50. or. atz.

 

Ezkerreko zutabean: Ene lastan çuri ederra

çure laztan ni banari

contu estua emango digoçu

çeruetaco jaunari

munduan diran podere oro

escuan dituanari

baçinaqui gogoa

lastana bioçecoa

[...]re minez ylgo banaiz

[...]udatu jaun çerucoa

[...]more linda galant bata

[...]ne amore berria

[...]ura dacustan ordu orotan

[...]rçean urr det yrria

[...]a estakustanea

[...]ldea malenconia

[...]gun ecusi estet eta

[...]oy ene becataria

[...]sigarica banendorren

[...]patu egun batean

[...]estanarequin encontra neçan

[...]an Juanen aurea

[...]e yru matalotequin

[...]uça galanta joean

 

Eskuineko zutabean: Çazpi urtecoz ecari nau

gajoturic oea

corcierrean yrte neban

bayi? joean calean

debotaro encutera

virginearen meçea

Madalena santea da

ene abogadea

arren emon deguidala

esca naquion doea

arimacoz eta gorpuzecoc

obe dedan bidea

ene laztan biozeqoa

cortes enseinadea

eri onetan bestec eztu

ar oy deban librea

Françiaco armac dacaz

goyan eta bean

aren equzten etorico naiz

lebante urrunerean

vioc ondo ycango gara

mundan garan artean

paradisu ereinuan

mundutic goaçenean

fin

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—