8. or. aur.

 

1145

 

ten sarçaen çegaiti esan eusan ugaçabac

eçe biaramunean joango çireala euren bia-

jera çeña çan Ytaliaco çiudade batera çeña-

ri ereiçan Arçileo

 

        Arçileoco çiudadean

        Silvero el çidinean

        biçico çala uste ez eben

        oy ynor ordu batean

 

        Ainbat çan bada Silveroren

        amore mina andia

        eçe ez ynor ecusterren

        ysaiten eben beguiac

 

        Remedioric eçin lebela

        utra gaxoric ebilen

        fortunearen esai çala

        ya asi çan sentiçen

 

        Silvia dama galantori

        pena andiaz biçi çan

        Silverori on derechana

        acordaçen da ascotan

 

        Doristeo çaldun gazte bat

        ebilen penaz beteric

çegati

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—