44. or. aur.

 

1198

 

Aqui comiença un tratado de lo que berdaderamente acontesçera antes y el

dia del temeroso juizio y el galardon y premio que los buenos y los malos

an de rresçevir segun sus hobras conpuesto por Laçarraga sometido

al gremio y corresçion de la Santa Madre Iglesia arrimado a la ffe y

al mejor juiçio

 

Ezkerreko zutabean: Ynbocaçion a la madre de dios

 

Oy giçon batec erregue baleu enojadu

enojaduta

asco maneraz afrontadu

ytaunquetan dot oy leyquean açertadu

 

Oy guiçon batec

erregue baleu enojadu

enojaduta

asco maneraz afrontadu

ytaunquetan dot

oy leyquean açertadu

atrevimentuz

oy balequio arrimadu

nic ez neyque

al eguiala consejadu

çerren leyque

oyta bertati condenadu

badanic bere

amea baleu ayn onrradu

onrrada eta

bere semeaz conçertadu

oyta çeñari

semeac leyon otorgadu

esca lequion

 

Eskuineko zutabean: Nai equion nic aren contra

oy ez neducan quexaric

ez eben gura nic aren causaz

eguin neguian negarric

ecusen guero ez neucana

eçertan bere bearric

bere crriadu leialaz nola

a niçaz acordaduric

dei eguin çidan neure yçenaz

neurrc baiçe sentiçacaric

çu nundi çabilz amoradua

bacoch desconsoladuric

ene cabaña rrealerean

ala descarriaduric

gora eçaçu çeure beguioc

badoçu sentimenturic

amorea nayz eta nacusu

baldin badoçu beguiric

nic berbaoec nençuanean

andiro admiraduric

chapez lurrean efini neben

belaunoc umilladuric

escuaz sonbreroa quenduta

buruau ynclinaduric

neure beguioc goratu neben

bildurra posponiduric

ecusi neben odei çuri bat

çaguitaz ynguiraturic

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—