14. or. aur.

 

1154

 

        erioçeaz donçellaoc

        oy daguiela pagatu

 

        Onezquero ez diteçen

        amoreagaz burladu

        oençat castigua dan eta

        besteoençat exenplu

 

        Bioen contra probançea

        clarua dago çiertu

        Doridogaz Silveroren bervac

        çerren ez even sinistu

 

        Alaçe bada çuec batera

        guztioc esan eguiçu

        amorequin cruel danc

        onela begui pagatu

 

        Ençun doçun pregoeau

        eguienean aditu

        Doridoc eta Silveroc bere

        oy eçin even çufridu

 

        Belarico jarri çirean

        laster çiteçen armatu

        espiluac arçaiteraco

        oy dira determinadu

 

        Çeruetaco erregeari

        oy dira encomendadu

 

Alboan: M 2

Gau yllun onetan eguiçu arrgui

yrarrgui çuria eta ederra

rrendiduric nago çe bequit guerra

 

M 3

Dacusun azquero ene negarroc

ene laztan maite bioz gogorra

nola çara nigaz mutu ta gorra

 

M 4

Çer yrabazten doçu ni ylagaz

edo çer yderaiten ançituaz

edo çer galçaite ni osatuaz

 

54

Arrçaiten dau ençunago descansua

çerren arimeetan claramente

dago musiquea beti presente

 

55

Bada sei batec arrçaiten badau

cantu sinple batez aynbat descansu

çerren ez gazteac baldin badançu

 

56

Esan badaguiçu ezta faltaco

neurrc jaquin ez arren badogu diru

juglare pare bat nogaz conplidu

 

57

Apucaduco jaçu bein barriz

alquilaçen baçabilç lagun ona

beste bati apuca eguiona

 

58

Guiçon bat ebilen utra galduric

donzella ederr baten servietan

çeyñac amorez eben penaetan

 

59

Urrte bat eta bi bost eta amarr

castadu eguian desdichaduac

beti bere minaz fatigaduac

 

60

Guiçon onec seme bat baducan

cantalari guztiz graçiosoa

gazte lindo cortes curiosoa

 

61

Baeguion ayteac erregutu

gau baten arren lagun leguiola

çerren aseguin andi leyola

 

62

Semeac baeson ni aseguin dot

ayta eguin çure mandamentua

çerren ori da ene contentua

 

63

Bajoaçen bada gau yllun baten

aytea ta seme biac batera

aytearen bioça coplaçera

 

60

Baeson aiteac ene semea

neuri bano oba derechudana

ebenche biçi da ene laztana

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—