25. or. aur.

 

1179

 

Jaio cirean mayaz

ylean amorioau

oequin donceleari

lora eriçan

 

Jaio çiteçen maiaz ylean

amorioa oequin

donçelleari Lora ereyçan

morroeorri don Martin

egun batean jaio çiteçen

jaun çerucoac guraric

oen artean jasarri çidin

amore mina dulçeric

mundua mundu formaduzquero

oy ez da jaio semeric

ene ostean nor yçan dan

au baño guiçon firmeric

ese banatan biçi çirean

çeñac eusten alcarri

eurac biac oy ebilçen

bapere baga lagunic

gazte çirean artean baña

azquero beti loturic

çerren guztiac egon joaçen

andiro admiraduric

oy nola beti ebilte dira

Martin da Flora bacarric

ayta amaoc efini dave

flora oy ençerraduric

çerren bertati jarri çirean

sospecha gachez beteric

 

Alboan: 11

Çuc onenen contra gura badoçu

rrebelde yçan jaquiçu

ene parteti yçango çara

justiçiara çitadu

 

12

Nic çu andiro laztan yçana

an yçango da probadu

çuc bere niri derextaçula

an escatuco nachaçu

 

13

Amoradua amorez ylten

eçin leite sufridu

edo berandu edo goxago

çuc bearr nauçu curadu

 

14

Carro trunfala ene perlea

nic bearco dot gozadu

Macias gloriosoa leguez

ezpanaguie ebenada

 

Muy leales amadores hera aqui

esta tierra del rey consejado

que me au? por vala 

vida señores que sina

azer erorespen? de Vicu-

na

 

Johan Martinez de Junguitu de (Ulertezina)

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—