12. or. aur.

 

        Silviac oyta dacusun gero

        on derechana besteri

 

Onela bada Doristeoc eta Sirenac eguin even euren byajea

areanda Silvero egoan lecuan el çitezqueano nun nor bere ugaça-

ba banaquin egun baten bada Silvero eta Silvia Doristeo ta

sirena lauoc batera nor bere ardiaquin joaçela topadu çirean

yturri fresco baten aldean nun guztiac alcarr eçauturic berva eguin

eusaen espeçialmente Silveroc Sirena ecusen orduan esan eben

oy jaun çerucoa ni nun ete nago lo ete naç ala yraçarriric nago eçin

sinistidut neure Sirenaen aldean nagoala bervaoec esanda joan

çidin Sirenaren aurrera nun belaurico jarri çan negarrez egoala

bervaoec eguite lebela oy Sirena çenaen beguioc direan norteagaz

conparaduac nachaçu suplicaetan nay daquiçula ene peneau

oneyn andia dan azquero rremedioa emun jaguite Sirenac Silvero

bere aurrean ecusen orduan utra enojaduric esan eusan quen çatez

ene beguietaric çegayti nic ezterechut on çuri bapere bano geiago

çegaiti ene bioça Doridogan dago Silveroc au ençun eguian orduan

bere buruari ychi eusan lurrera jausten çeñagana Silvia joan çidin

lasterca esaten eusala jagui çatez Silvero orrean eta ychi eguioçu

orreyn cureldo trataetan çabenorri eta çatoz nigana Silveroc eran-

çun eusan Silvia quen aquit orrean çegaiti nic eçin ançitu neydi

anybat denpora on derechadan gauçea Silviac au ençun egui-

anean desmayaduric erori çan çenagana joan çidin laster Do-

rido eta esan eusan ay Silvia ene laztana acorda çatez çeyn

on derechudan eta bay nola çabilçen enganaduric ygui çabena-

ren açean

Laçarraga

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—