12. or. atz.

 

ren açean ene amorioau ançitu jaquinic suplicaetan nachaçu

deguidaçula rremedioa emun medeçinea çu çarean gero Silviac

Doridoren bervaoc adituric esa eusan esan çe eguidaçu berva

oriec çegayti gurago dot Silverori on derechadala yl eçe eç a an-

çituta biçi yçan Doridoc eucan esporçu guztia galduric eçin çan

lurrera utra negar asco bere beguietati eçarrten ebela Sirenac

bada Dorio lurrean negarrez ecusi eguian orduan joan çidin agana

confiaduric rrespuesta obea ydoroco ebela agan arc Silverori emun

eusan bano eta esaten asi jacan egun ascotan Dorido

esan deusut çegayti çabilçen on ez derechunorren açean galduric

eta ez doçu sinistu yçan nay areanda çeure beguiocaz ecusi doçun

artean bada onela dan azquero çeure buruori desenganaduric nago

çu mesede esque onerean aurrera on erechi deguidaçula Doridoc

utra enojaduric erançun eusan o falsa traydorea quen aquit neure

beguietaric ene desdicheonen causea y axan azquero çegai yc

Silverori on erechi baeuso Silviac bere niri eçin ucatu eidan

neure remedioa bada oneinbat gach yre causaz etorri dan azquero

çegayti ezton losaric bervaoriec esaten gure aurrean enojuzco berva-

oec Silbiac bere Doridoren aorean ençunic çidin desmayaduric

lurera jausi onela lauac eoçela desmayaduric Silveroc esan eben

naguin Sirena rremediadu. Sirena Ni Doridogaiti gaxo nax. Dorido

Silbiac catigaturic nauco. Silvia. Oyta Silveroc ni yl nau

        Silvero. Naguin Sirena rremediadu

        Sirena. Ni Doridogaiti gaxo nax

        Dorido. Silviac catigatigaturic nauco

        Silvia. Oyta Silveroc ni yl nau

Platicaoetan lauoc eoçela aditu even os andi bat canputi

etorrena ain andia eçe utra espantaduric eoçen çer al çatean

 

Laçarraga

 

Alboan: Al baneça daquidan leguez

euroen arrteco apetitoa

batec emun leçaquet abitoa

 

Bada bere jaunaç ez nafinela

servida bada ni pauso laz arrtan

parrcatu ez nago ni denporatan

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—