25. or. atz.

 

Amoraduoc ecustenean

euren buruac loturic

aen bioçac nun bere baita

egon joaçen tristeric

pensamentuac leucaela

dolorez manteniduric

remedioa bila çiteçen

eurençat gora castaric

bijeac alcar ecusteraco

olçori dave yrequi

yfini dave miraderoa

bioendaco çilegui

 

Alboan: 1

Tenpora baten baneroean

dama ederr bat servidu

audençiaric ez emunaz

oy ninduan penadu

2

Gabaz egunaz oy nituan

aren ateac rrondadu

ascotan sarri nic neroean

rrequeridu ta seguidu

3

Aldi bat lecu secreto baten

neuroni çidan aguindu

jentil onbrea ona çatozque

gura banoçu gozadu

4

Aren aoti berbaoa

neguianean aditu

rreberençia jaguiteco

belaunoc neben yncadu

5

Criança onez gura equion

ni arerean goratu

escu çauden on baequidan

neure besoti oratu

6

Arrc niri tira nic ari pulça

aynbat neguian aspertu

supitamente baequion

uzcarr andi bat soltadu

7

Nesca gaxoa aynbat çidin

afrontaduta corridu

beguietati lasterr equion

ytoguincho by mobidu

8

Nic baneguian aleguinaz

palagaduta exildu

finjidu neben ez nebela

nic alacoric aditu

9

Esan eustan ay ene jauna

çuc eguidaçu parcatu

secula barriz eçin neynde

çure aurrean aguirrtu

Mandamos que vuestra merced avia de man-

dar como de vuestra merced se espera

como dicho avia demostrar a los

quales avia mandado como

dicho avia los muy nombr

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—