43. or. aur.

 

1197

 

Ezkerreko zutabean: Dicha bagueau joan ninçan

eçer baga escuetan

esaiorrez

topa nindin gradaetan

legoala

ballesta bat armaetan

traidorea çerr da onela

çer eguin deuc jaureguietan

eyz ona

ychi dinat menaetan

ygo eguinda

asi adi moçietan

ni banajoa

salsearen aurrquietan

ez al deustac

baldin eguia contaetan

ygo eguin laster eçe

eurc dacusquen erietan

ygo neben

bista bga beguietan

neure jaunac baesadan

nora çatoz penaetan

ene jauna çer diostaçu

çer daucaçu bularretan

çaguita bat eben daucat

açarri ez nax tiraetan

confesorea

becardae lasterretan

ene jauna

jarri çatez sillaetan

norc eguian colpeori

çure aragui ederretan

Garçilasoc ene andrea

nengoala menaetan

 

Eskuineko zutabean: Bigueleaz

cançio baten cantaetan

yl banadi

nic deusat parcaetan

biçi banax

jaquingo deut bengaetan

au esanda

yl equidan escuetan

andra dicha bagueau barriz

sei ylecoaz maiaetan

ene esai traidorea

poçyc calça juponetan

tristea nengoan

yru yleco egunetan

asecaba garraç asco

oy nebela sufrietan

sabelecoaz

ez ninçala gozaetan

senar baga

jarri ninçan belaunetan

amaeca ylabete

neure jauna goza neçan

ala andrea dicha baga

sorrtu baçan nescaetan

çerren yl ez ete ninçan

jaio ninçan egunetan

seme batez erdi ninçan

digna ez ninçan gozaetan

ylabete ez eguian

ama bereaen ugaçetan

arrezquero ene semea

eztacust neure beguietan

ondo uste dot galdu çala

ysasoaren ondarretan

Garçilaso traidoreac

aguindu eben undaetan

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—