42. or. atz.

 

Ezkerreko zutabean: Edolabere urten artean

ogueta amarr urtean

neuronec ala eguin gura dot

biçi al baninz artean

jaun çerucoac arren dindala

cunplietaco dichea

nigaz ezcondu gura dabena

sosega bidi baquean

oy onegaiti ychaden begui

dozenaxe bat urtean

artean barriz goza deçadan

oraingo libertadea

oy oni luçe derechanori

çe bego ene ustean

oy nitaucautat emazte on bat

çeña dan ama andrea

jaun çerucoac oni demala

biçi ona ta luçea

çegaiti onec sustenduco nau

egunean da gabean

gradu andian jarriric nago

ene egui ta fedea

oy orain ez letorquet ondo

arereanic jastea

orain dama bat servietan dot

lindea parebaguea

oy eztauco meresçiduric

niganic ançietea

eguin deustan mesedeac

servidu jaguin artean

çegaiti nei traspasadu

amorearen leguea

oraindo beti yçan nax

oy amoradu firmea

orain ez neuque errazoaric

yçenau borraetea

ez gueiago gazta çaroau

ain lasterr ançietea

 

Eskuineko zutabean: Claramente dacustan guero

galçaite libertadea

ezconduzquero provechaetan

oy ezta damuqueta

uztarriori ezarrizquero

sufridu bearr goldea

orapilagaz lotu azquero

neque da ascaetea

gauça fortiça oy dana bacust

ezconduaren carguea

carga andia sufrietaco

oraindo nax gaztea

azaiteau galdu lerait

ardura usaçaqueac

ene aguinoc ezin jan leie

aragui erre baguea

estomagoau galdu leiquet

bianda probaçaqueac

oean calentureac liquet

lagunic baneu aldean

laster batean oy liraçuequet

beste mundura bidea

gauça sacona bide da yçan

ysaso ondar baguea

neure buruau ez nei ondo

andratan confiaçea

ene aideac oy arren au da

neuronen respuetea

acordaetan ez dodala

ain lasterr ezconquetea

 

Laçarraga

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—