32. or. aur.

 

1186

 

biurrtu libertadea eguidaçu

alegueratu didin ene gogoa

çu serviçeco andi dot deseoa

aldi bat çeure besoan naraçaçu

 

7

Edirayten eztau ynorc munduan

(Ezabatuta) eztau ynorc

çu laco donzella bat ain lindaric

secula jaio ez da amoraduric

ni duin firmeric ene lecuan

enegaz jarri çatez partiduan

çegaiti onezquero da denporea

berva vat eguidaçu traidorea

plazaz edo bestela estalduan

 

8

Nigana çaoçela dirudiçu

enojadaric beti causa baga

ascotan egote nax berva baga

orein edolabere çe nafinçu

aldi bat perla lindea eguin eguiçu

nigaz orrdu bacox bat cunplidua

çu çara ene beguioen espilua

azquero çeure escuogaz yl naguiçu

 

9

Jaunorrec ez dindala ondasunic

gogoau baldin badot bestegana

orrein cruel yçaten enegana

nic meresçidu ez dot çureganic

secula nic ez oy dot beste lanic

onela yragaiten jat gau egunac

ain dira ene beguioc elçaydunac

çugana lasterr doaz eneganic

 

Alboan: Yo la dixe bida

mia que yo descor-

tes seria en torvar

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—