7. or. aur.

 

1144

 

dogunau joan çidin musico baçuen esera eta

erregutu eusten leguioela lagun musica bat

emaitera joaten çeinçuc esan eusaen baiez eta

ala bear even ynstrumentu guztiac arturic

joan çirean eta elduric Sirena eta Silvia eoçen

lecuan asi çirean Silverogaz joaçen musicoac

ain dulçemente jaiten euren ystrumentuac eçe

Silveroen ugaçaba eta agaz eoçen guztiac çite-

çen espantadu eta eçin pensadu even nogaiti

edo norrc emaite eben musicaoa eta onetan

eoçela ministrilac yxilduric asi çirean lau

musico utra conçiertu andiaz manera onetan

cantaetan

 

Donzellacho linda damea

flordelisea çara çu

nic çuri on dereiçut baina

çuc ni erruqui ez nauçu

amaren seme bacocha naiz ta

arren ondo arr naroiçu

ama enea seme baga

çuc yfinico al doçu

ama eneaen seme bagueaz

oy çuc çer probechu doçu

lau urtebete euren gabaquin

çeure onetan naucaçu

ene laztana ene lindea

nay doçuna eguiçu

ene

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—