47. or. atz.

 

Ezkerreko zutabean: Oy Langarican egonagayti

ez artu soberviaric

(Lerro artean: amoraduoc egonagati)

ezcondu gura baldin badoçu

(Lerro artean: estao çure)

asco dauquezu senarric

Peru Errochec asco dauco

esean seme galantic

areanche bat oy al badoçu

bila çe çatez besteric

uste badoçu yñon ez dala

a ta çu laco beste bi

ypirdietan deyquioçu

erraz mun bioc alcarri

juramentu eguiten jagot

(Lerro artean: adiquetan duen guztiori)

obian daçan amari

nigan miiric badafinçu

ez egoteco exilic

(Lerro artean: eçay yçanagayti)

çerren çu ederra içanagayti

ez dot bapere bildurric (Lerro artean: penaric)

osaba jaunaz ezpaçeonça

jaquin eguiçu niganic

alogoroac oy neucala

çureçat ondo gorderic

oy aren serbiçaria nax ta

ez dot esango besteric

(Lerro artean: berba dolloroc gorde eguiçu)

oyñ escuetan mun eguioçu

ez niri barriz burlaric

ffin

 

Eskuineko zutabean: 27

Çierrtamente au da bada

donzella poderosea

ene mina ta dubda baga

puntu bat encubridu baga

contadu diçut prosea

 

28

Nic au onela nesonean

goratu eben burua

jagui guindiçen arerean

puntu arrtaric berrtarean

yllundu çidin çerua

 

29

Ene semea baesadan

arrtu eguiçu esporrçu

çugaz aseguin arr deçadan

gachori rrepara deçadan

yelmo ori eronçu

 

30

Ainbat tenpora dan azquero

çabilçadela galduric

eben aseden eta guero

joan çatezque caballero

andiro mejoraduric

 

40

Galdu balegui guiçon batec

beguietaco bistea

guero medicu andi batec

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—