11. or. aur.

 

ren conpanian dagoan donçella bateq çenari derechan Silvia

derechula utra on eta aynbat graduan çe çu ona etorri çareala

ycasita etorri gura dau çure esque çenari çuc gura badeusa-

çu on erechi eta ançitu Sirena on ez derechun azquero nic

prometietan deusut eçe laster osatu çatezqueala daucaçun

gaxaesun orretaric Silveroc leen esan dogun bervaoc en-

çun eguianean çidin andiro enojadu eta egoan lecurean ja-

guiric joan çidin floresta bateti aurrera Clariani bacarric ychi-

ta çeñac bacarric gueratu çala ecusen orduan asi çan negar-

ez beteric bere beguia ceucala bervaoec esaten

 

Ezkerreko zutabean:

                Clarian

        çorigachean oy neuretaco

        amorea dot eçautu

        bardin gura naben azquero

        oneyn cureldo tratadu

 

        Oy amorezco erregue jauna

        suplicaetan nachazu

        deguioçula oy Silverori

        on derextala aguindu

 

Eskuineko zutabean: 91

Errdeeraazco ypui batec

la bieja escarmentada berba(Irakurtezina)

lebela rregaçada paso el rr(Irakurtezina)

 

92

Nic bere jaunorrec ala guraric

probadu dot mina eta dulçea

bietan busti da ene ulçea

 

93

Concluiçen dot nyc onein bategaz

ynor yçango bada avisadu

bearr dau forçoso enamoradu

 

94

Guiçon damaogaz eztaucana

conbersaçioa gusdu anditan

bioa porra batez arraitan

 

Doristeoc bada ecusiric bacarric gueratu çala bere Silvia baga

acordadu eben aen esque joaten çeñac partietaco egoan egune-

an Sirenari bervaoec eguin eusan. Ondo uste dot Sirena

 

Behean: Digo yo Lazarra LAÇRG ga

vezino del dicho lugar

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—