41. or. atz.

 

Ezkerreko zutabean: Bide artati yramo badot

çure calera gueçiric

ene laztana oy utra dago

galanto enpleaduric

çure lecuan ederra nor dan

çeur ezpaçara ez daquit

çegaiti ynor ederra dala

gurean ez da famaric

linda damea ni neurau nago

galanto ynformaduric

çure lecuan ez oy dala

ederrez confradiaric

donzella ederr juzgaetaco

asco bear da gauçaric

onestidade parebaguea

fundamentuçat arturic

mal pecado frutaau dago

lecuorretan galduric

limosneraoc salçaen dave

lecuan beste frutaric

onin batenaz egon gura dot

aldionetan exilic

çegaiti arren eztit emaiten

yguitaiac lecuric

bada nipere jarri badaguit

secula barriz coplaric

poeta gazte doña Elena

ez nax egongo exilic

au nic onela esateraco

asco dot errazoaric

berorren serviçaria nax ta

ez niri barriz burlaric

ffin

 

Eskuineko zutabean: Aide andioc bidaldu deustae

escreviduric cartea

ezcondu gura ninduqueela

ene gogoco tristea

oy eta bardin onela bada

andia jatorrt caltea

çegaiti bein ezconduzquero

galdu dot libertadea

onein batenaz oy quenduco jat

amoraduen nonbrea

eragoçico deraustae

damaoc servietea

acordaduco secula ez jat

calean paseaçea

astiric barriz ez dot yçango

çearr yfinten gorrea

gabetan barriz ez jagot joco

laztanai biguelea

ez gueiago onerechiai

bentanarean flautea

debecatuco oy deustae

ari eguiten apea

ez gueiago ez jagot joco

contereagaz atea

erraz daoque azquero gueldi

oy ene errodelea

arrcaan barriz erraz dafinquet

malla finezco cotea

oy eztot çerren azquero jançi

seda finozco calçea

ez gueiago aren ganean

çapata cuchilladea

oy arrezquero nic ez dot çerren

estudiadu dançea

ez gueiago decoro jaquin

pabaneagaz bajea

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—