49. or. atz.

 

Ezkerreko zutabean: Çeru cabala

oy estali da yçarrez

ene beguiac

asi çatez negarez

ene bioça

errdira çatez dolorez

Jerusalem

gaurr bete da traidorez

jaun çerucoa

an ey dabil clamorez

saldu dabela

oy eta Judas traidorec

asper çe çatez

jentea negarr eguitez

ycara jabilt

lau laurenoc bildurez

arren nançuçu

jaun çerucoaen amorez

conta deçadan

pasio santua dolorez

 

Eguaunari

eguaunguren esanic

çeruco jauna

<jarria> çan tristeric

oy leucala

asco pensamenturic

bioçean da

dolorez amarguraric

çerren eucan

Judasec gaxqui salduric

judeguaquin

aurraz berba eguinic

ogueta amar

<monedaz salduric>

 

Eskuineko zutabean: Entregaçeco

Jesuchristo loturic

traidoreasac

ondo disimuladuric

afariori aurrquietan

baebilen soliçitoric

aurquitu eta

dey eguin deuso umilic

umilic eta

lisonja ascoz beteric

joan çan jauna

diçipulooc arturic

afaritan

maia bedeycaturic

nun esan eusten

guztiay berba jaguinic

eben dago

ni naucana salduric

erançun even

guztiac espantaduric

benturaetan

ez al nax bada jauna ni

neuronec baquit

arren extaçu exilic

jagui çidin

afaritarean tristeric

guztiay oñac garbitu eusten

bercheac umilladuric

nun esan eusten

asco palabra dulçeric

guero joan çan

guztiay ala echiric

amabietan

[...]cojiduric

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—