43. or. atz.

 

Az chiquirra bioçagaz

lecarroela señaletan

gumutatu ez lequion

bere ayta escaetan

ala bada eroan even

mandamentua cunplietan

aide baga bacox nago

desdichadeau eresquetan

guiçon batec or daroa

ynoçentea besoetan

ysasaldea beera doa

bere buruaz bervaetan

yl aguidala

jaunac jaustac aguinquetan

bioza ta az chiquirra

daroadala señaletan

ynoçentea damu diat

ain gach andia obraetan

borondate jaucaat

al badaguit salbaetan

bere beguiac eraçala

(Irakurtezina) negarretan

guiçon onau baegoan

çer leiquean pensaetan

chacurrcho bat an eldu çan

ur aldeti eyzquetan

guiçon onac dei eguinda

lotu eben guibeletan

atera deuso bioçori

gorde dau calçamudoetan

ynoçentea

efini dau lau açetan

lotu deuso escuchoa

ust? eztidin odoletan

estali dau seychoa

array baçuen conchaetan

 

Eskuineko zutabean: Garçilasoc esan eusan

senaleagaz cunplietan

az chiquirra vioçagaz

emun deuso escuetan

utra contenturic dago

forma onetan bervaetan

 

Egun batean sarrtu ninçan

villa on baten bacarric

amorearen min berarraz

ondo descuidaduric

pensamentuau ez neucala

nic agan ocupaduric

aen podere andiagaz

ez neducala conturic

seguro ustez ez nioean

bapere prebeniduric

neure beguioc neroeala

librrero desplegaduric

traidoreonen redeagaz

ez neben memoriaric

uste dot eçe ninoeala

loçe ez yraçarriric

viçi ninçala uste neben

arrduraba librreric

neure buruau baneducan

çaarrçat jubiladuric

tenpora baten amoreorrec

baçugaz consultaduric

bere corrteti ni baninduan

eçarri desterraduric

ala ni bada egun azquero

nengoan despediduric

uste ez neben yçango çala

secula amistaderic

eguin eusten agrabioa

amoreonec eçaunic

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—