45. or. aur.

 

1199

 

Ynfernuetan

daoz çuençat grilluac

çerren deustaçun

oy ausi mandamentuac

oy laster çoaz

gaxto descomulgaduac

ez yndan jaate

oyta nengusun orduan

nola nengoan

goseac ylic munduan

ez çe eguidan

suric oz ninçan orduan

oy ez ninduçun

ay rrecojidu neguan

gaxo ninçala

ez ninducaçun contuan

ez gueyago

catigu nençan lecuan

esango dave

condenaduac orduan

oy nox çenbilçen

orrinbat gachez munduan

eldu ez çara

guec gueonçen lecuan

exilic çaoz

erançungo dau orduan

jaun çerucoac

oy au desoen puntuan

acorda çatez

oy eta çarriz contuan

 

Eskuineko zutabean: Aren errditan silla berde bat

moraduz jaspeaduric

silla onetan baegoan

sei ederr bat jarriric

narru çuriac estalçeraco

ez eben bestiduraric

tafetan gorriz oy baçeducan

beguiac reboçaduric

escu batean arrco galanpat

flecheaz adrresçaduric

forma onetan nic neducala

çençunau elebaduric

ene aldeti ygaro çidin

dama bat enrriçaduric

ene parean eldu eta

criançaz comediduric

ongui etorri çu jauna baiçe

ez esan beste gauçaric

nesca berbea nençuanean

chichitez alteraduric

baxadu neben neure beguioc

çeruco altureanic

donzella linda graçiosea

nengoan lecureanic

debisa neçan çerbait liçana

neuregan reçeladuric

ari beguira nengoala

ondo disimuladuric

yçerrdi batec arrtu ninduan

penadu ninduan biçiric

sentidu neben amorearen

arrcua desarrmaduric

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—