24. or. atz.

 

Don Antonio Gonzaga

don Domingo Albaro

 

Guzti guztioc serviçeraco

nago ni obligaduric

oy bada bere çiertamente

banago enojaduric

çerren damaoc servietaco

ez doçun miramenturic

gueixeago esango neben

eugui baneu astiric

badanic bere amoreonec

ez dit emayten lecuric

on derechunay on erechaçu

ez artu soberviaric

çegaiti lasterr orraco gara

oetan acabaduric

amoreata bioc gabilça

ez dogu beste lagunic

dama curela yfinten dogu

gaztigaduta mansaric

abisaetan çaitudan guero

ez eguin beste gauçaric

çuen arteco donçella batec

nauco enterraduric

aen yçena letra onetan  (maitearen monograma dago lerro honen parean, eta orri berean gorago beste lau gehiago)

oy dago rrelataduric

pensamentuoc altuan ditut

arc ala meresçiduric

 

Alboan: En señal de bençimiento quiero quemar  el cimiento? por

qualquier cosa que se le ofresca

En qualquier cosa que ofresca

fezla

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—