10. or. atz.

 

Alboan: De mano de mi Martin Lopez de Vicuña vezino dende

Joan Sarmiento de Calatrava testigo del dicho lugar de Çuaço

 

Andiac armatu comarcaetaco arçai guztiaquin

eta dagoala denporea asignadur egun sei-

garren eguneco eta ala ene lagunau eta ni

goaç ara Silveroren jentilezac ecusterren

çegaiti utra manera andian daçauen guzti-

oc alabadu deuscue Silviac Silveroren

yçena ençun eguian orduan asi çan negar

eguiten ain sentimentu andiaz eçe an eoçen

arçaiaegati yçan ez baliz ez çatean asco an yla

ecusiric bada Silviagaz eoçen arçaiac egoala

negarrez çiteçen espantadu eta eçin pensadu

even çer al çaatean causea areanda ytaun-

du eyoen artean çenac manera onetan era-

nçun eusten çuec jaquingo doçu eçe Silvero çuec

esan doçun arçaiorregaz egon nax ni denpora andi-

an eta ain da nic deusadan amorioa andia eçe ne-

ure erriari ychiric nator aen esque eta aynbat

aseguin artu dot nun dagoan ycasiaz eze mundu-

an direan riqueza guztiac emun baleustae bere

ezin gueiago artu ney sus bada esan eben arçai

batac orrela dan azquero goaçen guztioc batera

eçe guec al daigun lagundasunic onaena eguin-

go deusugu bada bere erregutan gagoçu esan deigu-

çula çure yçena çegaiti obato alcarr aditu

daygun onetan erançun eben Silbiac çuec jaquin-

go dozu arçay nobleac eçe ni nazala Marsellaco naturale

eta ene yçena da Clarian orrela dan azquero esan eben arrçay

batac

 

Behean: Quiere LAÇRG decir / Lazarraga

 

(Faksimilean goiko zenbakitze zaharra

ez dago behar bezala jasoa,

baina dirudienaren arabera, hiru orrialde falta dira

eskuizkribuan, 1148tik 1150era hain zuzen).

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—