41. or. aur.

 

1195

 

Goitik behera: Esoy con pena de no poder saber de la salud de vuestra merced y de

mi señor don Joan de Austria

 

Ezkerreko zutabean: Jaun çerucoay emaiten jagot

oy asco gueraçiaric

deseo <n>eben ocasio bat

çerren nagoan jaquinic

nic orain diot ynox ez çala

ypui çarric guçurric

çegaiti gauça eguinic ezta

munduan secretocoric

nic au onela esateraco

asco da errazoaric

oy gueiago çufrietaco

eztot nic paçençiaric

poeta gazte jaquinduna

çe çaoz engañaduric

çu pagaçeco faltaco dala

nigan entendimenturic

eguin doçuna eguiteraco

ez doçu errazoaric

çerren nic çuri eman eztiçut

artaco ocasioric

ez gueiago nic eguin ez dot

çure basoan egurric

secula barriz nic ez neguian

oy çure contra bervaric

obra barri bat ey daucauçu

nigaiti conponiduric

linda damea asco deusut

nic aregaiti esqueric

mesedeori serbietaco

eztot nic yntereseric

orretan bertan oy bear doçu

gueratu satisfecharic

 

Eskuineko zutabean: Onin batenaz adi naçaçu

badoçu sentimenturic

çure entendimentua bego

guchitan yraçarric

bere burua oy bearr leuque

efini corregiduric

lenaengo ta guero juzgadu

bestegan baliz tacharic

edo yçanagayti bere

eugui encubriduric

au eguiteca çugan asco da

dama galanta causaric

çuri eguiten ez jaçun guero

ezertan agrabioric

errazoaric ez daucaçu

niri yfinten coplaric

ene capea ojal ona da

neure diruac costaric

yñoenari ezteusala

bapere ynbidiaric

ene capaac egon doaz

ayn ondo toleztaduric

nola baçuen saboianea

gauça usayz beteric

oyta capa bat emunagaiti

ez nax gueratu piloxic

ynori emun bajagot bere

ez nago damu jaquinic

ene erriti oyta çurera

badago bidaçidorric

oy aetati paseaçeco

eztot ardura lagunic

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—