13. or. atz.

 

ycasi eben nola eben eoçen çuen causaç eta çegaiti çuec eta

aec aseguinic artu ez çeguian eroan dau confusioco esera

nun utra catea andiacaz daucan eta onerean yrugarren

egunean ateraco ditu buruac edetera çuec socorridu ez bada-

guiçu nic esango deusudan manera onetan çuec jaquingo

doçu eçe ni bidaldu nabela batalla eta guerrataco jaicoac çeñari

derechan Marte eta arca emun deust ezpataoec çuendaco

espilu onegaz batetan eta dio joan çateçela confusioco esera

eta an el çateçenean çeuren ezpataoc escuetan artuta belau-

rico jarric espiluonetara beguira çaoçela eta dacusqueçun

gauçagayti ez beguioc espilurean quendu çegayti bertati

galduco çara eta barriz quendu ez badaguiçu ni joango nax

bear doçun orduan lagunquetara Silveroc eta Doridoc leengo

bervaoc ençun eguian orduan utra aseguin andia artu even

euren bioçetan çeinçuc bertati norc bere espiluac eta ezpatac

arturic joan çirean confusioco esera nun eldu çirean yrugarren

egunean nox Sirenac eta Silbiac yl bear even eta an elduric

jarri çiteçen beguira canpuruç nun ecusi even egoala con-

fusioco esea ay fuerte eta galanto labraduric nola eçin ayn-

beste munduan al çatean onetan eoçela aditu even etoçela

jente asco deadarrez çeynçuen erditan etoçen Sirena ta Silvia

soca bategaz escu delicaduac loturic lepora euren guardaçat

sey salvaje aldeetati ecartela çenac pregonaetan even Narbaez-

ec aen contra emun eben sentençiea manera onetan

 

        Narbaez guiçon sabioac

        oyta egun dau agindu

 

Laçarraga

 

61, 65

Bada bearr doçu dagoan guero

gau aroau yllun fresco ta oça

dulçero copladu ene bioça

 

62, 66

Tenplaçen asi çan biguelea

contentaetarren bere aytea

esanjc ay Jesus ene coitea

 

67

Comiença la musica

 

M 1

Udabarri guztiz aleguerea

mayaçeco lora ederraena

çe yndaçu beti oneinbat pena

 

Alboan: M5 68

Meresçidu ezpadot eçer bere

neure partez çerren naxan pobrea

çureti bay çerren naxan çurea

 

M6

Beguiratu baga çuc ny nor naxan

salvo çu çeurori nungo çarean

nidocaçu nagoan penarean

 

M7

Nic eztot galduco esperançea

alferric yçango da curelago

naiz beaça beguit naiz alago

 

M8

Edo nafinçu barrez seculaco

edo çuc yndaçu biçi tristea

çuregan dan azquero emaytea

 

M9

Ni ez nagoçu esque fiaduric

ez urregorria ez laborea

salvo çorr deustaçun amorea

 

M10

Ene araguioc ycara dabilz

ainbat sarrtu jate çure bildur

berechat naxala gaxtolaz

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—