6. or. atz.

 

Silvero gueratu çidin bacochic eta ain consuelo

guchigaz nola ynorc pensadu eçin leian çenac

arturic biguela bat asi çan cantaetan manera

onetan

                Esperançeau galdu jat

                guztiz ezarren parte bat

                neure laztanaen amorearren

                eguin gura dot negarr bat

 

                Ai ene desdichadua

                gaichez rodeatua

                contentu uste neben orrduan

                oy zatort descontentua

 

                Ene bioz penadua

                egun gaxqui curadua

                egun ascotan bearco doçu

                çeure aldean medicua

 

Acabaduric bada Silveroc bere cantaetea urten

eben bere camararean eta ygo eben bere uga-

çabaren aposentura çeña ydoro eben ysiric

eta ytaunduric esecoai nun çan esan eusaen no-

la emazteagaz joan çidin jardin batera eta

beregaz eroan eben Sirena eta Silvia bere

donzellaac adituric bada Silberoc leen esan

dogunau

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—