39. or. aur.

 

1193

 

No trueces oro fino por el lodo

procura de que seas escogido

 

12

Recuerda peçador que heres cristiano

y que ansi como cristiano prometiste

quando el sancto bautismo resçebiste

de sienpre obedesçer al soberano

y aunque siempre asta aqui le as enojado

demandale perdon no desesperes

que si en lo benidero le servieres

presto te librara de tu pecado

 

ffin

 

Ezkerreko zutabean: 1

Ain on emun baleust cantaçeco

bozau naturalezaz bentureac

nola emun eustan amoreac

borondateau dama serbiçeco

edo nic yçan baneu sufriçeco

gachoec biozau aynbat çabala

çein dodan buruan bena liberala

edoçein cantaeta trobaçeco

 

2

Bataz esango neuque doloreac

bacochic nenbilela yllunetan

dulçero nituala biderquetan

çugana quexaac eta clamoreac

arrtu nenguianean coloreac

çure amorearren penaçeco

podere baneucaique tenplaçeco

neure begui beraoen alboreac

 

Eskuineko zutabean: Ni nax yçen onegaz firmaetan

çurea yçan nax yçan da yçango

çu nungo çarean ni bereango

eztot nic sobrenonbreau mudaetan

beti nax jaio azquero bilaetan

gauçea nola al çaidan contentadu

eçertan nic baçaitut enojadu

nagoçu seculaco penaetan

 

3

bada bere dichaz desdichadua

jaio bide ninçan ayn tenporatan

çeinaz benturea joaqui jatan

seculaco nigaz despedidua

eneçat faltadu çan contentua

eneçat faltadu çan aseguina

eneçat faltadu çan aleguina

eneçat faltadu çan esporçua

 

Alboan: Digo yo Martin Lopez de Vicuña gran

servidor de damas io Anbrosio

de Heulate gran trajiner de damas

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—