20. or. atz.

 

Ene laztana ençun naguiçu

arren ez artu penaric

neure peneau esan bear dot

ezin neonque yxilic

donzellachoa egun batean

oy eta ninçan etorri

çure lecura flordelisea

oy ynor baga bacarric

çeure eseco portaleetan

oyta çeonçen jarriric

neure beguioc goratu neben

ez neben pensamenturic

dama galanta an çeonçela

oyta çeurori bacarric

atrevimentuz usadu neben

banago gaztigaturic

ytaundu nagon poridadean

beste donzella bateri

nola ereiçun çeure yçenaz

erançun çidan Catalin

oy arrezquero jaun çerucoac

bercheac daqui bacarric

Catelinacho nola nagoan

amore minez gaxoric

çuc baxe ynorc ezin liquet

munduan remedioric

ene laztana osa naçaçu

ez eguin beste gauçaric

 

Alboan: Consolaytan naiz

da consola çaytez

consolaytan nayz

ni veti negares on

da paçençia sufri[...]

valez galteric asco

iatorc neure beares

ene gau egunoc ga-

cioc dolorez

loric eçin eguin dot

amore minez daco

ita dolorez oy ene

laztanari alan-

çayrez balia da-

quidala launa

amorez ezpa-

ilgo naico dave

rore? minez

 

Joan Lopez

de Vicuna

vezino del dicho

lugar de

Çuaço vezino

del dicho lu-

gar de

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—