7. or. atz.

 

Ene laztana ni ylagaz

çuc probechuric badoçu

ori guerrico dagueau eta

bioçeraño yndaçu

ene laztana erioçea

sentiçen ez dot bapere

aseguin eta descansu baxe

çu baçarade serviçen

bada bere nai ez neuque

mundu guztiagaitirren

çuregaz ene secretoa

descubri lidin bapere

 

Acabaduric bada Silveroc bere musiqueau

aynbat aseguin artu even jardinean eoçe-

nac eze ez ostean gueiago espeçialmente Sil-

viac çeñac utra on erechan Silverori çega-

ti eçautu eben Silveroren cantaetea acaba-

duric leen esan dogun cantaeteau Silvero eta

bere lagunac joan çiteçen çiudadera nun

Silberoc emun eusten ayn colaçio andia

beregaz eroan çituan musicoay eçe eçin conta-

du al leidi guiçonac gurearren bere eta cola-

çioa acabaduric despedicu çituan musicoac

eta ai ychita joan çidin bere esera nun

asi çan bere erropaac contuz maleta ba-

ten

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—