24. or. aur.

 

1177

 

Çuegaz barriz ez eucaen

oyta bapere conturic

ene biçia gueratu ninçan

andiro afrontaduric

çeruco jaunac oy equiela

amoreoquin dicharic

çerren da çeuroc servietaco

ez daven constançiaric

dama galantac sinis naçaçu

oy çe ucaçu dudaric

lecuonetan biçico baninz

ez neyala besteric

gabaz egunaz servidu baxe

secula asperçacaric

au çuegaiti eguiteraco

asco da errazoaric

oy bada bere biçioy nax

jaun çerucoac guraric

(c)iudadecho chiquirr batean

(n)eurrcheau bacarr bacarric

ene yçena letra onetan  (Lazarragaren monograma eta izena daude lerro honen parean)

oy dago escreviduric

oy onegayti jentil onbreac

ez egon enojaduric

çegaiti çuec enojaçeco

ez dot nic borondateric

 

Alboan: El ano tiene tresçientos e

sesenta y seis anos

por la verdad

firme en Çuaço a 15 de febrero

de mil 1609 anos

Martin de

Vicuna

 

Juan Lopez de Luçuriaga

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—