11. or. atz.

 

daucaçula adituric Silviac bere joateagaz niri bacarric

ychiric emun deustan pena çeña dan ayn andia eçe uste

dot yraungo baleu denpora ascotan liçateala parte niri erio-

çea laster emayteco eta causaoec guztioc nic ecusiric

dot acordadu aen esque joaten çeina deustae esan dagoala

Silvero dagoan lecuan onegati çuc eçer gura badoçu erriaetaruç

esan eguidaçu çegati utra borondate oneç eguin daidit. Sirena

çiertu baçeequi esan doçun berbaocaç eguin deustaçun aseca-

bea sinsqueta dot eç çebela esango bada vere çeure borondate

ori bestegan daucaçuna legueç ezta miracuru nigaç conturic

euquieça bada bere nic çuri deusudan amorioa ayn firmea dan

azquero baçoaç munduen cabura bere eçin ychi neidiçu. Doristeo

eçtoçu çeren bervaoriec esan Sirena çegati dave utra prove-

chu gichi egiten ala çuretaco nola enetaco çegati nigaç eçin y-

nor lloaque. Sirena jaicoari nai eç daquiola çu joan da ni eben

guera nadila orregati Doristeo çoaç nora ta nundi guindoçun eçe

nic ychico eçteuçut Doristeoc ecusiric çala ynposible Sirena bere-

ganic apartaetea asi çan bere bidea arçayte çeinac bere beguiac ne-

garetan eucala asi çan berbaoec esaten

 

Ezkerreko zutabean:

                Doristeo

        Oi Sirena çegaiti çatoz

        oy eta ene açean

        ynposible oy dan azquero

        nic çuri on erextea

 

                Sirena

        Doristeo çegaiti çoaz

        çeurori bada galduric

 

Silviac

 

Ezkerreko zutabean: 51

Bada nola cantadu ezpadaqui

edo çer cantadu ezpadauco

eztau musico ynor bençiduco

 

52

Ascoc ençuten dau nic probadu dot

polseac ez ebena enlazadu

aoac eguiala alcançadu

 

53

Esaçu çegaiti dançuanean

jaio barri danac cantaetea

loac bençiçen dau ynoçentea

 

Laçarraga

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—