9. or. aur.

 

1146

 

egonic çan lastima andia norc bere bioçe-

an eucan tristezea ecusten espeçialmente

Silveroc çeñac ecusiric Sirenac besteri on

erechala acordadu eben joaten arçai baten

figuran erriaetaric ez ain biçi lazeradua y-

ragaiterren eta ala egun baten bere ugaça-

bari liçençia escatu jacan bere errira joateco

çeñac utra damu andia artu eben Silveroen

joateaz Silveroc bada bere ugaçabari liçen-

çia escatu eguionean joan çidin Silveragana

çeñari negarrez egoala despedidu eguion eta

ya joateco egoan puntuan atera eben rrabel

bat bere maucarean çena jaiten ebela asi

çan negar eguiten onela

 

        Orrdu onean guera çatez

        donzella linda erana

        noxbait noxbait acorda çatez

        çurea nola naxana

 

        Esaitasun parebaguea

        nigaz çegaiti daucaçu

        mugerr arrizco bioça bano

        gogorragoa çuc doçu

 

        Ni onerean joateco

        causea oyta çara çu

        jaun çerucoac ene laztana

        oy deguiçula parcatu

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—