32. or. atz.

 

10

Beti beguira nago çuregana

ezin açarrtu nax eçer esaten

contentu descontentuac puntu baten

lasterr etorrten dira enegana

badoçu çeure gogoa bestegana

alferric engañadu çe naguiçu

çeure gogoco barria esan eguiçu

ycasi nic daguidan çugan dana

 

11

Pareric eztoçuna al daquiçu

guztioen gañetico larrosea

eguzqui ederraren esposea

agaiti çuc onela narabilçu

cundiçio cureloc nai bequiçu

onezquero çeurganic quen çaitea

beraro arr naçaçu traidorea

edo bestela noxbait yl naguiçu

 

12

Donzellea çuc banoçu sentietan

sentiçen çaitut bay çeurori bere

çuc banaçauçu ni bay nic çu bere

çuc nic leguez nic çu çaut adietan

çe gabilçaden beti puntuetan

daguigun conbersadu alcarrgaz

çu nigaz confesadu ni çuregaz

alcarr daraçagula besoetan

 

13

Nic negar daguidanean çu caoz barrez

nic barre daguidanean çu tristeric

banago çure aldean jasarriric

yçuten dozu buruoy grabedadez

 

Alboan: Joan Martinez

de Dallo vecino del dicho lugar de Cuaço testigo presente

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—