28. or. aur.

 

1182

 

Ezkerreko zutabean: Jentil honbre oyta bear dau

yçango badau dicharic

utra galanto ebili bidi

oy badau potestaderic

bere aoa yfini begui

palabra dulçez beteric

bere laztanaz çe beuçaique

secula fantasiaric

oy barriz cunpliduco ez badau

çe begui alferr promesic

crueldaderic baderacuso

beoque beti tristeric

dameac gaxqui esanagayti

ez galdu esperançaric

yñor beguira dagoanean

çe beyqueo berbaric

utra dulçero esan beguio

bere penea exilic

presentexeac emun beguio

gauça usaiz beteric

oy partieta danean barriz

çuzpirioxe garrazpi-

coytaric esan oy badeguio

yfini esporçaduric

 

21

Amore dulçearen arrdurea

çeinbat dodan probadu guchiago

ainbat yrudiçen jat dulçeago

 

Eskuineko zutabean: 7

Nungo çarean esadaçu

bada al didin gauçea

çeure beguioc yrecaçu

descubriduric jafindaçu

apelliduaz nonbrea

 

8

Eçeren losa bildur baga

esaçu çeure benturea

çer gaxaesun conchallaga

çeren diçudan bereala

curaetaco rreçetea

 

9

Nic diosudan berbaetan

duda efinten badoçu

ni ez banauçu sinisquetan

biçi çarean egunetan

çuc beti damuco doçu

 

10

Rribera arrtan nescaoa

bacochic necusenean

rrazonamentu dulçeoa

forma arrtan da alacoa

ayn laster eguidanean

 

11

Neure beguioc baneguian

aregan laster fixadu

nun eldu ninçan ez nequian

aren ederrac benenguian

consoladu ta turbadu

 

12

Terçiopelo berdez egoan

gorpuz guztian jançiric

leona baten costadoan

jarriric leguez baegoan

cristalez coronaduric

 

22

Canpuan oba leuque achurr çala

yçango baleu bere beti presa

mila monjaren baño abadesa

 

23

Contentuago dagoalacoa

gaaten dabela basallorea

eperrqui janic baño priorea

 

24

Çerren beti bere da arinago

borondatez nequea eguitea

baiño bere posa asedetea

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—