27. or. aur.

 

1181

 

Mundu guztian orain ez dago

guiçon contentuagoric

oyta nola ni orain nagoan

çeruco jaunac guraric

çazpigarren ylabetean

urteje onau sarturic

yru egun cunplidu baga

oy setienbrec emunic

çeña çan egun aleguerea

ene laztanac guraric

ene laztanac guraric eta

neurc ala trabajaduric

amore poderosoa jauna

asco deusut esquerric

çu serbiçeco ez jat faltaco

secula borondateric

denpora baten lotu ninduçun

catea fortiz batequin

jaun çerucoa alabadu çe

orain banago libreric

donzellacho bat ecusi neben

lindea parebagaric

oy neure bioz amorosoau

ydogui çidan bertati

neuregaz neben libertadea

eroan çidan berequin

 

10

Esen badaguie eztaoçeela

aleguere baxe secula triste

nic dioc egun dala aratixte

 

Eskuineko zutabean: Egun batean nendorrela

bide estrecho batean

escu batean necarrela

calçaidu usez erro dela

çaldi on baten gañean

 

Banecarren escu bestean

listra onezco darrdoa

adarrga on bat arrzoean

arrnes fortiça gorpuçean

coraçaacaz cascoa

 

Conpaniaçat tristurea

ascotan leguez arrturic

guiaçat barriz benturea

baneroean echurea

chitez guztiau galduric

 

Neroeala forma onetan

bioçau guztiz tristea

nic ez nebela pensaetan

guero necusen gauçaetan

erratu neben bidea

 

Rribera baten eldu ninçan

guztizco aleguerea

neure buruau gora neçan

dama ederr bat topa neçan

autoridadez betea

 

Neurau exilic nengoala

berac esadan berrbea

ongui etorri çareala

errazoa da dasadala

guiçon armatu gaztea

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—