14. or. atz.

 

        suplicaetan liçatela

        nay lequiela lagundu

 

Silvero ta Dorido onela eoçela baetoçen Narbaeçen jentea euren

pregoea declaraetan evela donzella desdichaduac euren amore-

ac an ecuslen orduan eçin çufridu even negar eguin baga

egoten çenac berva amorosoacaz esan even bervaoec a guiçon

doloraduac eta cruelac çeuen biçioendaco nola açartu çara

çaoçen lecura etorten claru dacusun azquero biçiocaz bano

guchiagogaz pagatuco ez doçuna eta asi que asi ylgo çaituen

azquero ynolaco maneraz defendidu al bagaguiçu emun

gura deusaien tormentu onetaric çuen causaz arçaite dogun

azquero çuec bere libertaduco çara edo bestela guec eta çuec

bearco dogu jente crueloen escuetati erioçea gustadu berva-

oec arçay biac ençun eguienean jaicoac daqui çe aseguin guchi

euren bioçetan artu even bada bere Marteren mandatariac

aguindu eustena ez ausaiteren eçin eçer eguin even eta donçe-

llac ecuslenean eueren on erechiac rremedioric emayte ez

eustela ya eoçen eueren esperançea galduric bada bere dios

Marteren mandataria ezpata bategaz salvageaen arteti sartu

çan utra aguiz emuten leustela bere ezpata çorroçagaz çeinçuc

yes eguin even Sirenari eta Silviari ychiric çenay escuac

ascaetan egotela Silvero eta Dorido ençun even aen alde-

ruç cantaetaz etoçela guiçon baçu çenac ecarten mutilcho

bat silla baten jarriric utra ponpa andiaz çeñac eucan tafeta-

ezco benda bategaz beguiac ysiric eta escuetan arco bat saeta

çorroz bategaz armaturic çeinçuc esaten even utra conçer-

 

Laçarraga

 

Alboan: M 11

Beguioc yrecaçu guchi baten

eta ynca eçaçu orrerean

çeure sierrbo onen bioçean

 

M 12

Çegaiti dacusan nola dagoan

ya biçi onegaz asperrtua

minez mila lecutan çulatua

 

M13

Çegaiti daquiçun çeurrc ecusita

ez naxana min baga quexaetan

baiçe justo naxala escaetan

 

M14

Esque nagoçuna ene laztana

acorrda badeçaçu ucaçea

nic bere ucaçen dot biçiçea

 

M 15

Juzgaçen badoçu uleonegaz

oçitu jatala niri odola

yndarrsuac ditut virlo? ta bola

 

(Zenbakitze zaharraren arabera, lau orrialde falta dira

eskuizkribuan, 1155tik 1158ra hain zuzen).

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—