8. or. atz.

 

        çegaiti utra on erechan

        Silvia donzelleari

 

        Sirena bere ainbeste dabil

        besteoc leguez galduric

        Doristeori on derechala

        Silvero ançi jaquinic

 

        Cupido nola doçu orrein gaxqui

        çeure matraz doraduoc gobernaetan

        çegaiti lauoi bardin on erechi

        ez derausteçu euren amoreetan

 

        Dago Sirenagaiti Silvero ylic

        sirenac Doristeori on erechan

        Doristeoc Silviagati asco dauco minic

        Silviac Silverori eusan erreguetan

 

Alboan: Lo escrivio

Juan de

Laçarraga

 

        Silveroc bada ecusiric

        bere desdicha andia

        negarr eguiten prometidu dau

        biçi dan arte guztian

 

        Esperançea galdu jaquinic

        biçi çan aseguin bague

        joan gura dau lecureanic

        canpu(Irakurtezina) biçi yçaaten

 

Leen esan dogun conquistan lau amadoreoec

egonic

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—