9. or. atz.

 

 

        Arren Sirena ene bioça

        suplicaetan nachaçu

        nic mereçidu ez badot bere

        ez naguiçula ançitu

 

        Çeruco jaunaz oyta Sirena

        gueratu bada çatez çu

        ni onerean banoa bere

        ene bioça çuc doçu

 

        Neure beguioc guiaduco dot

        tristezea dan errira

        aseguinic sarr ez daquidan

        oy biozeti barrura

 

Despediduric bada Silvero bere Sirenaganic

artu eben arrçaiaen jazteco baçu eta asi can

bere biajea arçaien ponienteco aldeetara eta

bere bidea ecarrela el çidin rribera utra cauda-

loso baten çenari erecha Duero Gaztelaco

probinçian nun çirean utra arrçai aberasac

ecusiric bada Silveroc egoala utra urrun bere

errirean acordadu eben arçai aberaspat eguin

jarten arçaiçat eta ala eguin eben çegaiti

biaramunean Ascanio erechan guiçon a-

beraspategaz jarri çan nun bere ganadua

goardaetan eben

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—