13. or. aur.

 

1153

 

eçin pensaduric areanda Doridoc burua goratu ta ecusi eyano salbaje

terrible bien figurea çeinçuc çirudien sua aoetati eçarten evela

eta euren escuetan eçarten arco bana flecha çorroçacaz armatu-

ric eta Doridoc ecusi eguian orduan esan eusan Silverori jagui ça-

tez orrean laster Silvero çegayti eben datoz salbaje andi bi ondo

armaturic guri biçioc edetera Silveroc ençun eguian orduan Dori-

doen bervaac utra espantaduric jagui çidin eta artu even norc bere

armac bada bere aec ondo beguiratu orduco salvaje biac arrebata-

du çituen Sirena ta Silvia çeinçuc utra laster ta erroytu andiaz

eroan çituen florestati beera Silveroc eta Doridoc rremedioric

emun al baga çeynçuc geratu çiteçen espantu eta tristeza andiaz

norc bere even onerechia galduagaity eta eçin pensadu even nuen

aguintez edo nora salbajeaec eroan al euqueen eta prometidu even

biac ez alcarri ychi jaguiteco areanda Sirena ta Silvia ydoro artean one-

tan egun bat eta gau bat yrago even solamente negar baje besle gauça-

ric eguite ez evela çeinçuc bigarren egunean çerbait janda loac artu

çituan arbole fresco baçuen azpian nun loric goçoenagaz eoçen ordu-

an aditu even cantaetaz etorrela odeietati figura eder bat çeña ecu-

siac emun euslen bildurr andi bat eta usle even çe Sirena eta Silbia

eroan evenac letoçela aec bere eroatera bada bere odeietati etorrenac

verba eguin euslen manera onetan ez bildurric çeuren bioçetan artu

arçay amoraduac çegaiti ni ez natorr çuey gachic eguiten dauca-

çun gachorrendaco remedio emayten baxe eta ala atençio andia-

gaz aditu eguidaçu esan gura deusudan bervaoc çuec jaquingo

doçu eçe araenegun ecusi çeben salbajeac direala Narbaeç

encantadorearen mutilac çenac bere encantamentu andiaz

 

Laçarraga

 

Behean: Remedio emayten

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—