30. or. aur.

 

1184

 

Ezkerreko zutabean: Ene laztana ene lindea

banago beti gaxoric

ene negarrau encun eguicu

badoçu borondateric

çeure bioça bera bequiçu

badoçu piedaderic

oy ni onela penaetan

ez doçu errazoaric

ni çugaz amoraduagaiti

eztaucat nic bearric

çegaiti ene escuan ez zan

eguiten beste gauçaric

neure bioça or dauçaçu

ondo cateaz loturic

libertadea aregaz dago

ni barriz beti bacarric

pensamentuau daucadala

çuregan enclabaduric

neurgaz secula eguiten ez dot

çuregaz baxe conturic

çuc barriz nigaz ez daucaçu

bapere memoriaric

secula oyta ez badeusut

eguiten serviçioric

causaetan dau ez jaquiteac

çure gogoco barriric

bestela bere nigan ez dago

çurea ez dan gauçaric

çure yçenaz oyta daucat

guztiac senaladuric

çugana deudan amorioac

oy yñon ez dau caburic

 

Eskuineko zutabean: Oy çugan barriz piedadeac

secula comiençuric

linda damea erruqui nauca

ez dodan guero culparic

çu lacoagan ez leuque bear

crrueldadeac parteric

amoreorrec eguin ez oy dau

curelez confradiaric

oy çuc ni ondo trataetaco

asco da nigan causaric

amore poderosoa jauna

ni belaurico jarriric

mesede baten esque nagoçu

ez bea jaco bervaric

damacho baten amore minac

narabil desterraduric

ene bioçau a serviçeco

jarri çan obligaduric

secula ondo arçaiten eztau

oy nic desodan gauçaric

secula goardaetan eztau

oi çure mandamenduturic

estimaetan ezertan eztau

oi çure serviçariric

onetan çuri equiten jaçu

oy asco agrabioric

dama curelau arren efinçu

oy ondo gaztigaturic

secula bestec oy eztaguian

arrtu atrevimenturic

conjuro gogorr pare baga bat

daucat ordenaduric

otorgaduco deustaçula

asco deut esperançaric

asi gura dot çuregan jauna

oy baiez confiaduric

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—