5. or. aur.

 

1142

 

rori eçer esan baga sartu çan barrura Silve-

roc ecusiric çala Sirena enojadu escuetan eu-

can arpea yramo eben aiñ furia andiaz

eçe utra pedaçu asco eguin çan eta ala

tristeza andiaz Silvero joan can bere aposen-

tura nun asi çan llantu andi bat egui-

ten ain tristeza andiaz eçe ençun eguien

guztiai emun eioan tristeza andia ain-

bat sentidu eben bada Silveroc Sirenac agaz

eguin eben caso guchia eçe etorri can erioçaco

puntura egun batean bada Silveroren u-

gaçabac ycasiric nola egoan Silvero gaxoric

erregutu eusan bere emazteari eugui leguiala

contu andia Silverori bear ebena emaiteaz

çegaiti çan utra queridua bere ugaçabaren

esean eta eseco andreac eguin eben ala

Silvero bada obato erregidu çegati çan

eseco andreac aguindu eusan Silviari çeña

çan Sirenaren conpanian egoana eugui

leguiala utra contu andia Silvero erregiete-

az çegaz utra aseguin andia artu eben ala

Silveroc nola Silviac çegati utra on alca-

rri erexten egun batean bada Silvia joan çan

Silvero bisitaetan beti costunbreçat  eucana

leguez çenagaz aseguin andia Silveroc artu

eben çegati ay contu andiaagaz eguiten e-

ben ay bat çan Silveroen deseoa Sirena ecus-

terren

 

Behean: El autor de este libro fue Lazarraga

Joan Perez de Lazarraga dicho el Poeta señor del Palacio

de Torre de Larrea vease el folio 1201 copla 20

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—