30. or. atz.

 

Ene perlea ençun eguiçu

badeçu borondateric

çure entendimentua bego

guchitan yraçarric

 

Conjuro

 

Tortolachoa ebilten da

bacochic maiaz ylean

bere laguna galdu jaquinda

tristeric soledadean

conjuraetan oy eta çaitut

curela poridadean

gabaz egunaz oy çabilçela

negarrez ene açean

unicornio animal fortiz

animaloen artean

naturalezaz umillaçen da

damaric dacusenean

conjuraetan oy eta çaitut

oean çauçidenean

gogaberatu çaquezquedala

beguioz nacusunean

 

Prosigue

Conjuraetan oyta deuçut

gorpuçeango araguioc

nigana manso bacarrqueçula

çeure beguicho linda bioc

 

Prosigue

Munduan ezta

 

Pelicanoac amorioz

umeac daguianean

bere odolaz manteniçen dau

guztiac açi arrtean

conjuraetan çaitut laztan

niga borz nabilean

çeure bularroc jan daguicula

çeurgana sarrtu arrtean

 

Francisco Lopez de

Salvatierra

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—