46. or. atz.

 

Ezkerreko zutabean: Bere maquesa

atera dau çorroçic

ebagui deuso

belaaria bateric

lanternea

escuan eroanari

orduan jaunac

umildadez beteric

aguindu eusan

ez lemala besteric

modu onetan

oyta berba jaquinic

sarr eçac Peru

gabineteoi gueldiric

bere lecuan

çe eguic beste gauçaric

armaz ynor yl daguiac

armaz yl bearco dic

Jan Done periac

ez eguian besteric

sartu eguian

gabinetea exilic

juduac bariz

asco eucan negarric

çerren eusan

belaaria ebagui

jaun çerucoac

umildadez beteric

belaarria

ifini deuso osoric

oec guztioc

ortuan yragaroric

eroan even

Christo bera loturic

Jerusalemen

sartu da arrastraduric

 

Erdico zutabean: Asco daroae

juduoc alariduric

jayten davela

asco tronpeta garraçic

euren bioçac

contentamentuz beteric

traidoreac chu egiten

deusae losa bagueric

bay gueiago

ostean asco burlaric

 

Eskuineko zutabean: 24

Desdichaduau dichaetan

beti narabil galduric

acorrdadu dot erietan

desierrtuco errietan

ez ebilterren salduric

çazpi egun da nabilela

lecuti despediduric

ene çaldiau dabilela

berau piloto berau bela

jan baga fatigaduric

 

Erdian: Porque a este librico a de andar por el mundo

a donde aunque aya muchas personas que entiendan

mejor que yo lo sabre dezirlo en el contenido abra

hartos que thernan deseo de los saber me paresçio no

ser cosa superflua al cabo desta hobrezilla dalle

a entender a los tales subjetandome en todo a los

doctos y discretos para que suplan y corrijan

mi ygnorancia quiero dezir que ban en

halgunas coplas algunas autoridades y

nonbres castellanos ansi metricos como prosai-

cos las cuales aunque como arriba dygo ay mu-

chos que las entenderan abra tanbien hartos

que no estaran en quenta de lo que por ellas o en ellas

quiero dezir por no aver leydo la ystoria

y origen dellas y en lo que toca a lo significa-

do dellas digo

 

En la copla "A fojas" dize encantadora

Medeac bano denpora baten Jasoni beronec

bere eztei dio falta gueiago damari tenpora ba-

ten oyn bano Jasonec ysorrgileri. La historia

es esta

 

23

Beti nabil casoau dala

trabajadua azquero

ynox dicharic eztodala

bençedoreçat atabala

jo jaguiteco sendoro

 

26

Basoetati ebili naiz

ez erri çelaietati

ni guiçonegaz batu ez naiz

ya ja casi chitez yl naiz

eztacust beguietati

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—