadazu,

        Zere Santuakin alaba zaitzadan,

        Eunkida guzi-guzietan, Amen.

 

 

San Inazio Loiolakoaren
ibilneurria edo martxea

 

Lehen partea

 

        (Batena)

Inazio, gure Patroi andia,

        (Guziona)

Jesusen Konpañia

Fundatu

Eta dezu armatu:

Ez da ez etsairik

Jarriko zatzunik

Iñolaz aurrean

Gaurko egunean;

Naiz betor Luzifer deabrua

Utzirik infernua.

        (Berriro. Inazio, etc.)

Zure soldaduak

Dirade aingeruak,

Zure gidaria

Da Jesus andia,

Garaitu dituzte zure anaiak

Etsaiak.

        (Birena)

Ez dauka Fedeak

Ez kristau nerak,

Ez dauka bildurrik

Iñungo aldetik:

        (Guziona)

Inazio or dago

Beti ernai dago

Or dauka jendea

Txit garaitzallea

Bandera altxaturik

Gerran azaldu nairik.

        (Birena)

Gau eta egun

Guztiok pakea dezagun

        (Guziona)

Beti gau eta egun.

        (Berriro. Zure soldaduak, etc.)

 

 

Bigarren partea

 

        (Batena)

Inazio, bildu dezu munduan

        (Guziona)

Arritzeko moduan

Jendea

Fede biziz betea,

Jende jakintsua

Eta indartsua,

Beti dabillena

Gerretan aurrena,

Elizaren etsaiak billatzen.

Topatu ta garaitzen.

        (Berriro. Ingazio bildu, etc.)

Dituzu anaiak

Gerra egin-naiak,

Da oien legea

Etsai garaitzea;

Oiek ditu bere gordetzalleak

Fedeak:

        (Birena)

Dirade ezagun,

Dabiltza gau ta egun

Europan, Asian,

Afrikan, Amerikan:

        (Guziona)

Legorrez ta itxasoz

Dijoaz ta datoz,

Dabiltza nekean

Indio tartean,

Edo Errege-etxean

Jesusen izenean

        (Birena)

Beti pelean

Bizitzak dirauben artean

        (Guziona)

Beti beti pelean.

        (Berriro. Dituzu anaiak, etc.)

 

 

Irugarren partea

 

        (Batena)

Inazio, dira zure anaiak

        (Guziona)

Itxas-gizon argiak

Arraunak

Bogatzen dakitenak:

Pedroren ontzia

Badago ertzia

Arroka tartean

Egunen batean

Bertatik botean dira sartzen

Eta argana juaten;

        (Berriro. Inazio dira, etc.)

Sokakin loturik

Arroken artetik,

Baldiñ bada etsairik

Oiek garaiturik,

An daramate ontzia kaiera,

Leorrera:

        (Birena)

Naiz izan ekaitza,

Bogatzeko gaitza

Eta bagen goiak

Naiz busti odeiak,

        (Guziona)

Arraunak arturik,

Alkar alaiturik,

Botean sarturik,

Bizitzaz azturik,

Boa boa! deirik,

An dijoaz kaietik

        (Birena)

Bultzeaz killa,

Pedroren ontziaren billa,

        (Guziona)

Beti bultzeaz killa.

        (Berriro. Sokakin loturik, etc.)

 

 

San Inazioren martxa berria,
José Inazio Aldalur apaiz jaunak soñuz ipiñia

 

 

KANTAURREA

 

Loiolako Inazioa;

Euskaldunen Aita!

Ekiñ dragoi Luzel-i

Bertatik despita.

 

—Zure garaimen-kantak

Gaurdanik asita,

Sion-en aitu bitez

Zerua irikita.

 

 

KANTALDIAK

 

Eliz Ama Santa,

Denon argiya!

Ixildu negarrak

Agertu alaia;

 

—Ja ziezazu berriz

Apainduriya,

Koroiturik lorez

Zere iduriya.

 

Zeradela Erregiñ

Edertasunez,

Parre, zorion ta

Galaitasunez.

 

—Goza ezazu Jauna

Deadar biguñez,

Goza ezazu, ez iraun

Samiñtasunez.

 

 

AZKENA

 

Bere naigabeakin

Biotzak suturik,

Inazio andiari

Guazen jarraiturik.

—Segi zaiogun menaz

Ezpatak arturik,

Egan bezela guazen,

Alkar alaiturik.

 

 

OARKERA

        Eskributxo onetan dagon geiena Erromako Jesuseneko eta Loiolako eskribu siniskoi gordeetatik aterea dago; eta gañerakoa Santu Fundatzallearen bizi eskribalarietatik.

 

aurrekoa