39. or. atz.

 

Ezkerreko zutabean: Denpora baten yçan ninçan

amore minez tentadua

donzella batec edegui çidan

oy neure bioz coytadua

egun ascotan nic eguin nagon

modu ascotan erregua

arren osatu nenguiala

al içan guero medicua

errespuesta emayten çidan

liçala nesca onestua

ayta amaac liqueoela

berebiçico afrontua

ni barriz giçon desdichaduau

biçi nax biçi penadua

egun batean artu neben

neure ballesta armatua

çaguita çorroz bat yfini nagon

berarr gaxtoaz ganchitua

laztanagana oy yçan ninçan

us egin baga guiadua

camaraetan ydoro neben

santua leguez pintadua

neure aoau yfini neden

palabra dulçez ganchitua

bere çençuna yfini nagon

promesa ascoz pobladu

neure aragui gaxtoaganic

yçan ninçan ni tentadua

eçin sufridu neyquean

biçiagati tormentua

pena artaric ascatu nau ta

biçi nax biçi contentua

 

Eskuineko zutabean: Donostiaco San Françiscuan

agoan giçon soldadua

donçelleoni eguin jacac

yzta ondoan anditua

nyc lançeteaz jo diat eta

oy yc eçarroc enplastua

 

4

Ene bearra da ezta çurea

neurc confesaçen dot au alaclara

çerren biurr ez neçan chaolara

neure begui luçe ecusgurea

bada bere dichoso tenporea

dichoso beguiac dichoso oñac

dichoso burua dichoso soñac

dichoso artu neben banderea

 

5

Dichoso eguna nox galdu ninçan

ain gauça andia yrabazteco

dichoso lutua sarri jazteco

dichoso puntua çeinaz yl ninçan

dichoso vioça çeina jarri çan

çuregan ayn ondo enclabadua

dichoso ni laco amoradua

çegaiti gararrylean jaio ninçan

 

6

Dichoso çuregaiti ylten dana

ni leguez biçi dala penaetan

determinadu baga rrendietan

çugaiti cruel dala beregana

dichoso ni nolaco capitana

dichosa çu laco arerioa

dichoso ni laco arrilleroa

çerren asesta neçan çuregana

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—