42. or. aur.

 

1196

 

Ondasunoec galdu badaguit

semea dichabaguea

erruqui nauçu neure aideac

çegaiti nax ni gaztea

oy oraingaño ez nax ni eldu

oy bada oguei urtean

oy eta barriz andiegui da

ezconduaren carguea

bertati dacarr guiçonaençat

ardurea ta plaguea

ençuçu eta diracasudan

ezconduaren dotea

ezcondu eta lenaengoa

ona dau ylabetea

badanic bere bertati dauco

cargutan aziendea

berandu ezin eta gox jagui

yruli sarri oean

pensamentua darabilela

lecu ascotan fedea

pobrea bada çegaiti eztau

çegaz sustendu honrea

ascotan estu oy bearrco dau

errelleagaz goldea

yçerrdi orio franco bear dau

oy bere bular artean

maira datorrenean barriz

baba çigorrez saldea

çazpi libraco tremes andia

faisaeçat aldean

arrdao çuri San Martingoa

picherraz yturrirean

ume chiquic oy eta badau

açaiquetaco losea

aciazquero ezconquetaco

[...]idago polsea

 

Eskuineko zutabean: Pobreonençat oy gachic asco

aberasonec doblea

mutil nescatoz lenaengoa

bete bear dau esea

oy eta aen gobernaçeco

bear dau andi manea

pausoric asco eguin bea dau

sustentaçeco plazea

contu andia bear dau eguin

ez erorrteco area

emazteori ona ezpadau

esean erriertea

alcarr aditu ezpadaguie

ez dabil ondo esea

capelaetan darabiltela

beti aragui errea

araguionen jaateraco

asecabazco salsea

abenietan badira bere

ezta fataco carguea

ynteresean beti darabil

guiçonac borondatea

ama ascoren seme ascogaz

bear dau batu urtean

ordu ascotan oyta bear dau

yregui bere polsea

semeric badeu esaten jago

aita eguidac jaquea

ari jaquea eguin orduco

alabeorrec gonea

oy ainbat daçust lazeria ze

eraetan jat fedea

oni aparta al daguiona

dicha onezco semea

 

Goitik behera: Juan Sanchez de Vicuyna

Digo yo Francisco Lopez

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—